• Управител: Радослав Николов Шопски
  • Град: Бобошево, Обл. Кюстендил
  • Седалище: Бобошево, 2660, ул. Роза 5
  • Телефон: 0886433251
  • E-mail: jometra@abv.bg
  • Предмет на дейност: Ремонт и строителство на нови сгради.
  • Булстат: 203134597