• Управител: Николай Христов Апостолов
  • Град: Бургас
  • Седалище: Бургас 8000, ул. Ал. Стамболийски № 45, ет. 4
  • Телефон: 056 21 32 98
  • E-mail: office@energomontage-bs.com
  • Web_site: energomontage-bs.com
  • Предмет на дейност: „Енергомонтаж“ АД е създадено на 20.07.2007 г., с основен предмет на дейност машинен монтаж, съдове под налягане, подемни съоръжения, тръбопроводи за пара и гореща вода и въглеводородни газове и съоръженията към тях. Някои характерни обекти на дружеството са: „Ремонт на резервоари за нефтопродукти в ПСБ Сливен“, „Изграждане и монтаж на инсталация ХО-5 в ЛУКойл Нефтохим Бургас“ и „Монтаж на ОВ инсталация в МОЛ Изгрев Бургас“. Фирмата притежава отлично окомплектована инструментална база, обезпечаваща качествено изпълнение на всички производствени операции.
  • Булстат: 147171023