Предлаганият нов проект на Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие се изготвя в изпълнение на влезлия в сила и обнародван в Държавен вестник – бр. 21 от дата 13.03.2020 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие. Съгласно параграф 55 от него, Правилникът за прилагането му се привежда в съответствие с този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.

С Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие се уреждат условията, редът и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на Националната концепция за регионално и пространствено развитие, интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и плановете за интегрирано развитие на общините. Правилникът регламентира организацията и дейността на регионалните съвети за развитие и на областните съвети за развитие, както и наблюдението на изпълнението на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и плановете за интегрирано развитие на общините.

Дата на откриване: 4.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 3.6.2020 г.