• Управител: Михаил Славов Михалев
  • Град: Кермен
  • Седалище: Кермен, 8870, ул. Панайот Хитов № 7
  • Телефон: 0896 76 28 77
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Строежи от високото строителство – ІV категория по ЗУТ и отделни СМР – пета група по ЗКС. Техническият персонал е с доказан професионален опит при строителството на жилищни, обществени и производствени сгради.
  • Булстат: 200156553