КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 20, АЛ. 2 ОТ ЗКС ЗА 2018 г. е 17.00 ч. на 30.09.2019 г.