Областен председател

Владимир Кехайов

Член на областен съвет

Асен Соколов

Весела Цолова

инж. Валентин Кюлхански

Кремен Красин

Член на контролен съвет

Алеко Келешев

Венцислав Гиритлиев

Милко Юруков

Член на комисия по професионална етика

Асен Соколов

Владимир Кехайов

Кремен Красин