Обнародвана е Заповед № РД-01-289 от 25.10.2021 г. за определяне на Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2022 г., която е свързана  със задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“. В заповедта, както всяка година, е определен коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2022 г.

Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд работодателите са длъжни да застраховат изцяло за своя сметка работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Тази мярка е задължителна за предприятията в икономическите дейности, в които рискът от трудова злополука е равен или по-висок от средния за страната.  Застраховка „Трудова злополука“ покрива рисковете смърт, трайно намалена работоспособност и временна неработоспособност вследствие на трудова злополука.