• Управител: Айдън Мехмедов Сюлейманов
  • Град: Велико Търново
  • Седалище: Велико Търново, 5000, ул. Никола Габровски 41, ет. 4, офис 2
  • Телефон: 0878/964534
  • E-mail: sm_2007@abv.bg
  • Предмет на дейност:  Строително-монтажни работи, бояджийски и ел.услуги, транспортно-спедиторска дейност
    и други дейности, незабранени със закон.
  • Булстат: 104701619