На 2 октомври в Министерство на регионалното развитие и благоустройството Огнян Ценков подписа договора за безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин”, включващ две инвестиционни предложения. Първото е „Основна реконструкция на сградата на Профилирана природоматематическа гимназия „Екзарх Антим I“- оформяне на околното пространство и нов физкултурен салон“ и второто – „Консервация, реставрация и експониране на сградата на Средно училище „Цар Симеон Велики“ – гр. Видин – оформяне на прилежащото околното пространство и пристройка и надстройка на физкултурен салон“. Проектът е на обща стойност 16 919 040,98 лв.и ще се реализира в рамките на процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.010 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“, приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, с бенефициент Община Видин. Предвидените средства за Профилирана природоматематическа гимназия „Екзарх Антим I“ са на стойност 6533 827,42 лв., а за Средно училище „Цар Симеон Велики“ – 8868105,53 лв.
Продължителността на проекта е 30 месеца,в който срок са включени изготвянето на документацията по тръжните процедури, предвидени в закона за обществените поръчки, както и всички строително-ремонтни дейности.
С реализацията на проекта се очаква да се подобри състоянието на образователната инфраструктура, което ще доведе до създаване на нови съвременни условия за качествено образование
Източник: Община Видин

.