ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ВИАНА
гр.София 1231,бул.”Ген. Никола Жеков” №24,тел. 936-07-66,факс 936-07-36,e-mail:[email protected]
Уважаеми колеги,
Във връзка с регистрирането ви в Централен професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите “Център за професионално обучение Виана” предлага:
ОБУЧЕНИЕ ПО ВСИЧКИ СТРОИТЕЛНИ СПЕЦИАЛНОСТИ
Провежда се по заявка на работодателя.
Завършва с издаване на Удостоверение за професионално обучение или свидетелство за професионално обучение.
Съобразено с ангажиментите на работодателя и се реализира по взаимно приемлив график.
Предлагани специалности: iconSpecialnosti_2012.doc (140.50 KB)
Заявки на:
телефон 02 / 936 – 07 – 66;
факс: 02 / 936 – 07 – 36;
GSM: 0884 / 200 – 980
e-mail: [email protected] ; [email protected]
Лице за контакти – Калин Николов


Изх. № V8 – 57/28.02.2008

ДО
Камарата на строителите в България
бул. „Христо Смирненски” № 1
1164 София

Относно: Прилагане на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП)
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
По повод на постъпващи сигнали в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за зачестили случаи на влагане на негодни строителни продукти в строежите Ви обръщаме внимание, че за спазване на разпоредбата на чл. 169а от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в процеса на инвестиционното проектиране и строителството към влаганите в строежите строителни продукти следва да се изпълняват изискванията на НСИСОССП. Във връзка с това е необходимо да се има предвид, че в наредбата не е определен редът за повторна употреба на строителните продукти и поради това лицата, които влагат такива продукти в строежите поемат изцяло отговорността в тези случаи.
При проектирането и изпълнението на строежите, както и при тяхната реконструкция, преустройство и основен ремонт се предвиждат и влагат само такива строителни продукти, които са годни за предвижданата употреба и които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ. Влаганите в строежите строителни продукти трябва да са с оценено и удостоверено съответствие по реда на глава втора или трета от НСИСОССП, като и в двата случая продуктите се придружават от указания за прилагане, изготвени на български език. Оценката на съответствието на строителните продукти, които отговарят на техническите спецификации по чл. 4, ал. 1 от наредбата, се извършва по реда на глава втора, като това се удостоверява от производителя или от неговия упълномощен представител с СЕ маркировка за съответствие, поставена въз основа на ЕО декларация за съответствие. Съответствието на строителните продукти, които отговарят на техническите спецификации по чл. 4, ал. 2 от наредбата, се оценява по реда на глава трета, като това се удостоверява от производителя или от неговия упълномощен представител с декларация за съответствие.
Във връзка с горното участниците в процеса на инвестиционното проектиране и строителството трябва да познават и да спазват изискванията на НСИСОССП, на нормативните актове и на техническите спецификации на годните за предвижданата употреба строителни продукти.
Инвестиционните проекти трябва отговарят на изискванията на приложимите за съответния вид строеж нормативни актове, като в проектите се посочват и техническите спецификации на предвидените строителни продукти, чиито експлоатационни характеристики са взети предвид при проектирането с оглед удовлетворяване на съществените изисквания.
Съгласно разпоредбата на чл. 169б, ал. 1 от ЗУТ контролът на строителните продукти се осъществява от консултанта при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор. Строителят, предвид изискванията на чл. 163, ал. 2 от ЗУТ, носи отговорност по време на строителството за изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1 от ЗУТ. В съответствие с чл. 169б, ал. 2 от ЗУТ административният контрол на строителните продукти при проектирането и строителството се осъществява от органите по чл. 220 – 223 от ЗУТ, а именно от Дирекцията за национален строителен контрол и от кметовете на общини. Контролът на строителните продукти при проектирането следва да включва оценка на предвидените технически спецификации на строителни продукти и на тяхното съответствие с разпоредбата на чл. 169а ЗУТ, а контролът на продуктите по време на строителството – проверка за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с техническите спецификации, посочени в инвестиционния проект, както и за влагане в строежа само на такива строителни продукти, чието съответствие е удостоверено по реда на НСИСОССП.
Във връзка с горното следва да запознаете всички ваши членове или регионални органи с настоящото писмо.
ЗАМ.-МИНИСТЪР:
(МИЛЕНА ПАУНОВА)

iconFSN_BG One Pager (01.2008).doc (64.50 KB)
iconCEED Brochure_BG_new.pdf (139.79 KB)
iconIME_Profile_2008_BG.pdf (94.20 KB)
iconCEED reklamni stranici.pdf (469.38 KB)
iconBC Serdon profile_BG-1.doc (105.00 KB)
iconOne page summary_Informoney_BG.doc (55.00 KB)
iconCEED Capability Statement_bg.pdf (131.00 KB)

Уважаеми колеги,
Във връзка с възникналите въпроси за усвояването на структурните фондове на ЕС и други източници на финансиране, предлагаме на Вашето внимание консорциума за консултантски услуги Foresight solutions и уеб страницата http://www.informoney.org, които могат да Ви насочат относно това как да намерите допълнителни източници на финансиране.
За повече информация отидете в нашата рубрика „Полезни връзки”- “Партньори” или на интернет адрес: http://www.fsnetwork.org и http://www.informoney.org

В рамките на Строителното изложение Баутек 2008 на 20.02. т. г. Камара на строителите в България проведе работна среща на представители на Камарата с Президента на Европейската федерация на строителната индустрия Даниел Тарди, Главния секретар на FIEC Улрих Пецолд, Джон Гудъл – Председател на Техническата комисия, Франк Фарадей и Зденек Клос от същата Комисия, Кристин Ле Форестиер – Икономическа и правна комисия, Доменико Кампогранде – Председател на Социалната комисия, Питър Андрюс – Социална комисия.
Основната цел на срещата беше представяне и обсъждане на възможностите за разширяване на партньорството между двете асоциации, по-широко представителство и защита на интересите на българския строителен бранш, разширяване на участието на Камарата в различните комисии, работни групи и форуми на Федерацията. FIEC изразиха желание КСБ да участва активно във всички инициативи и срещи на Европейската федерация на строителната индустрия на експертно и изпълнително ниво. От своя страна КСБ изрази желание за достъп до примера и опита на FIEC и неговите членки, както по отношение на новите технологии, така и за прилагането на нормативната база на ЕС. Срещата приключи с уговорка за посещение от страна на КСБ в централата на FIEC в Брюксел.
На 21.02. се проведе Втората конференция за страните от Централна и Източна Европа, посветена на България и Румъния.
Беше сключено Споразумение за сътрудничество между Камарата на строителите в България и Централния съюз на немската строителна индустрия (HDB). На официалната церемония по подписването присъстваха Н. П. Посланик на Р България във Федерална Република Германия д-р Меглена Плугчиева, г-н Веселин Горнишки – съветник по търговските въпроси в Посолството, адв. Михаел Книпер – Главен управител на Централния съюз на немската строителна индустрия, Франк Келенбах – Строителство в чужбина и международни отношения и г-жа Надя Теохарова – Външноикономическа политика и международни пазари.
Целият текст на Споразумението може да свалите оттук:
Sporazumenie satr KSB-HDB.doc


Отляво надясно: Н. П. Посланик д-р Меглена Плугчиева, Татяна Бъчварова – р-тел отдел „Анализи и прогнози”, инж. Симеон Пешов – Председател на КСБ, адв. Михаел Книпер – Главен управител на Централния съюз на немската строителна индустрия.
В 16.45 ч. беше сключено Споразумение за сътрудничество с Румънската асоциация на строителните контрактори (ARACO).
Целият текст на Споразумението може да свалите оттук:
Sporazumenie ARACO-KSB.doc

Делегацията от България включваше над 40 управители на строителни фирми. Българската строителна индустрия беше представена на щанд в палата 21В/204.
Председателят на Камарата на строителите в България инж. Симеон Пешов представи състоянието на българския строителен сектор.
КСБ подписаспоразумения за сътрудничество – с Централния съюз на германската строителна индустрия
и с Румънската асоциация на строителните контрактори – ARACO. Документите бяха парафирани от председателя на КСБ инж. Симеон Пешов и Михаел Книпер, главен управител на германския съюз, и от румънския им колега инж. Лорентиу Плосчану в присъствието на Д-р Меглена Плугчиева – извънреден и пълномощен посланик на България в Германия.

Над 810 изложители от 18 държави взеха участие в 13-то издание на Международния строителен и търговски панаир Bautec 2008 в Берлин.
Браншовият обхват обхваща гражданско строителство, строителна химия и продукти за защита на продуктите, машини оборудване и системи, строителни материали, покривни материали, електротехника и оборудване, фасади и технологии, прозорци и врати, сглобяемо строителство, строителни системи, отопление, камъни, системи за достъп, сухо строителство и строителство от дърво, ветилация и климатизация, пожарозащита, санитарни системи и др.
Изложението е разположено върху 150000 кв.м и е ориентирано към архитекти, урбанисти, инженери, предприемачи, контрактори и клиенти, търговски фирми, свързаните със строителството производители.
Традиционни партньори на панаира са Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (Централен съюз на немската строителна индустрия) и Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (Централната асоциация на германската строителна индустрия).

FIEC

Европейската федерация на строителната индустрия
има удоволствието да Ви покани на Конференция,
посветена на Проект № 30 – Канал Сена-Шелде
Под патронажа на Генералната дирекция за енергетика и транспорт на Европейска комисия
С подкрепата на INE
Конференцията ще се проведе на 13-ти март 2008 г. /четвъртък/ от 14.30 до 17.30 ч. в Брюксел 1040, Конферентен център Албърт Борше, Rue Frossart, стая 0D и ще бъде последван от прием.
Симултанен превод: английски, френски, немски, холандски език.
Регистрация: няма такса за участие.
Моля, попълнете необходимата информация в приложения файл (регистрационната форма на английски език) и го изпратете при първа възможност на ел. поща: [email protected].
iconKonferenzia FIEC Kanal Sena-Shelde 13-03-08.bg.doc (34.50 KB)
iconregistration-MFS.doc (34.00 KB)
iconPokanaConferenceTENs.bg.doc (45.00 KB)

Приключи II-рата конференция на държавите от Централна и Източна Европа ЦИЕ.

тема : Сътрудничество в европейския строителен сектор Потенциал в България и Румъния на 21/02/2008 Берлински панаир, зала 21 при следния дневен ред:


П Р О Г Р А М А

на

ІІ-ра конференция на държавите от Централна и Източна Европа (ЦИЕ)
Сътрудничество в европейския строителен сектор
Потенциал в България и Румъния
на 21 февруари 2008 г., Берлински панаир, зала 21
09.30 ч. – 10.00 ч. Регистрация
І. Церемония по откриването
10.00 часа – 10.15 ч.
Приветствие – Хартмут Шауерте, парламентарен държавен секретар на федералното Министерство на икономиката и технологията, федерален комисар за малки и средни предприятия
10.15 ч. – 10.30 ч.
Уводно слово
Хелмут Ехтерхоф, Вицепрезидент на FIEC и на Централния съюз на немската строителна индустрия
10.30 ч. – 10.45 ч.
Услугите на немската Агенция за външна търговия в ЦИЕ
д-р Герд Херкс, Директор на Агенцията

10.45 ч. – 11.00 ч.
Фондовете на ЕС за инфраструктура в държавите от ЦИЕ
д-р Матиас Колац-Аанен, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка
11.00 – 11.20 ч.
Кафе паузаІІ. Румъния – работен семинар
11.20 ч.
Изложение от страна на румънската строителна индустрия
Лорентиу Площану, Президент на Румънската строителна федерация (ARACO)
11.40 ч.
Състоянието на строителния сектор в Румъния
Роланд Лоренц – кореспондент на Федералната агенция за външна икономика /bfai/, Букурещ
12.00 ч.
Законът за обществените поръчки в Румъния
Zsolt RadnÓczy, адвокат в Ньор Щифенхофер, Луц
12.20 ч.
Законодателството в областта на заетостта и данъчното законодателство в Румъния
Зьорен Гьобел – Ernst & Young AG
12.40 ч.
Панел – дискусия
Модератор адв. Улрих Пецолд – Изпълнителен директор на FIEC

Опитът на немския предприемач
Йозеф Гайгър – управляващ съдружник на Вилхелм Гайгер Gmbh&Co /Командитно дружество/
-Президентът на Румънската строителна федерация /ARACO/
-Малте Кеслър – кореспондент на bfa
13.30 ч.
Подписване на Споразумение за сътрудничество между Камара на строителите в България и Централен съюз на немската строителна индустрия (Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. – HDB)
Място: зала Trompete /между зала 20 и 21/ на Изложението
ІІІ. България – работен семинар !
14.30 ч.
Изложение от името на българската строителна индустрия
СИМЕОН ПЕШОВ – Председател
14.50 ч.
Състоянието на строителния сектор в България
д-р Ханс-Фридрих Руве – кореспондент на bfai, София
15.10 ч.
ЗОП в България
адв. Нели Тачева, Тачева & с-ие
15.30 ч.
Законодателството в областта на заетостта и данъчното законодателство
Зьорен Гьобел – Ernst & Young AG
15.50 ч.
Дискусионен панел:
Модератор – Улрих Пецолд – Изпълнителен директор на FIEC
Доклад на немски предприемач
инж. Йохан Пьолцл – Директора за България и Румъния на Щрабаг/Цюблин АД
СИМЕОН ПЕШОВ – Председател на КСБ
д-р Ханс-Фридрих Руве – кореспондент на bfai, София

ІV. Заключителни изказвания

16.30 ч.
Адв. Михаел Книпер, Главен управител на Централния съюз на немската строителна индустрия
16.45 ч.
Демонстрация на различни строителни специалности на щанда на Централния съюз на немската строителна индустрия
Доклад и презентация на инж . Пешов – председател на КСБ.
Документи по темата:


АГЕНЦИЯ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ
Хюман Пауър – Агенция за временна заетост осигурява работа на хора с различна квалификация в България и в Европейския съюз.
Хюман Пауър предоставя необходимия персонал за своите клиенти на временна и почасова заетост.
Ние сме първата българска компания, която предоставя нов тип услуги за България в областта на човешките ресурси. Хюман Пауър осигурява за Вашият бизнес качествени и професионални кандидати, които гарантират Вашия успех и печалба. Голямата база данни, с която разполагаме в страната и чужбина, ни дава възможност да Ви предложим най-подходящото решение в областта на човешките ресурси. Дали имате нужда от хора за временна работа или от такива, който да назначите на постоянен трудов договор, ние, с нашите възможности Ви предоставяме достатъчно квалифицирани работници и служители, от които Вие да изберете. Подбираме най-подходящите за Вас и така се грижим за успеха и развитието на Вашия бизнес. Работата с широк спектър от фирми и огромен брой клиентски запитвания ни дава възможност да предложим различни възможности на работодателите да наемат необходимият им трудов ресурс, а хората, които търсят работа да разширят професионалния си опит и квалификация и да усъвършенстват съчетанието между заетост и доходи. Целта ни е да предложим най-доброто за Вас и Вашия бизнес.
Ние сме единствената българска фирма в областта на човешките ресурси, която освен от България, предоставя трудов ресурс и от Република Молдова. Нашият офис в град Кишинев, набира различни специалисти и работници, необходими на трудовия пазар в България и Европейския съюз.
С нашия опит в областта на човешките ресурси, ние спестяваме Вашето време и пари и Ви предлагаме успешният служител, който да отговори на Вашите специфични нужди.
Хюман Пауър – Агенция за временна заетост Ви предлага съвременни решения, с които Ви помагаме да приемете предизвикателствата на променящата се работна среда.
Вие можете да се запознаете с нашата дейност на нашият сайт www.humanpower.bg,
Свържете се с нас !
„Хюман Пауър”АД
Централно управление Приемна:
Гр.София Бул. „Дондуков”№ 32
Пощенски код: 120 Тел. +359 2 813 0000
Ул. „Индустриална „ 11 e-mai:[email protected]

ПИРИНПЛАСТ АД гр. Гоце Делчев – доказан лидер в производството на пластмасови изделия, пуска на пазара най-новия си продукт – поликарбонатни плоскости „ CARBOSTAR”. За членове на КАМАРАТА и при заявка на по-голями количества ПИРИНПЛАСТ АД предлага отстъпки в цените, както следва:iconPIRINPLAST.doc (191.50 KB)