Обществена поръчка за осигуряване на допълнително водоснабдяване на село Овчарово, общ. Търговище

Община Търговище обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за изграждането на каптаж и водопровод за допълнително питейно-битово водоснабдяване на село Овчарово, общ. Търговище. Срокът за подаване на офертите е 7 август 2023г. Прогнозната стойност на поръчката е 605 хил. лв. без ДДС

Селото е на воден режим от 2017 г. заради липсата на вода в двата местни водоизточника. Вода се подава периодично, два пъти седмично.
За да се реши проблемът, се предвижда изграждането на каптажно съоръжение на мястото на съществуващата чешма на извора „Чоортлян чешме“. За да стигне водата до селото, ще бъде изграден и довеждащ водопровод с дължина от 1,9 км.

Планира се водопровода да бъде свързан с вече съществуващия от каптажа „Коленез чешме“. Трасето ще преминава по горски път през землищата на селата Търновца и Овчарово. Договорът с избрания изпълнител ще бъде сключен под условие, че дейностите ще започнат при осигуряването на средства.

По данни на община Търговище