Уважаеми колеги,

 

Информираме ви, че на сайта за обществени консултации на МС е публикуван за обществено обсъждане – Проект на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане.

 

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане е изготвен във връзка с необходимостта от пълно въвеждане в националното данъчно законодателство на Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар и на Директива (ЕС) 2017/952 на Съвета от 29 май 2017 г. за изменение на Директива (ЕС) 2016/1164 по отношение на несъответствията при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави.

В преходните и заключителни разпоредби на проектозакона са предложени промени в:

  • Закона за данъците върху доходите на физическите лица,
  • Закона за местните данъци и такси,
  • Закона за акцизите и данъчните складове,
  • Закона за данъка върху добавената стойност и
  • Закона за счетоводството.

 

Отговорна дирекция: „Данъчна политика”
E-mail: taxpolicy@minfin.bg

 

Дата на откриване: 02.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 02.10.2019 г.

 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“