МОН предлага на работодателите да участват в изготвяне на типови учебни планове за строителни специалности, като изразят предложения и становища по тях.
В рамките на Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда, модул „Модернизиране на система на системата на професионалното образование“ МОН чрез професионални строителни гимназии разработи и публикува Проекти на типови учебни планове за дуална система на обучение по специалностите от професиите по професионални направления 581 и 582.
При „валидиране“ на проектите на учебна документация, които се внасят за утвърждаване в Министерството на образованието и науката, Националната програма предвижда участие на работодатели, които могат да предоставят своите становища, предложения и забележки относно публикуваните на сайта на МОН Проекти на типови учебни планове.
В сайта на МОН в раздел „Проекти на документи“ http://mon.bg/bg/100164 публикувани Проекти на типови учебни планове за следните специалности:
1. Проекти на типови учебни планове за дуална система на обучениe за професия „Геодезист“, специалност код 5810101 „Геодезия“. + файл с учебни планове

B11     B13     B15

2. Проекти на типови учебни планове за дуална система на обучениe за професия „Техник-реставратор“, специалност код 5810301 „Архитектурна реставрация“. + файл с учебни планове 

B11     B13     B15

3. Проекти на типови учебни планове за дуална система на обучение за професия „Строителен техник“, специалност код 5820101 „Строителство и архитектура”. + файл с учебни планове

B11     B13    B15

4. Проекти на типови учебни планове за дуална система на обучениe за професия „Строител-монтажник“, специалност код 5820404 „Дограма и стъклопоставяне”.+ файл с учебни планове

B10    B12    B14

5. Проекти на типови учебни планове за дуална система на обучение за професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи“, специалност код 5820502 „Външни ВиК мрежи”. + файл с учебни планове

B10     B12    B14

 

Вашите предложения и коментари може да адресирате до КСБ – експерт Мартина Кръстева на следния имейл адрес: mkrusteva@ksb.bg в срок до 20.08.2018г

Забележки:
Дуалната система е специфичен модел за професионално обучение, който поставя акцент върху практическото усвояване на професия чрез работа. Учебното време при дуалната система се разделя между обучение по теория в професионално училище и работа във фирма.
Форми на обучение:
В10 – за професионално образование с придобиване на втора степен на професионална квалификация (СПК) с интензивно изучаване на чужд език:
В12 – за професионално образование за придобиване на втора СПК с разширено изучаване на чужд език;
В14 – за професионално образование с придобиване на втора степен на професионална квалификация (СПК) без интензивно и разширено изучаване на чужд език;
В11 – за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация (СПК) с интензивно изучаване на чужд език;
В13 – за професионално образование за придобиване на трета СПК с разширено изучаване на чужд език;
В15 – за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация (СПК) без интензивно и разширено изучаване на чужд език.