С пълният  текст на Р Е Ш Е Н И Е  № 771 от  6 ноември   2021 година за изменение на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с Решение № 739 на Министерския съвет от 2021 г. може да се запознаете тук