КСБ – ОП – Русе и “Строителна квалификация” ЕАД ще проведат безплатни обучения по Закона за безопасните условия на труд на 30.01.2020 г. в Конферентната зала на Областното представителство :
Първи модул:
– „Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа” и „Координатор по безопасност и здраве в строителството” по правилата за осигуряване на Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) по Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. на МТСП с начален час 09:00;
Втори модул:
– „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност” – с начален час 13:00.
Лектор: Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов – ВСУ „Любен Каравелов“
Съгласно решение на УС на КСБ от 27.06.2019 г. строителните фирми, вписани в ЦПРС, имат право на безплатно обучение на един служител за длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството и на един служител, отговарящ за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с основните изисквания за безопасност.
В случай, че фирмите желаят да обучат допълнително други свои служители, преференциалната цена е 36 лв. с ДДС за всеки модул, преведени по банков път на “Строителна квалификация” ЕАД.
Удостоверения ще получат само присъстващите на обучението лица.
Заявки за участие се приемат до 28.01.2020 г. на e-mail: ruse_office@ksb.bg.
Телефон за контакт 0878 40 15 19.