Представяме на Вашето внимание „Наръчник за въвеждане на строително-информационното моделиране от европейския публичен сектор „(Стратегически действия за ефективност на строителния сектор: стимулиране на стойността, иновациите и растежа) – изготвен от Работната група на Европейския съюз по въпросите на BIM („EUBIMTG“).

Наръчникът е разработен в отговор на нарастващите предизвикателства пред правителствата и клиентите от публичния сектор с цел да се стимулира икономическият растеж и конкурентоспособността, но едновременно с това и да се предостави по-добро съотношение цена — качество срещу изразходваните публични средства, чрез по-широкото въвеждане на строително-информационното моделиране.

 

МОН предлага на работодателите да участват в изготвяне на типови учебни планове за строителни специалности, като изразят предложения и становища по тях.
В рамките на Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда, модул „Модернизиране на система на системата на професионалното образование“ МОН чрез професионални строителни гимназии разработи и публикува Проекти на типови учебни планове за дуална система на обучение по специалностите от професиите по професионални направления 581 и 582.
При „валидиране“ на проектите на учебна документация, които се внасят за утвърждаване в Министерството на образованието и науката, Националната програма предвижда участие на работодатели, които могат да предоставят своите становища, предложения и забележки относно публикуваните на сайта на МОН Проекти на типови учебни планове.
В сайта на МОН в раздел „Проекти на документи“ http://mon.bg/bg/100164 публикувани Проекти на типови учебни планове за следните специалности:
1. Проекти на типови учебни планове за дуална система на обучениe за професия „Геодезист“, специалност код 5810101 „Геодезия“. + файл с учебни планове

B11     B13     B15

2. Проекти на типови учебни планове за дуална система на обучениe за професия „Техник-реставратор“, специалност код 5810301 „Архитектурна реставрация“. + файл с учебни планове 

B11     B13     B15

3. Проекти на типови учебни планове за дуална система на обучение за професия „Строителен техник“, специалност код 5820101 „Строителство и архитектура”. + файл с учебни планове

B11     B13    B15

4. Проекти на типови учебни планове за дуална система на обучениe за професия „Строител-монтажник“, специалност код 5820404 „Дограма и стъклопоставяне”.+ файл с учебни планове

B10    B12    B14

5. Проекти на типови учебни планове за дуална система на обучение за професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи“, специалност код 5820502 „Външни ВиК мрежи”. + файл с учебни планове

B10     B12    B14

 

Вашите предложения и коментари може да адресирате до КСБ – експерт Мартина Кръстева на следния имейл адрес: mkrusteva@ksb.bg в срок до 20.08.2018г

Забележки:
Дуалната система е специфичен модел за професионално обучение, който поставя акцент върху практическото усвояване на професия чрез работа. Учебното време при дуалната система се разделя между обучение по теория в професионално училище и работа във фирма.
Форми на обучение:
В10 – за професионално образование с придобиване на втора степен на професионална квалификация (СПК) с интензивно изучаване на чужд език:
В12 – за професионално образование за придобиване на втора СПК с разширено изучаване на чужд език;
В14 – за професионално образование с придобиване на втора степен на професионална квалификация (СПК) без интензивно и разширено изучаване на чужд език;
В11 – за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация (СПК) с интензивно изучаване на чужд език;
В13 – за професионално образование за придобиване на трета СПК с разширено изучаване на чужд език;
В15 – за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация (СПК) без интензивно и разширено изучаване на чужд език.

23.03.2018

Един от най-сериозните предизвикателства, пред които бизнеса е изправен днес е хроничния недостиг на квалифицирани служители, особено средно-технически и изпълнителски кадри от всички строителни специалности. В допълнение, статистиката през последните години показва тенденции на застаряване на работната сила, дължащо се преди всичко на факта, че строителството е загубило своята атрактивност за младите хора. От много време професионалните гимназии трудно намират ученици за прием в строителните специалности. Рязкото намаляване на интереса към професионалното образование и снижаващото се качество поради недостатъчните възможности за осигуряване на ефективни стажове и практика доведе до недостиг на средни специалисти. Това е видимо в голяма част от областите в България. Традиционно тежките условия на труд допълнително намаляват привлекателноста на професията строител.

За преодоляване на негативната тенденция и изграждането на мост между образованието и бизнеса, Министерство на образованието и науката за поредна година организира Национално състезание „Най-добър млад строител“ за учебната 2017/2018 г.

КСБ чрез Областните си представителства по места през годините оказаха различна форма на подкрепа в провеждането на конкурса във всичките му етапи – училищни, регионални и национални кръгове.

Активната роля на строителните предприятия е от съществено значение за успеха на инициативата не само чрез осигуряването на подкрепа, но и благодарение на възможността бизнеса да се запознае непосредствено с младежите, с които в бъдеще ще работи. Представителите на фирмите от бранша ще могат пряко да отличат най-добрите ученици и да ги привлекат за реализация в строителните фирми или да сключат договори за отпускане на стипендии.

Цели на състезанието:

1. Да се осигури възможност на учениците от професионалните гимназии да:

• демонстрират теоретичната подготовка, практическите умения и компетентностите за изпълнение на строителни дейности, придобити при обучението по професиите от направление „Строителство”;

• изявят формираните в процеса на обучението професионално-личностни качества – комуникативност, трудова дисциплина и етика, работа в екип и др.

2. Да се осигури възможност на професионалните гимназии за:

• организиране на атрактивна извънкласна дейност, насочена към изграждане интереса на учениците към професията, насърчаване развитието на творческите им способности, мотивиране участието в междуучилищно сътрудничество и съревнование;

• осигуряване условия за проверка и външна оценка на постиженията на учениците при извършване на специфичните строителни дейности;

• реализиране на активно публично-частно партньорство – обвързване на училищните дейности с бизнес средите за издигане престижа на строителната професия чрез популяризиране на добри практики, прилагане на нови технологии и строителни материали, обогатяване материално-техническата база на професионалните гимназии, предоставяне възможност на учениците за сключване на договори за отпускане на стипендии и за реализация в строителни фирми.

Етапи на състезанието

1. Първи кръг – Училищен. Срок за провеждане – до 28.02.2018 г.

2. Втори кръг – Регионален – училищата са разпределени в четири регионални групи.

Срок за провеждане:

• I регионална група – 8-9.03.2018 г. – за училищата в гр. Благоевград, Пазарджик, Перник, Пловдив, София;

• II регионална група – 15-16.03.2018 г. – за училищата в гр. Бургас, Кърджали, Сливен, Стара Загора, Хасково, Ямбол;

• III регионална група – 22-23.03.2018 г. – за училищата в гр. Варна, Русе, Силистра, Търговище, Шумен;

• IV регионална група – 29-30.03.2017 г. – за училищата в гр. Велико Търново, Видин, Габрово, Монтана, Плевен, Свищов.

3. Трети кръг – Национално състезание. Срок за провеждане – до 23-24.04.2018 г. Място за провеждане – Панорама на професионалното образование – гр. Пловдив.

4. Публичност – гости:

• представители на изпълнителната администрация, училищни настоятелства, други отговорни и заинтересовани институции, общественици и др.;

• социални партньори

В рамките на състезанието са включени следните състезателни дисциплини:

  1. Мазилки, шпакловки и бояджийски работи;
  2. Облицовки и настилки;
  3. Зидария;
  4. Сухо строителство

Списък по региони на училищата и специалностите, които ще участват

  1. 1.Южен централен и югозападен:

Състезателни

дисциплини

„Мазилки,
шпакловки
и бояджийски
работи“

„Облицовки и
настилки“

„Зидария“

„Сухо

строителство“

Училище

бр. ученици

бр. ученици

бр.ученици

бр.ученици

Благоевград

1

1

2

2

Пазарджик

1

1

2

2

Перник

1

1

2

2

Пловдив-Г ПАСТ

1

1

2

2

Пловдив-ПГСТ

1

1

2

2

София

1

1

2

2

ОБЩО:

6

6

12

12

Домакин: Пазарджик 8-9.03.2018

  1. 2.Югоизточен:

Състезателни

дисциплини

„Мазилки,
шпакловки
и бояджийски работи“

„Облицовки и
настилки“

„Зидария“

„Сухо

строителство“

Училище

бр.ученици

бр.ученици

бр.ученици

бр.ученици

Бургас

1

1

2

2

Сливен

1

1

2

2

Стара Загора

1

1

2

2

Стара Загора

пгде

1

Ямбол

1

1

2

Хасково

1

1

2

2

Кърджали

1

ОБЩО:

6

6

10

8

Домакин: Стара Загора 15-16.03.2018 г.

  1. 3.Североизточен

Състезателни

дисциплини

„Мазилки,
шпакловки
и бояджийски
работи“

„Облицовки и
настилки“

„Зидария“

„Сухо

строителство“

Училище

бр.ученици

бр.ученици

бр.ученици

бр.ученици

Варна

1

1

2

Шумен

1

1

2

2

Търговище

2

Русе

1

1

2

Силистра

1

1

2

2

ОБЩО:

4

4

10

4

Домакин: Шумен 22-23.03.2018 г.

  1. 4.Северозападен:

Състезателни

дисциплини

„Мазилки,
шпакловки
и бояджийски
работи“

„Облицовки и
настилки“

„Зидария“

„Сухо

строителство“

Училище

бр.ученици

бр.ученици

бр.ученици

бр.ученици

Велико Търново

1

1

2

2

Габрово

1

1

2

Плевен

1

1

2

2

Монтана

1

1

2

Видин

1

1

2

Свищов

1

1

2

ОБЩО:

6

6

10

6

Домакин: Монтана 29-30.03.2018 г.

Пълният текст на регламента на състезание „Най-добър млад строител“ може да намерите на интернет сайта на МОН www.mon.bg , рубрика „Олимпиади и състезания“

“Студентски практики” е проект на МОН финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ насочена към повишаване качеството на обучение и подобряване на системата за образование в съответствие с нуждите на пазара на труда.
Целта е да се осигури активното участие на бизнеса още в процеса на планиране и анализ на нуждите от практическо обучение на бъдещите кадри.
Проектът “Студентски практики” се изпълнява в партньорство на работодатели с висши училища в България.
Практическото обучение се провежда в реална работна среда в рамките на 240 часа. Разходи за стипендия за студент за проведено практическо обучение и разходи за възнаграждение на ментор/наставник, определен от работодателя, се изплащат от висшите училища за сметка на проекта.
Работодатели, желаещи да участват в проекта, могат да се регистрират чрез уеб-системата на проекта.
http://praktiki.mon.bg/sp/registration/employers
Регистрациите от стария проект не се обновяват автоматично.

Инструкция за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики“ http://praktiki.mon.bg/sp/download/Instrukcia_proekt_Studentski_praktiki_faza_I.pdf

Министерството на образованието и науката ще реализира проект за връзка между пазара на труда и учениците. За целта ще бъде изграден допълнителен специализиран модул „Училище – пазар на труда“ към съществуващия Национален портал за кариерно ориентиране на учениците (http://orientirane.mon.bg), който за 2015 г. отчете над 80 хил. уникални посещения. За осъществяването му на сайта на МОН днес е обявена обществена поръчка.
Целта на модула е да подпомогне кариерното ориентиране на завършващите средно образование ученици, като осигури достъп до актуална информация за социално-икономическото развитие на регионите и тенденциите на пазара на труда. Моделът ще подпомогне кариерното ориентиране, трудовата и професионалната реализация на учениците в процеса по търсене и предлагане на работа.
Порталът ще съдържа подробна информация за икономиката във всеки регион на страната – стратегически приоритетни области, структуроопределящи предприятия, предприятия по отрасли, заплати, статистика за заетостта, възможности за реализация, както и изискванията за заемане на определена длъжност.
Ползватели на портала ще са на първо място учениците – както тези над 15 г., търсещи временна или сезонна работа, така и завършилите 12 клас, със завършено средно образование и придобита степен на професионална квалификация, търсещи устойчива трудова и професионална реализация на пазара на труда.
Учениците ще могат да създават свой профил и автобиография, в която да отразят своите постижения в училище и други лични качества и умения. Тези профили ще са на разположение на бъдещи работодатели, с възможност за филтриране по видове и степени на придобитата професионална квалификация Също така учениците ще получават в системата онлайн помощ за подходите при аргументиране и доказване на личните качества и умения, търсени от пазара на труда, както и за подходите в успешното представяне пред работодателя при интервю за работа. Ще има онлайн информация за трудовите права и отговорности съгласно изискванията на трудовото законодателство. Порталът ще поддържа и непрекъснато актуализираща се база данни на интернет сайтове, които предлагат обяви за свободни работни места, вкл. за временна заетост.
Системата ще се ползва и от работодателите, Центрове за кариерно ориентиране (ЦКО) и кариерни консултанти; педагогически съветници, училищните психолози и учителите, но също и от родители и други лица, имащи отношение към кариерното ориентиране. Предвидена е възможност за онлайн комуникация между работодатели и ученици, както и електронни платформи за самообучение и електронни тестове за самооценка.
Модулът е част от проекта BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Той се изпълнява от МОН, стартира през януари 2016 г. и се предвижда да завърши през декември 2017 г. Общата цел на проекта е да се създаде интегрирана система за реализация и заетост по придобитата квалификация на завършващите средно образование в съответствие с изискванията на пазара на труда.