Областен председател

инж. Мухаррем Али

Член на областен съвет

Борис Райчев

инж. Бехчед Касим

инж. Емил Младенов

инж. Рюстем Рюстемов

Славчо Славков

Танер Емин

Феим Моллаахмед

Член на контролен съвет

Метин Бекир

Панайот Панайотов

Реджеб Емин