Българската търговско-промишлена палата провежда проучване относно очаквания ефект от използването на „евро“ във връзка с приемането на България в ERM II.

Вашата оценка е важна, за да може да се изразят позиции по формирането на политики, чрез които да има плавен преход в промяната на бизнес и инвестиционната среда.

Краен срок: 16 март (вторник) 2021 година.

Проучването може да намерите тук: https://www.surveymonkey.com/r/KDQJFVM

Секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“ към КСБ инициира изработване на анализ, оценка и определяне на необходимите промени на Наредба №2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, в частта – изграждане.

Разработване на Проекта за промени в Наредбата бе възложен на група експерти от секцията и УАСГ под ръководството на професор Димитър Аличков.

Бе извършен анализ на текстовете от част Трета „Изграждане, въвеждане в експлоатация и техническа експлоатация на водоснабдителните системи”, глави: десета; единадесета; дванадесета; тринадесета; четиринадесета; петнадесета и шестнадесета. След запознаване с Наредбата, приложимите стандарти, наредби, др. нормативни документи и добрите европейски и световни практики, касаещи изграждането и експлоатацията на водоснабдителни системи, kолективът от експерти идентифицира проблеми, пропуски, неточности, неясноти и  несъответствия, и разработи текстове и приложения, които ще бъдат предложени за включване в съществуващата Наредба.

Вашите предложения, мнения и становища по разработката може да изпращате на елeктронна пощта [email protected]

С предложенията за актуализация на Наредба 2 може да се запознаете ТУК

В Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП).

Камарата на строителите в България (КСБ) подкрепя включените изменения, които ще премахнат административните пречки пред строителите при регистриране на собствените си вътрешни обекти и ще се прекрати практиката по противоречивото прилагане на ЗАРИДСНПНП от административните органи в различните общини.

Пълният текст можете да намерите на следния линк

Министерският съвет прие Концепция за обучение по безопасност на движението по пътищата. Документът е разработен в изпълнение на Плана за действие за повишаване на безопасността на движението по пътищата за 2020 г., разработен е в условията на широк консенсус с отговорните институции, академичните среди, браншовите и неправителствените организации в сектора.

С приемането на Концепцията се създава възможност за по-добро взаимодействие между държавните институции, неправителствения и частния сектор и гражданското общество за подобряване на обучението по безопасност на движението по пътищата от най-ранна възраст. Предвижда се задължителното обучение да обхване децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование като се направи анализ на образователните ресурси и необходимостта от актуализация на обучителните програми. Обръща се внимание на педагогическите състави като се подчертава нуждата от повишаване на тяхната квалификация за преподаване на специфичната материя.

Сред включените промени е структуриране на система, която да предлага обратна връзка от обучението по безопасност на движението по пътищата. Акцентира се и на нуждата от развитие и разширяване на материалната база, както и разработване на интерактивни ресурси, които да подпомогнат обучителния процес.

Въвежда се приемственост между обучението в предучилищната и училищната фаза с обучението за придобиване на свидетелство за правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС). В процеса на подготовка на бъдещите водачи се възприема подходът за водещата роля на държавния изпит. Предвижда се да отпаднат много от формалните изисквания, но и премахване на принципа за неограничено явяване на изпит от курсистите без покриване на допълнителни изисквания. Усъвършенства се моделът за допълнително обучение на водачи на МПС за частично възстановяване на отнети контролни точки. То вече ще бъде съобразено с конкретното нарушение, за което са били отнети контролни точки като по този начин се цели повишаване на квалификацията и превенция на рисково поведение на пътя.

Акцент се поставя на подготовката на инструкторите и на изпитващите на държавния избор. В тази връзка е предвидено съвместно с университетите да бъде разработена единна програма и изисквания за тази квалификация, които да бъдат спазвани от всички университети при обучението на изпитващите.

Концепция за обучение по безопасност на движението по пътищата

Министерският съвет със свое Решение 775 прие Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България за периода 2021 – 2030 г., както и План за действие 2021 – 2023 г. с приложения към него.

В изпълнение на Решение № 16 от 17 януари 2019 г. на Министерския съвет Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП), в сътрудничество и координация с Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движение по пътищата, разработи проекти на двата документа.

За първи път към Стратегията е разработен тригодишен План за изпълнение. Той ще бъде актуализиран на годишна база, като по този начин ще се гарантира ежегоден мониторинг на предприетите мерки и политики за повишаване безопасността на движението по пътищата.

В стратегическия документ е направен преглед и на изпълнението на мерките за повишаване на безопасността на движението по пътищата през последното десетилетие. Страната ни е постигнала 19% намаление на жертвите от ПТП и 22% на тежко ранените при пътни инциденти в периода 2010-2019 г. Никоя страна в ЕС не успява да изпълни заложената обща цел за 50% намаление на жертвите от ПТП, като средноевропейският темп на намаление за десетилетието към 2018 г. е около 21%.

Стратегията и Планът за действие са разработени при отчитане на новата стратегическа рамка на Европейската комисия от 2019 г., която определя акцентите на общоевропейските политики в областта на БДП за предстоящото десетилетие 2021-2030 г. Те предвиждат прилагането на интегрирана система за планиране, изпълнение, наблюдение, отчитане, контрол и оценка на държавната политика по БДП, в единна стратегическа рамка, която обхваща компетентните органи на централно, областно и общинско ниво.

Стратегията интегрира подхода „безопасна система“, съгласно който хората ще допускат грешки и могат да попаднат в пътнотранспортни произшествия, но стремежът винаги следва да е насочен към създаване на среда, която е щадяща и пригодна да смекчава нежеланите тежки последици.

За постигането на целите се набелязва прилагането на широк спектър от мерки, залегнали в Плана за действие, в тематичните направления: управление, основано на интегритет; социално-отговорно поведение – учене през целия живот; контрол – ефективен и превантивен; щадяща пътна инфраструктура; превозни средства в защита на човека; спасителна верига за опазване на живота.

Планът интегрира обединените ангажименти на институциите на национално, областно и общинско ниво, както и взаимодействието с гражданския сектор, бизнеса, научните и академичните среди в условията на споделена визия и широк национален консенсус. Всяка мярка за въздействие е планирана да се прилага в условията на конструктивен обществен дебат: когато тя е осъзната, припозната и осъществима в контекста на държавния апарат, академичното познание, изследователската и приложната наука, неправителствената дейност, училището, работното място и семейството.

В контекста на европейската политика в областта, България изразява ангажимент в дългосрочен план да работи за постигне на „Визия нула“ загинали и тежко ранени в резултат от пътни инциденти, а до 2030 г. техният брой да бъде намален наполовина.

Пълният текст на Стратегията е наличен тук

План за действие 2021-2023 г.

На 26.01.2021 г. в Държавен вестник е обнародвана Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател.

Една от основните цели на Наредбата е да се отговори на нуждата от засилване на връзката между висшето образование и потребностите на икономиката чрез стимулиране  на обучението във важни за развитието на страната специалности, по които има недостиг на висококвалифицирани кадри. Постигането на тази цел ще бъде подкрепена чрез осигуряването на възможност държавата да покрива разходите за обучение на студенти, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж на студента по съответната специалност за периода да обучението срещу ангажимент студентът да работи при работодателя след успешното си завършване. По този начин ще се допринесе за решаване на проблема с дефицит на кадри, а от друга страна инвестициите в образованието ще се възвърнат в българската икономика.

С Наредбата се уреждат:

  • Условията и редът за заявяване и включване на работодатели в списък на работодателите, които могат да сключват договори със студентите/висшите училища;
  • Условията и редът за сключване, изменение и прекратяване на договорите за осигуряване на стаж на студента по време на обучението му и на работно място след успешното му завършване;
  • Условията и редът за предоставянето на информацията от висшите училища за договорите;
  • Условията и редът за напълно или частично възстановяване на средствата от държавния бюджет към висшите училища за финансиране на обучението на студенти със сключен договор;
  • Минималният срок, през който работникът или служителят следва да работи при работодателя след успешното завършване на обучението не по-малък от 5 години.

В тази връзка Министерство на образованието и науката се обръща към организациите на работодателите на национално равнище да координират процеса по набиране заявки от предприятия, които биха желали да бъдат включени в списък на предприятията, които имат право да сключват договори със студентите.

На база на набраната информация се предвижда до 31 май 2021 министърът на образованието и науката да утвърди Списък със специалностите, за обучението на които се осигуряват средства от държавния бюджет за напълно или частично заплащане на разходите за обучение по висши училища и брой студенти. Два месеца по-късно (31 юли 2021 г.) Министерски съвет ще приеме Списъка с работодателите, които могат да сключват договори със студентите по реда на наредбата. В него ще се посочват още специалностите и броят на студентите, за които всеки работодател е заявил готовност за сключване на договор.

Пълният текст на Наредбата може да бъде намерена тук.

В случай на проявен интерес за участие, строителни фирми имат възможност да попълнят приложената „Заявка за включване в Списък с предложения за определяне на работодатели, които да имат право да сключват договори със студентите“ в срок до 12.02.2021 г. и да я изпратят до e-mail: [email protected]

 

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/, Банка ДСК, Mastercard и Cloudcart обединяват сили в помощ на бизнеса, изправен пред предизвикателството COVID-19, чрез инициативата „Успешни заедно. Развий своя бизнес онлайн“. Инициативата “Успешни заедно. Развий своя бизнес онлайн“ е движена от общата мисия да подкрепи предприемачите, производителите и търговците в България в условията на кризисната  ситуация.

За да получат своя пакет с едногодишен абонамент за онлайн магазин и услуги, представителите на бизнеса трябва да кандидатстват на специалната страница на инициативата в сайта на ИАНМСП, от където могат да се информират и за допустимите за участие наименования и кодове по дейности.  Инициативата няма никакви скрити такси и се изпълнява с идеална цел – да подпомогне българските производители, които изпитват затруднения в осъществяването на физическата си търговска дейност.

Линк към сайта и инициативата – https://www.sme.government.bg/?p=52800

КРИБ е партньор в проект „Разширяване и подобряване на демокрацията на работното място като предпоставка за хуманизиране на труда и работната среда – DIRECT 2“ с водеща организация КНСБ. Партньори в проекта са също организации от Италия, Испания, Полша, Кипър и Ирландия, чиято дейност включва участие в тристранния диалог, проучвания върху индустриалните отношения, подобряването на работната среда, обучения на персонала и др.

Настоящият проект е продължение на проекта DIRECT 1 (2017 – 2018) и цели изследване на отражението на прякото работническо участие върху работната среда в условията на въвеждане на нови технологии, както и сравнение с резултатите, постигнати при традиционните технологии.

Проектът цели да проучи дали след въвеждането на новите технологии прякото участие може да доведе до ефекти, като: подобряване ефективността на предприятията, увеличаване на производителността, подобряване организацията на работа, хуманизиране на работната среда и др. Проучването включва също така отражението на пандемията от COVID-19 върху основните аспекти на индустриалните отношения.

В тази връзка е предвидено попълването на специално разработен въпросник, който да проучи тенденциите на прякото работническо участие (ПУ) и неговото въздействие върху индустриалните отношения на ниво предприятие.

Въпросникът е наличен тук

Крайният срок за целта е 11.01.2021 г., а попълнените въпросници може да изпращате на електронна поща: [email protected]

Лице за контакт:

Таня Николова, експерт на КРИБ

GSM: +359 879 342 525

 

Камара на строителите в България организира анкетно проучване за използването на многофункционални информационни системи от фирмите в строителни бранш. Целта на проучването  е да се използва за да се установи, дали българските фирми в строителния бранш използват софтуерни продукти.

За допълнителна информация относно анкетното проучване, можете да се обърнете към Вашето областно представителство.