Събитието се състоя на 25.11.2019 г. (понеделник) от 10.00 ч. в залата на РИОСВ – Смолян и събра близо 40 представители на строителните фирми от КСБ ОП-Смолян.  Темата бе избрана с решение на Областния съвет на КСБ ОП – Смолян поради изключителния интерес към нея и предстоящото стартиране на системата за електронни обществени поръчки.

Лектори в обучителния семинар бяха адвокат Димитър Златанов и адвокат Пламен Караджов. Адвокат Златанов е с над 10-годишен опит в организирането, провеждането, възлагането и осъществяването на контрол на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП, бивш експерт в Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” на Министерство на труда и социалната политика. Работил е като Главен експерт в Дирекция „Обществени поръчки и концесии” на Комисията за защита на конкуренцията. Адвокат Пламен Караджов е с 8-годишен опит в организирането, провеждането, възлагането и осъществяването на контрол на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП. В периода декември 2011 г. – август 2017 г. е бил експерт в Дирекция „Обществени поръчки и концесии” на Комисията за защита на конкуренцията.

Тематично обучението бе структурирано в няколко последователни раздела: въведение в ЦАИС ЕОП, функционалности и модули на системата, регистър на обществените поръчки и видове потребители, подготовка на процедура за възлагане на обществена поръчка – изготвяне и публикуване на документация, решение, обявление, разяснения, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), график на поръчката, системни етапи и дати, администриране от страна на възложителя, създаване и подготовка на оферта за участие, попълване на ЕЕДОП, техническо и ценово предложение, подаване на искане за разяснение, криптографски ключ и защо е необходим при работа със системата, подаване на оферта, назначаване на комисия, отваряне, проверка и оценка на офертите, комуникация на оценителната комисия и възложителя с участниците за предоставяне на допълнителна информация, протоколи и доклад на комисията и решение за избор на изпълнител.

Участниците задаваха въпроси както от правен, така и от чисто технически характер, свързани с работата на системата. Накрая обучението приключи със сесия за обсъждане на практически казуси и заключителна дискусия.