С влизане в сила на новия Закон за хората с увреждания и съгласно чл. 44, ал. 1, Министърът на труда и социалната политика утвърждава със заповед Национална програма за заетост на хората с увреждания. Същата програма се изпълнява от Агенция за хората с увреждания (АХУ).

На 13.07.2020 г. Агенцията обяви конкурс за финансиране на проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания (утвърдена със заповед № РД01-183/12.03.2020 г.).

Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

Отпускат се средства по 4 компонента:

  1. Изграждане на достъп до работните места на лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;
  2. Приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;
  3. Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;
  4. Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв. на лице с трайно уврежданe.

Проектите се изготвят по Методика, съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.

Необходимите документи за кандидатстване, както и самата процедура на конкурса, могат да се намерят на интернет страницата на Агенцията: https://ahu.mlsp.government.bg/home/ , респ. в рубрика Проекти/програми на сайта, или на тел. 02 931 80 95