• Управител: Тодорка Манолова Павлова
  • Град: Ямбол
  • Седалище: Ямбол ул. Граф Игнатиев 84, вх. ж, ап. 137
  • Телефон: 899 317 281
  • E-mail: metal_style@abv.bg
  • Предмет на дейност: Основната дейност на фирмата е производство на метални конструкции и части от тях.
  • Булстат: 128605682