Изх.№ 06 – 202 / 08.09.2021 г.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА
КСБ-ОП-ВРАЦА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Областно представителство Враца, на основание чл.36, ал.2 от Устава на КСБ, насрочва Редовно отчетно събрание на 01.10.2021 год. от 14:00 часа в офиса на КСБ-ОП-Враца, кв.Медковец, ул.“Бързия“ №1, при следния дневен ред:

1. Приемане на Отчет за дейността на Председателя на ОП-то от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

2.Приемане Отчет за дейността на Областния съвет на ОП-Враца от 01.01.2020 до 31.12.2020 год.

3. Приемане Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи (план сметка) на ОП-Враца от 01.01.2020 до 31.12.2020 г.( Отчет-2020 г.).

4. Приемане Доклада на Контролния съвет на ОП-Враца за дейността на Председателя на ОП-Враца и за дейността на самия Областен съвет от 01.01.2020 год. до 31.12.2020 год.

5. Приемане решение за освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Областния и Контролния съвет на ОП-Враца за периода 01.01.2020 до 31.12.2020 год.

6. Приемане план (програма) за дейността на ОП-Враца през 2022 г.

7. Приемане на план сметка на ОП-Враца за 2022 г.

8. Отчет / Доклад/ за дейността на Комисия по етика за 2020 год.

9.Разни

Регистрацията започва от 13:00 часа на 01.10.2021 год. в офиса на КСБ-ОП-Враца, кв.Медковец, ул.Бързия №1. Членовете-юридически лица се представляват от законните си представители (при търговски дружества – АД, ЕАД, СД, КД и КДА) и Управители (при търговски дружества – ООД и ЕООД), вписани в Търговския регистър. Пълномощниците на членовете се легитимират с писменно пълномощно в оригинал, издадено за това общо събрание подпечатано с печата на фирмата. При представяне на нотариално заверено пълномощно – се предоставя копие. При липса на кворум и на основание чл.39, изр.второ от Устава на КСБ събранието ще се проведе на 01.10.2021 г. от 15:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Приложение:
– Образец на пълномощно за Общо събрание на КСБ-ОП-Враца за 2021 г.

С УВАЖЕНИЕ, / п/

инж. ТОНИ ПЕТРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КСБ-ОП-ВРАЦА