“Студентски практики” е проект на МОН финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ насочена към повишаване качеството на обучение и подобряване на системата за образование в съответствие с нуждите на пазара на труда.
Целта е да се осигури активното участие на бизнеса още в процеса на планиране и анализ на нуждите от практическо обучение на бъдещите кадри.
Проектът “Студентски практики” се изпълнява в партньорство на работодатели с висши училища в България.
Практическото обучение се провежда в реална работна среда в рамките на 240 часа. Разходи за стипендия за студент за проведено практическо обучение и разходи за възнаграждение на ментор/наставник, определен от работодателя, се изплащат от висшите училища за сметка на проекта.
Работодатели, желаещи да участват в проекта, могат да се регистрират чрез уеб-системата на проекта.
http://praktiki.mon.bg/sp/registration/employers
Регистрациите от стария проект не се обновяват автоматично.

Инструкция за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики“ http://praktiki.mon.bg/sp/download/Instrukcia_proekt_Studentski_praktiki_faza_I.pdf