• Управител: Мурад Тюрк
  • Град: Истамбул
  • Седалище: 34810 Истамбул, Джумхурийет № 3
  • Телефон: 0884 67 62 03
  • E-mail: muratt@dogusbg.com
  • Web_site: www.dogusinsaat.com.tr
  • Предмет на дейност: Изпълнение на всякакъв вид дейности и услуги в областта на строителството и благоустройството в страната и в чужбина, с помощта на най-съвременни технологии и организация на работа, при осигуряване на възможности и условия за конкуриране с чуждестранните строителни предприятия на вътрешния и международен пазар. Строителство на язовири, пътища, тунели, жп линии, мостове, заводи, сгради и изграждане на всякакви др. обекти и съоръжения, производство и монтаж на метални конструкции, изпълнение на проекти за ел. съоръжения и автоматизация, проектиране, планиране, изготвяне на икономически обосновки, инженеринг и консултантска дейност в страната и чужбина. Покупко-продажба и отдаване под наем на всякакво движимо и недвижимо имущество, предоставяне на гаранции и обезпечения за задълженията на дружеството и трети лица, учредяване на залог на търговско предприятие, ипотекиране и учредяване на залог, вещни и др. права върху притежаваните от дружеството движими и недвижими имущества, както и всички др. дейности. Дата на започване на дейността: 13.06.1966 г.
  • Булстат: 9999990017