• Управител: Николай Николов
  • Седалище: гр. Перник, ул. „Протожерица“ 100
  • Телефон: 0884115242
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Изграждане, строително-монтажни и строително-ремонтни работи на жилищни, обществени и индустриални сгради и съоръжения; изграждане, възстановяване, текущ ремонт на ел. кабелни линии НН и СрН, ел. табла, ел. инсталации, поддържане ел. съоръжения, улично осветление, отстраняване аварии и др.
  • Булстат: 205489465