Областни администрации подкрепят усилията на КСБ за по-прозрачни обществени поръчки

Kамара на строителите в България инициира обща работна среща с три областни администрации – Габрово, Разград и Русе, целта на която бе да се обсъдят възможните механизми за повишаване прозрачността на обществените поръчки за строителство. Срещата, домакинствана от Областния управител на област Разград Деян Димитров, се реализира в рамките на проект „Заедно за по-прозрачни обществени поръчки в строителния сектор“, който КСБ изпълнява през последната година. На нея присъстваха също Областният управител на област Габрово г-жа Ралица Манолова, заместник-областният управител на Разград г-н Драгомир Златев, служители на областните управи в Разград, Габрово и Русе.

От страна на КСБ участие във форума взеха инж. Мария Башева – председател на Камарата на строителите в Габрово, инж. Михаил Драганов – председател на Камарата на строителите в Разград и нейният секретар – г-жа Павлина Пеева.

В рамките на събитието инж. Мария Башева представи основните дейности по проекта и тяхното изпълнение, извършения мониторинг на обществени поръчки за идентифициране на причини за промяна и прекратяване на тръжните процедури след тяхното обявяване, проведените обучения за фирми от строителния бранш и обсъждания. Специално внимание бе обърнато и на резултатите от проведеното мащабно проучване сред строителните фирми относно прозрачността при обявяване и възлагане на поръчките и съществуващи корупционни практики.

Една от заложените по проекта дейности е създаването на Областни съвети за прозрачност и отчетност на обществените поръчки като механизъм за преодоляване на корупционни практики. Мария Башева предложи подобен съвет да се сформира пилотно към трите администрации – Габрово, Разград и Русе. Областният управител на Габрово г-жа Ралица Манолова коментира отправеното предложение: „Борбата с корупцията е в дневния ред на Правителството и ние като областни управители отчитаме важността на политиките за превенция и противодействие на корупцията не само в сектор строителство, но и във всички останали сектори. Аз виждам мястото на темата като част от работата на Областните съвети за превенция и противодействие на корупцията. Един от основните проблеми е, че получаваме само анонимни сигнали, а в такива случаи няма как да бъдат предприети конкретни действия от комепентните органи. Въпреки това нашата роля може да бъде да повдигаме непрекъснато темата и да информираме обществеността, както и да координираме и обединяване усилията на повече институции и заинтересовани страни за постигане на по-значими резултати”. Д-р Деян Димитров също изрази готовността си за подкрепа на дейности, насочени към създаване на условия за равни възможности за конкуренция в контекста на политиката на правителството за нулева толерантност към корупцията. Ралица Манолова предложи предприемането на конкретни действия, касаещи работата на Областните съвети за превенция и противодействие на корупцията и по-активно взаимодействие и обмяна на опит между институциите с цел мултиплициране на добрите практики. „Темата е изключително чувствителна и актуална и е необходимо да се предприемат стъпки, които водят до реална ефективност и повишаване на прозрачността” – коментира още тя. Секретарите на Областните съвети за превенция и противодействие на корупцията от Габрово и Разград проведоха и допълнителни разговори за обсъждане на бъдещи възможности за повишаване на прозрачността и отчетността при обявяването на обществените поръчки на местно ниво.

Обсъден беше и проблемът с драстично повишените цени в строителството и необходимостта от индексиране на договорите. Председателите на ОП Габрово и Разград заявиха, че това е най-приоритетния проблем и на Камарата на строителите в България, за който спешно се търси решение и представиха предложените до момента методики за индексация.

В края на срещата бе постигнато принципно съгласие от страна на Областна администрация Габрово и Областна администрация Разград да бъдат сред пилотните институции, в които за първи път ще бъде създаден и тестван на практика механизъм за прозрачност в работата на институциите по отношение на обществените поръчки, който след това да се мултиплицира в цялата страна. Разгледани бяха и други инициативи с потенциал за партньорство между областните администрации в контекста на подобряване на средата за строителното предприемачество. Очакванията са тази среща да е началото на активно сътрудничество между областните администрации и Камара на строителите, която е сред основните браншови организации.