• Управител: Росица Станчева Георгиева
  • Град: Плевен
  • Седалище: Плевен 5800 ул. Цар Самуил 39
  • E-mail: shraider@mail.bg
  • Web_site: http://shraider.com/
  • Предмет на дейност: Изграждане, ремонт, електро обзавеждане на сгради и съоръжения по обекти в енергийната инфраструктура ТЕЦ-ове, ВЕЦ-ове, подстанции, трафопостове, ветрогенератори, фотоволтаични системи.
  • Булстат: 114635167