• Управител: ПЛАМЕН АТАНАСОВ ПЕТРОВ
  • Град: Русе
  • Седалище: Русе 7004 ул.ДОРОСТОЛ № 28 бл. КОМЕТА вх.1 ет.1 ап.5
  • Телефон: 082/822644,0887617175
  • Fax: 082/822644
  • E-mail: atanasov_co@yahoo.com
  • Предмет на дейност: Строителство на тръбопроводни инсталации
  • Булстат: 117096690