До управителите на фирми членове на КСБ – оп Благоевград

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Камарата на строителите в България – ОП Благоевград, на основание чл. 36, ал. 2 от Устава на КСБ, насрочва на 1 септември 2022 г. от 15.00 часа Редовно общо годишно отчетно събрание.

Събранието ще се проведе в офиса на КСБ ОП Благоевград ул. „Цар Симеон“ 10А при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на Отчет за дейността Председателя на ОП-то от 01.01.2021г. до 31.12.2021г. и от 1.01.2022г. до 31.08.2022г.
 2. Приемане Отчет за дейността на ОблС на ОП-то от 01.01.2021г. до 31.12.2021г. и от 1.01.2022г. до 31.08.2022г.
 3. Приемане Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП-то от 01.01.2021г. до 31.12.2021г. и от 1.01.2022г. до 31.08.2022г.
 4. Приемане Доклад на КС на ОП- то за дейността на председателя на ОблС и за дейността на самия ОблС от 01.01.2021г. до 31.12.2021г. и от 1.01.2022г. до 31.08.2022г.
 5. Приемане решение за освобождаване от отговорност на председателя и членовете на ОблС и КС на ОП-то за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021г. и от 1.01.2022г. до 31.08.2022г.
 6. Избор на делегати за Общото събрание на КСБ.
 7. Избор на Председател на ОП.
 8. Избор на членове на Областен съвет на ОП.
 9. Избор на Контролен съвет на ОП.
 10. Приемане план за дейността на ОП-то през 2023 г.
 11. Приемане на план-сметка на ОП-то за 2023 г.

Регистрацията на участниците ще започне в 14 часа.

Членовете-юридически лица се представляват от законните си представители.

Пълномощниците на членовете се легитимират с писмено пълномощно, издадено за това събрание, подпечатано с печата на фирмата.

 

Инж. Стефан Стоев

Председател КСБ ОП Благоевград