• Управител: Атанас Георгиев Кошничаров
  • Град: Сливен
  • Седалище: Сливен 8800 ул. Стефан Караджа 34
  • Телефон: 044 622363,0888414343
  • Fax: 622045
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: производство на бетонови и варови разтвори
  • Булстат: 829007965