Областно представителство Русе на Камара на строителите в България, на основание чл. 36, ал. 2 от Устава на КСБ, насрочва на 10 март 2020 г. от 16.00 часа Редовно общо събрание, което ще се проведе в конферентната зала на КСБ – ОП Русе при следния

ДНЕВЕН  РЕД

  1. Приемане на Отчет за дейността на Председателя на ОП-то от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
  2. Приемане Отчет за дейността на Областния съвет (ОблС) на ОП-то от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
  3. Приемане Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП-то от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
  4. Приемане Доклад на Контролния съвет (КС) на ОП-то за дейността на председателя на ОблС и за дейността на самия ОблС от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
  5. Приемане решение за освобождаване от отговорност на председателя и членовете на ОблС и КС на ОП-то за периода от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
  6. Приемане план за дейността на ОП-то през 2021 г.
  7. Приемане на план-сметка на ОП-то за 2021 г.
  8. Разни

Регистрацията на участниците ще започне в 15.30 часа.

Членовете – юридически лица се представляват от законните си представители. Пълномощниците на членовете се легитимират с писмено пълномощно, издадено за това събрание, подпечатано с печата на фирмата. При липса на кворум и на основание чл. 39 от Устава на КСБ, събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

С оглед по-доброто планиране и протичане на събранието е необходимо желаещите да присъстват  да потвърдят участието си до 5 март 2020 година на e-mail: ruse_office@ksb.bg или на тел. 0878 40 15 19.