• Управител: Николай Генов Апостолов
  • Град: Севлиево
  • Седалище: Севлиево 5400, ул. Бор № 4
  • Телефон: 0675/322 72
  • E-mail: office@sevlievogas.eu
  • Web_site: www.sevlievogas.eu
  • Предмет на дейност: Акционерно дружество за разпределение и снабдяване с природен газ. Възлага изграждането и/или изгражда, поддържа и ремонтира собствена газоразпределителна мрежа – ниско налягане на лицензионната територия