ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КСБ ОП – ПАЗАРДЖИК

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Камара на строителите в България – ОП Пазарджик на основание чл. 36, ал. 2 от Устава на КСБ, насрочва на 30 СЕПТЕМВРИ 2021 г. от 17:00 часа Редовно общо годишно отчетно събрание. Събранието ще се проведе в зала „Хебър“, Гранд хотел „Хебър“, гр. Пазарджик, ул. Есперанто № 6 от 17:00 часа.

С ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на Отчет за дейността Председателя на ОП-то от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
  2. Приемане Отчет за дейността на ОблС на ОП-то от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
  3. Приемане Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП-то от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
  4. Приемане Доклад на КС на ОП- то за дейността на председателя на ОблС и за дейността на самия ОблС от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
  5. Приемане решение за освобождаване от отговорност на председателя и членовете на ОблС и КС на ОП-то за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
  6. Приемане план за дейността на ОП-то през 2022 г.
  7. Приемане на план сметка на ОП-то за 2022 г.

Най-учтиво Ви каним да присъствате на Редовното общо годишно отчетно събрание!

Регистрацията на участниците ще започне в 16:30 часа.

Членовете – юридически лица се представляват от законните си представители.  Пълномощниците на членовете се легитимират с писмено пълномощно, издадено за това събрание, подпечатано с печата на фирмата.

При липса на кворум и на основание чл. 39 от Устава на КСБ, събранието ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред

Изтегли Пълномощно

С уважение,

Председател на КСБ ОП-Пазарджик

Инж. Иван Делчев