УВАЖАЕМИ СТРОИТЕЛИ,

На основание чл. 36, ал. 2 и чл. 41, ал.1 от Устава на КСБ
Камарата на строителите в България – Областно представителство РАЗГРАД свиква общо годишно отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 04.10.2019 год. (петък) от 17:00 часа в Заседателната зала на КСБ- ОП Разград.

Регистрацията на участниците ще започне в 16.00 часа.
Членовете – юридически лица се представляват от законните си представители. Пълномощниците на членовете се легитимират с писмено пълномощно, издадено за това събрание, подпечатано с печата на фирмата. При липса на кворум и на основание чл. 39 от Устава на КСБ, събранието ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КСБ ОП – РАЗГРАД: инж. Георги Изворов

Покана за Общо събрание на ОП – Разград