За победител в конкурсажурто избра: инж. Николай Галчев собственик и управител на „Галчев инженеринг груп” АД

инж. Николай Галчев е роден на 09 февруари 1960 г. в гр. Добринище. През 1979 г. завършва Строителния техникум в Благоевград, а през 1990 г. Висшето строително училище „Любен Каравелов”, специалност „Промишлено и гражданско строителство” и военно инженерство. През 1981 г. постъпва на работа в ГУСВ, където постепенно изпълнява длъжностите технически ръководител на обект, ръководител производствена база, главен инженер, мениджър „Проекти”. През 1993 г. създава собствена фирма „Галчев инженеринг груп”, която развива и до днес.

Зам.-министърът на РРБ Калин Рогачев връчи статуетката и грамотата на побезитела в конкурса.
Номинациите за 2007 година са:

инж. Стефан Енчев инж. Егмонт Якимов инж. Димитър Язов инж. Петър Константинов
инж. Румен Вътков инж.Николин Гавраилов инж. Илия Илиев Красимир Узунов

ОБЯВА
КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
обявява конкурс за СМР за обект:
„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА НАДЗЕМЕН ПАРКИНГ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНИЯ ДВОР НА УАСГ”
Изготвена е проектна документация, която е на разположение на и се намира в офиса на КСБ – бул. Хр. Смирненски 1.
Фирмите, проявили интерес, трябва да отговарят на всички условия на Централния професионален регистър на КСБ.
Срок за запознаване с условията и получаване на на документацията -25.04.08 г.
Срок за подаване на оферти – 16.05.08 г.
Лице и телефон за контакти: инж. Иван Пенчев – 02/806 29 52.

Над 100 фирми от общо 154-те членове присъстваха на годишното общо събрание на Камарата на строителите в Пловдив. Гости бяха изпълнителният директор на КСБ инж. Иван Бойков, архитект Румен Григоров, председател на Камара на архитектите и народният представител Петър Попов. В доклада си председателят на пловдивската камара Пламен Иванов заяви, че от 245 фирми, подали заявления – 242 вече са вписани в Централния професионален регистър.
Статистиката сочи, че в момента в регионалната камара членуват 154 регионални фирми с годишен оборот 1 милиард лева. В тях работят близо 11 000 строителни работници със средна ефективност 5 843 лева. На фирма средно се падат по четирима инженери, четирима техници и 70 работници, поясни Пламен Иванов.

Областният съвет на ОП – Пловдив, до този момент се състоешеот:
* председател – Пламен Иванов –„Лустро 90” ООД ,
* зам.- председател – Димитър Язов – фирма “ Язов”ООД ,
* член – Костадин Иванов –„Химколор” АД
и бе допълнен с тайно гласуване с четри нови члена:
* Валентин Кънчев – „Сиенит” ООД,
* Васил Арнаудов – „СК Арнаудов” ЕООД,
* Мария Дългърска – „Билдинг Маг” ЕООД и
* Иван Петков – „Интерстрой 49”ЕООД.
Беше приета и програма за работата на представителството за 2008 г. Основните моменти в нея засягат изграждането на вътрешна специализирана трудова борса, създаване на клуб на строителя, на акционерно дружество за изграждането на Център за професионално обучение на строители, както и работа с кметовете на близките села за създаването на т. нар. „пиаца”, за неквалифицирани строителни работници. Целта е да се отговори на нуждата от строителни кадри и след проведеното обучение те да се задържат като постоянна работна ръка.
Изтегли:iconProektoprograma2008-KSB-OP-Plovdiv.doc (93.00 KB)

На 19 март 2008 г. в Камарата получихме с предложение за становище проект за Наредба за проектиране, контрол при изпълнение и приемане на хидроизолации на сгради и съоръжения. Проектонаредбата е изготвена от Научноизследователския строителен институт – НИСИ ЕООД и Българската асоциация за изолации в строителството.
Моля да изпратите вашите становища – с бележки и предложения на адрес: [email protected] най-късно до28.02.2008 г., за да бъдат обобщени и изпратени в МРРБ.
Изтегли: iconNaredba_Hydroizolacii.doc (238.00 KB)
iconPrilozhenia_Naredba_Hydroizolacii.doc (136.00 KB)

“ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ДЪРЖАВНАТА И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИИ С ВОЕННАТА БАЗА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЯХНА ТЕРИТОРИЯ. ИКОНОМИЧЕСКИ, ПОЛИТИЧЕСКИ, ЕКОЛОГИЧНИ И ПРАВНИ АСПЕКТИ”
3 май – 17 май 2008 г.
Място на провеждане: – гр. Ню Йорк, гр. Джаксънвил и гр.Тампа, Флорида, САЩ
Срок за записване до 10 април 2008 г.
Организатори: – АТЛАНТИЧЕСКИЯТ КЛУБ БЪЛГАРИЯ, ОБЩИНАТА и УНИВЕРСИТЕТЪТ на ДЖАКСЪНВИЛ, Флорида, САЩ и "СТАР КЪМПАНИ" – ООД -Дирекция “МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ"
АНОТАЦИЯ
Семинарът се организира за девети пореден път и е във връзка с успешното присъединяване на нашата страна към структурите на НАТО и подписаното в края на м. април 2006г. в София Споразумение между правителствата на България и САЩ за сътрудничество в областта на отбраната. Реализирането на възможностите, произтичащи от това споразумение изисква нов тип взаимоотношения между държавната и местната администрации и разположената на територията на общината военна база. За пример сме избрали най-типичните случаи за района на град Джаксънвил, Флорида – две военноморски бази – Blont Island Command и Маурort Naval Station, както и една закрита военно-въздушна база Cecile Air Field, която изключително успешно използва съоръженията си за граждански цели – учебна авиационна работилница на местния колеж, учебно летище, отдавано под наем и др., а така също и една активно действаща военно-въздушна база – МаcDill AFB, намираща се в град Тампа, Флорида, където освен 6-то Въздушно Мобилно Съединение се помещават Централното командване на САЩ /United States Central Command/ и Командването на САЩ за специални операции /United States Special Operations Command/ и където понастоящем се намира група български офицери, координиращи мисията на нашите военни контингенти в Ирак и Афганистан, с които ще се срещнем.
Като отправна точка за изясняване на взаимодействието на военната база с общината ще приведем пример с вай-голямата военна база, разположена в района на Джаксънвил – военноморската и военно-въздушна база – Jacksonville US Naval Air Station. При близо 17 000 военнослужещи и волнонаемни служители в базата с годишен бюджет по официални данни около 2 милиарда долара, общият годишен ефект за икономиката на общината надхвърля 7 милиарда долара. Запознаването с американския опит би имало голямо значение за ефективното взаимодействие на общинската администрация с разположената на нейна територия военна база.
Не на последно място интерес представлява и американския опит при “конверсията” на военната база – след закриването на активната военна база нейния “втори живот“ за граждански цели. Тук идеите за използването й са многобройни – учебни полигони, складове, ремонтни съоръжения и др.
Академичната част на програмата е съобразена с нивото и интересите на участниците и е изчистена от излишното теоретизиране на проблемите. Има широки възможности за дискусии, разговори и обмяна на опит. Лекторите са специалисти с висока квалификация и широки контакти в своята област. Осигурен е превод.
За първи път този семинар е под егидата на Декана на Строителния факултет към Университета по архитектура, строителство и геодезия проф. д.ик.н. инж. Цвети Даковски. Предвидена е среща с един от най-известните българи-специалисти в чужбина – д-р инж. Божидар Янев – главен инспектор в Инспекцията за мостовете на град Ню Йорк и професор в Колумбийския университет с “поглед отвътре” на някои мостовете – символи на Ню Йорк, като Бруклинския и Манхатанския, както и изключителния строителен обект – Ground Zerо, където се намираха двата небостъргача-близнака на Световния търговски център.
Извън официалната част на посещението сме се постарали да предложим на участниците и наситена информационна и културно-развлекателна програма. Включили сме почти всички интересни места в градовете, които посещаваме. Така смятаме, че участниците ще добият по-обхватна представа за Америка и за американския начин на живот и ще използват в своята област видяното и наученото.
Работна програма: iconUSA Rabotna programa.doc (69.50 KB)
iconDS_157_BG_Sep_2008.pdf (157.15 KB)
iconDS-156-BG-2007.pdf (172.49 KB)
Срок до 10 април 2008 г.
За контакт и въпроси
Е-mail: [email protected]
Тел. 02/948-28-71
Мирослав Атич

Списмо до Камарата на строителите в България Катя Жекова началник отдел "Развитие на експортния потенциал с Руската федерация" към Център на промишлеността на Р.България в Москва изпратипокана за безплатно участие в проектите на българския Център на промишлеността в Москва:- специализиран каталог;- електронна книга "Регионално сътрудничество България – Русия"; – обновената интернет страница на Центъра.Ръководството на Центъра на промишлеността искренно се надява, че в тези проекти щесе включатвсички структури и фирми, които имат интерес към популяризиране на своята дейност в Русия.Изтегли: iconPokana – catalog.doc (95.50 KB) iconforma-obratna-vruzka.doc (37.00 KB)


ЗПАД “ ДЗИ – Общо застраховане”
София 1000 , ул.Г. Бенковски “ № 3,Разрешение № 3 на НЗС, ф.д. № 5215/1998 г. на СГС, ЕИК 121718407
Изх.№ 419 / 19.07.2007 г.
ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
ЗПАД “ ДЗИ – Общо застраховане” има удоволствието да предостави на Вашето внимание следното:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО ( чл. 171, от Закона за устройство на територията ) ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Застрахованият ползва следните преференциални отстъпки:
1. При сключване на задължителна застраховка “ ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА “ – 40 %
2. При сключване на ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО ( чл.173, от ЗУТ ) – 10 %
3. При сключване на ИМУЩЕСТВЕНА ЗАСТРАХОВКА – 20 %
4. При сключване на застраховка “ АВТОКАСКО “- клауза “ПЪЛНО АВТОКАСКО” за МПС до 10 години – 10 %
5. При сключване на застраховка “ СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ “ –20 %
Лице за контакт: Мариана Чолакова
Тел: 920-09-02; 0888 663 926
e-mail: [email protected]

От 6 март 2008 г. в страницата на Централния професионален Регистър http://register.ksb.bg в „ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЧЮЛ” са качени указанията на Комисията, указанията за попълване на заявлението и приложенията към него за вписване в Регистъра на чуждестранни юридически лица. Заявленията за вписване в Регистъра на чуждестранните юридически лица ще се подават само в централното звено Регистър на адрес: 1164 София, бул. Христо Смирненски 1, ет.4.

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН НА FIEC
Икономическа комисия:
ДДС – механизъм за обратно начисляване – На заседанието на Европейските икономически и финансови министри на 05 юни 2007г. бе обсъдена възможността за „механизъм за обратно таксуване” на ДДС, при който данъка ще се плаща от доставчика на стоките, а не от лицето, което ги предлага. Механизмът се счита, че ще спомогне за борбата срещу измами с ДДС. Въпреки това, Европейската комисия счита, че този механизъм ще има по-скоро негативни последици върху функционирането на Единния пазар и е най-вече политически върпос. Окончателното решение по въпроса остава в ръцете на Съвета на министрите.
Проучване на Евростат (Европейската статистическа служба) показва, че строителната продукция е отбелязала спад между ноември и декември 2007 в сравнение със същите месеци през 2006г. Продукцията е нарастнала в четири страни членки на ЕС – Словакия (+5.4%), Полша (+5.1%) и Швеция (2.3%). Най-голям спад е отбелязан във Великобритания (-15.6%), Словения (-8.7%) и Холандия (-2.4%) по данни за месец декември 2007г. Като годишно сравнение, Румъния, Полша и Швеция отбелязват повишение в строителната продукция за 2007г., а Великобритания, Испания и Словения отбелязват спад. Като цяло строителните работи са намалели с 4.1% през 2007г. в ЕС. При строителния инженеринг също се наблюдава спад от 6.3% в ЕС.
Публично-частни партньорства – На 18ти февруари 2008г. ЕК публикува своята Интерпретативна комуникация относно институционализираните публично частни партньорства, която се стреми да изясни правилата, които се отнасят до възлагането на тези партньорства. Можете да я намерите на адрес: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/ppp_en.htm
Социална комисия
Европейската комисия представя две проучвания за преносимостта на пенсионните осигуровки – тези проучвания са във връзка с текущата работа на ЕК за подготвяне на проект за Директива относно минималните изисквания за подобряване мобилността на работниците посредством подобряване на достъпа до допълнителни пенсионни права и задържането им. Първото проучване са казва „Количествен преглед на допълнителните пенсионни права”, а второто – „Мобилният профил на 25 страни-членки на ЕС на базата на „Евробарометър” за мобилност”. През идните месеци ЕК ще си сътрудничи със словенското президентство, за да улесни приемането на предложението за гореспоменатата директива.
Европейската комисия кани Европейските социални партньори да договарят промени в директивата относно евроепйските работнически съвети (94/95/ЕО) – можете да свалите пълната версия на тази консултация с Европейските социални партньори на адрес: http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/docs/2008/ewc_consultation2_en.pdf
Втората фаза на консултацията стартира на 20.2.2008г.
Техническа комисия
Техническата комисия обсъди развитието по въпроса с текста на Нормативния пакет за единния пазар на стоки, приет от Европейския парламент на първо четене – оставащите притеснения на FIEC ще бъдат адресирани , когато Директивата за строителните продукти бъде преразгледана, тъй като някои от предложенията не бяха включени в Нормативния пакет за единния пазар на стоки. Сред тях е:
предложението да се взема пред вид размера, сектора, структурата на предприятията, сложността на продуктовата технология и масовия или индивидуален характер на процеса на продукция, при процедурата по уведомяване на отговорните органи за пласиране на продукт на единния пазар.
Рамкова директива за отпадъците – желанието на FIEC е да бъдат изключени от обхвата на директивата „ незамърсени натурални изкопни материали, които могат да се използват в тяхното естествено състояние или на същата площадка, или на друга такава.” Предстои лобиране с цел включване на предложенията в текста на директивата.
Седмица на устойчивата енергия в ЕС 2008 – FIEC даде своя принос в дебата относно енергийната ефективност – дискутирани бяха възможности за извличане на максимални ползи от енергийната ефективност на сградите. Предложенията си отправиха всички заинтересовани страни на Европейско ниво по време на еднодневна конференция. FIEC също така изказа своето предложение за предлагане на финансови стимули за окуражаването на големи ремонтни дейности с цел енергийна ефективност. Подробна информация относно протичането на цялото мероприятие можете да намерите на: http://www.managenergy.net/conference/2008virtual.html
Малки и средни предприятия – федерациите членки на FIEC бяха насърчени да участват в мероприятия обсъждащи нуждите и проблемите на МСП. Първото заседание се проведе на 4 март в Брюксел, където взе участие и представител на КСБ – инж. Камелия Кирова.