Списмо до Камарата на строителите в България Катя Жекова началник отдел "Развитие на експортния потенциал с Руската федерация" към Център на промишлеността на Р.България в Москва изпратипокана за безплатно участие в проектите на българския Център на промишлеността в Москва:- специализиран каталог;- електронна книга "Регионално сътрудничество България – Русия"; – обновената интернет страница на Центъра.Ръководството на Центъра на промишлеността искренно се надява, че в тези проекти щесе включатвсички структури и фирми, които имат интерес към популяризиране на своята дейност в Русия.Изтегли: iconPokana – catalog.doc (95.50 KB) iconforma-obratna-vruzka.doc (37.00 KB)


ЗПАД “ ДЗИ – Общо застраховане”
София 1000 , ул.Г. Бенковски “ № 3,Разрешение № 3 на НЗС, ф.д. № 5215/1998 г. на СГС, ЕИК 121718407
Изх.№ 419 / 19.07.2007 г.
ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
ЗПАД “ ДЗИ – Общо застраховане” има удоволствието да предостави на Вашето внимание следното:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО ( чл. 171, от Закона за устройство на територията ) ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Застрахованият ползва следните преференциални отстъпки:
1. При сключване на задължителна застраховка “ ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА “ – 40 %
2. При сключване на ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО ( чл.173, от ЗУТ ) – 10 %
3. При сключване на ИМУЩЕСТВЕНА ЗАСТРАХОВКА – 20 %
4. При сключване на застраховка “ АВТОКАСКО “- клауза “ПЪЛНО АВТОКАСКО” за МПС до 10 години – 10 %
5. При сключване на застраховка “ СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ “ –20 %
Лице за контакт: Мариана Чолакова
Тел: 920-09-02; 0888 663 926
e-mail: [email protected]

От 6 март 2008 г. в страницата на Централния професионален Регистър http://register.ksb.bg в „ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЧЮЛ” са качени указанията на Комисията, указанията за попълване на заявлението и приложенията към него за вписване в Регистъра на чуждестранни юридически лица. Заявленията за вписване в Регистъра на чуждестранните юридически лица ще се подават само в централното звено Регистър на адрес: 1164 София, бул. Христо Смирненски 1, ет.4.

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН НА FIEC
Икономическа комисия:
ДДС – механизъм за обратно начисляване – На заседанието на Европейските икономически и финансови министри на 05 юни 2007г. бе обсъдена възможността за „механизъм за обратно таксуване” на ДДС, при който данъка ще се плаща от доставчика на стоките, а не от лицето, което ги предлага. Механизмът се счита, че ще спомогне за борбата срещу измами с ДДС. Въпреки това, Европейската комисия счита, че този механизъм ще има по-скоро негативни последици върху функционирането на Единния пазар и е най-вече политически върпос. Окончателното решение по въпроса остава в ръцете на Съвета на министрите.
Проучване на Евростат (Европейската статистическа служба) показва, че строителната продукция е отбелязала спад между ноември и декември 2007 в сравнение със същите месеци през 2006г. Продукцията е нарастнала в четири страни членки на ЕС – Словакия (+5.4%), Полша (+5.1%) и Швеция (2.3%). Най-голям спад е отбелязан във Великобритания (-15.6%), Словения (-8.7%) и Холандия (-2.4%) по данни за месец декември 2007г. Като годишно сравнение, Румъния, Полша и Швеция отбелязват повишение в строителната продукция за 2007г., а Великобритания, Испания и Словения отбелязват спад. Като цяло строителните работи са намалели с 4.1% през 2007г. в ЕС. При строителния инженеринг също се наблюдава спад от 6.3% в ЕС.
Публично-частни партньорства – На 18ти февруари 2008г. ЕК публикува своята Интерпретативна комуникация относно институционализираните публично частни партньорства, която се стреми да изясни правилата, които се отнасят до възлагането на тези партньорства. Можете да я намерите на адрес: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/ppp_en.htm
Социална комисия
Европейската комисия представя две проучвания за преносимостта на пенсионните осигуровки – тези проучвания са във връзка с текущата работа на ЕК за подготвяне на проект за Директива относно минималните изисквания за подобряване мобилността на работниците посредством подобряване на достъпа до допълнителни пенсионни права и задържането им. Първото проучване са казва „Количествен преглед на допълнителните пенсионни права”, а второто – „Мобилният профил на 25 страни-членки на ЕС на базата на „Евробарометър” за мобилност”. През идните месеци ЕК ще си сътрудничи със словенското президентство, за да улесни приемането на предложението за гореспоменатата директива.
Европейската комисия кани Европейските социални партньори да договарят промени в директивата относно евроепйските работнически съвети (94/95/ЕО) – можете да свалите пълната версия на тази консултация с Европейските социални партньори на адрес: http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/docs/2008/ewc_consultation2_en.pdf
Втората фаза на консултацията стартира на 20.2.2008г.
Техническа комисия
Техническата комисия обсъди развитието по въпроса с текста на Нормативния пакет за единния пазар на стоки, приет от Европейския парламент на първо четене – оставащите притеснения на FIEC ще бъдат адресирани , когато Директивата за строителните продукти бъде преразгледана, тъй като някои от предложенията не бяха включени в Нормативния пакет за единния пазар на стоки. Сред тях е:
предложението да се взема пред вид размера, сектора, структурата на предприятията, сложността на продуктовата технология и масовия или индивидуален характер на процеса на продукция, при процедурата по уведомяване на отговорните органи за пласиране на продукт на единния пазар.
Рамкова директива за отпадъците – желанието на FIEC е да бъдат изключени от обхвата на директивата „ незамърсени натурални изкопни материали, които могат да се използват в тяхното естествено състояние или на същата площадка, или на друга такава.” Предстои лобиране с цел включване на предложенията в текста на директивата.
Седмица на устойчивата енергия в ЕС 2008 – FIEC даде своя принос в дебата относно енергийната ефективност – дискутирани бяха възможности за извличане на максимални ползи от енергийната ефективност на сградите. Предложенията си отправиха всички заинтересовани страни на Европейско ниво по време на еднодневна конференция. FIEC също така изказа своето предложение за предлагане на финансови стимули за окуражаването на големи ремонтни дейности с цел енергийна ефективност. Подробна информация относно протичането на цялото мероприятие можете да намерите на: http://www.managenergy.net/conference/2008virtual.html
Малки и средни предприятия – федерациите членки на FIEC бяха насърчени да участват в мероприятия обсъждащи нуждите и проблемите на МСП. Първото заседание се проведе на 4 март в Брюксел, където взе участие и представител на КСБ – инж. Камелия Кирова.


ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ВИАНА
гр.София 1231,бул.”Ген. Никола Жеков” №24,тел. 936-07-66,факс 936-07-36,e-mail:[email protected]
Уважаеми колеги,
Във връзка с регистрирането ви в Централен професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите “Център за професионално обучение Виана” предлага:
ОБУЧЕНИЕ ПО ВСИЧКИ СТРОИТЕЛНИ СПЕЦИАЛНОСТИ
Провежда се по заявка на работодателя.
Завършва с издаване на Удостоверение за професионално обучение или свидетелство за професионално обучение.
Съобразено с ангажиментите на работодателя и се реализира по взаимно приемлив график.
Предлагани специалности: iconSpecialnosti_2012.doc (140.50 KB)
Заявки на:
телефон 02 / 936 – 07 – 66;
факс: 02 / 936 – 07 – 36;
GSM: 0884 / 200 – 980
e-mail: [email protected] ; [email protected]
Лице за контакти – Калин Николов


Изх. № V8 – 57/28.02.2008

ДО
Камарата на строителите в България
бул. „Христо Смирненски” № 1
1164 София

Относно: Прилагане на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП)
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
По повод на постъпващи сигнали в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за зачестили случаи на влагане на негодни строителни продукти в строежите Ви обръщаме внимание, че за спазване на разпоредбата на чл. 169а от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в процеса на инвестиционното проектиране и строителството към влаганите в строежите строителни продукти следва да се изпълняват изискванията на НСИСОССП. Във връзка с това е необходимо да се има предвид, че в наредбата не е определен редът за повторна употреба на строителните продукти и поради това лицата, които влагат такива продукти в строежите поемат изцяло отговорността в тези случаи.
При проектирането и изпълнението на строежите, както и при тяхната реконструкция, преустройство и основен ремонт се предвиждат и влагат само такива строителни продукти, които са годни за предвижданата употреба и които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ. Влаганите в строежите строителни продукти трябва да са с оценено и удостоверено съответствие по реда на глава втора или трета от НСИСОССП, като и в двата случая продуктите се придружават от указания за прилагане, изготвени на български език. Оценката на съответствието на строителните продукти, които отговарят на техническите спецификации по чл. 4, ал. 1 от наредбата, се извършва по реда на глава втора, като това се удостоверява от производителя или от неговия упълномощен представител с СЕ маркировка за съответствие, поставена въз основа на ЕО декларация за съответствие. Съответствието на строителните продукти, които отговарят на техническите спецификации по чл. 4, ал. 2 от наредбата, се оценява по реда на глава трета, като това се удостоверява от производителя или от неговия упълномощен представител с декларация за съответствие.
Във връзка с горното участниците в процеса на инвестиционното проектиране и строителството трябва да познават и да спазват изискванията на НСИСОССП, на нормативните актове и на техническите спецификации на годните за предвижданата употреба строителни продукти.
Инвестиционните проекти трябва отговарят на изискванията на приложимите за съответния вид строеж нормативни актове, като в проектите се посочват и техническите спецификации на предвидените строителни продукти, чиито експлоатационни характеристики са взети предвид при проектирането с оглед удовлетворяване на съществените изисквания.
Съгласно разпоредбата на чл. 169б, ал. 1 от ЗУТ контролът на строителните продукти се осъществява от консултанта при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор. Строителят, предвид изискванията на чл. 163, ал. 2 от ЗУТ, носи отговорност по време на строителството за изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1 от ЗУТ. В съответствие с чл. 169б, ал. 2 от ЗУТ административният контрол на строителните продукти при проектирането и строителството се осъществява от органите по чл. 220 – 223 от ЗУТ, а именно от Дирекцията за национален строителен контрол и от кметовете на общини. Контролът на строителните продукти при проектирането следва да включва оценка на предвидените технически спецификации на строителни продукти и на тяхното съответствие с разпоредбата на чл. 169а ЗУТ, а контролът на продуктите по време на строителството – проверка за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с техническите спецификации, посочени в инвестиционния проект, както и за влагане в строежа само на такива строителни продукти, чието съответствие е удостоверено по реда на НСИСОССП.
Във връзка с горното следва да запознаете всички ваши членове или регионални органи с настоящото писмо.
ЗАМ.-МИНИСТЪР:
(МИЛЕНА ПАУНОВА)

iconFSN_BG One Pager (01.2008).doc (64.50 KB)
iconCEED Brochure_BG_new.pdf (139.79 KB)
iconIME_Profile_2008_BG.pdf (94.20 KB)
iconCEED reklamni stranici.pdf (469.38 KB)
iconBC Serdon profile_BG-1.doc (105.00 KB)
iconOne page summary_Informoney_BG.doc (55.00 KB)
iconCEED Capability Statement_bg.pdf (131.00 KB)

Уважаеми колеги,
Във връзка с възникналите въпроси за усвояването на структурните фондове на ЕС и други източници на финансиране, предлагаме на Вашето внимание консорциума за консултантски услуги Foresight solutions и уеб страницата http://www.informoney.org, които могат да Ви насочат относно това как да намерите допълнителни източници на финансиране.
За повече информация отидете в нашата рубрика „Полезни връзки”- “Партньори” или на интернет адрес: http://www.fsnetwork.org и http://www.informoney.org

В рамките на Строителното изложение Баутек 2008 на 20.02. т. г. Камара на строителите в България проведе работна среща на представители на Камарата с Президента на Европейската федерация на строителната индустрия Даниел Тарди, Главния секретар на FIEC Улрих Пецолд, Джон Гудъл – Председател на Техническата комисия, Франк Фарадей и Зденек Клос от същата Комисия, Кристин Ле Форестиер – Икономическа и правна комисия, Доменико Кампогранде – Председател на Социалната комисия, Питър Андрюс – Социална комисия.
Основната цел на срещата беше представяне и обсъждане на възможностите за разширяване на партньорството между двете асоциации, по-широко представителство и защита на интересите на българския строителен бранш, разширяване на участието на Камарата в различните комисии, работни групи и форуми на Федерацията. FIEC изразиха желание КСБ да участва активно във всички инициативи и срещи на Европейската федерация на строителната индустрия на експертно и изпълнително ниво. От своя страна КСБ изрази желание за достъп до примера и опита на FIEC и неговите членки, както по отношение на новите технологии, така и за прилагането на нормативната база на ЕС. Срещата приключи с уговорка за посещение от страна на КСБ в централата на FIEC в Брюксел.
На 21.02. се проведе Втората конференция за страните от Централна и Източна Европа, посветена на България и Румъния.
Беше сключено Споразумение за сътрудничество между Камарата на строителите в България и Централния съюз на немската строителна индустрия (HDB). На официалната церемония по подписването присъстваха Н. П. Посланик на Р България във Федерална Република Германия д-р Меглена Плугчиева, г-н Веселин Горнишки – съветник по търговските въпроси в Посолството, адв. Михаел Книпер – Главен управител на Централния съюз на немската строителна индустрия, Франк Келенбах – Строителство в чужбина и международни отношения и г-жа Надя Теохарова – Външноикономическа политика и международни пазари.
Целият текст на Споразумението може да свалите оттук:
Sporazumenie satr KSB-HDB.doc


Отляво надясно: Н. П. Посланик д-р Меглена Плугчиева, Татяна Бъчварова – р-тел отдел „Анализи и прогнози”, инж. Симеон Пешов – Председател на КСБ, адв. Михаел Книпер – Главен управител на Централния съюз на немската строителна индустрия.
В 16.45 ч. беше сключено Споразумение за сътрудничество с Румънската асоциация на строителните контрактори (ARACO).
Целият текст на Споразумението може да свалите оттук:
Sporazumenie ARACO-KSB.doc

Делегацията от България включваше над 40 управители на строителни фирми. Българската строителна индустрия беше представена на щанд в палата 21В/204.
Председателят на Камарата на строителите в България инж. Симеон Пешов представи състоянието на българския строителен сектор.
КСБ подписаспоразумения за сътрудничество – с Централния съюз на германската строителна индустрия
и с Румънската асоциация на строителните контрактори – ARACO. Документите бяха парафирани от председателя на КСБ инж. Симеон Пешов и Михаел Книпер, главен управител на германския съюз, и от румънския им колега инж. Лорентиу Плосчану в присъствието на Д-р Меглена Плугчиева – извънреден и пълномощен посланик на България в Германия.

Над 810 изложители от 18 държави взеха участие в 13-то издание на Международния строителен и търговски панаир Bautec 2008 в Берлин.
Браншовият обхват обхваща гражданско строителство, строителна химия и продукти за защита на продуктите, машини оборудване и системи, строителни материали, покривни материали, електротехника и оборудване, фасади и технологии, прозорци и врати, сглобяемо строителство, строителни системи, отопление, камъни, системи за достъп, сухо строителство и строителство от дърво, ветилация и климатизация, пожарозащита, санитарни системи и др.
Изложението е разположено върху 150000 кв.м и е ориентирано към архитекти, урбанисти, инженери, предприемачи, контрактори и клиенти, търговски фирми, свързаните със строителството производители.
Традиционни партньори на панаира са Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (Централен съюз на немската строителна индустрия) и Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (Централната асоциация на германската строителна индустрия).