Областен председател

инж. Асен Соколов

Член на областен съвет

Валентин Димитров

Владимир Кехайов

Георги Пепеланов

Еди Русенов

инж. Валентин Кюлхански

Кремен Красин

Член на контролен съвет

Венцислав Гиритлиев

Здравко Здравков

Милко Юруков

Член на комисия по професионална етика

Владимир Кехайов

инж. Асен Соколов

Кремен Красин