СТАНОВИЩЕ HA КАМАРА HA СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ Относно: НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ С ГРАДИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С оглед на проблемите породени през последните месеци при изпълнението на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”, ние Камарата на строителите в България като браншова организация и нашите членове преки участници в процеса на изпълнение на програмата, излизаме е нашето становище относно ползите, целите, обхвата, очакваните резултати, стойността, качеството, проблемите и рисковете на Програмата.
I. Ползи от Програмата
Доказан голям икономически и социален ефект.
• Предоставя повече възможности на бизнеса за икономическа активност. Осигурява допълнителна заетост на проектанти, строителен бранш, фирми за технически обследвания, фирми за обследвания за енергийна ефективност, производители на материали и др.
• Работят и големи строителни фирми, но основно с изпълнението на Програмата са заети малки и средни строителни фирми като главни изпълнители или подизпълнители. Осигурява се заетост на стотици производители и доставчици на суровини и материали. Основните материали като: топлоизолационни плоскости от EPS и XPS, лепила, шпакловъчни смеси, грундове, мазилки, РVС дограма, замазки, хидроизолации и др. се произвеждат в България, което е голям стимул за българското производство.
• Чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност постига намаление на енергопотреблението на домакинствата и реализира икономия на разходите.
• Създава по-топли, уютни и красиви домове и обновени общи части на сградите (фасади, покриви, входни врати и др.)
• Установява традиции в управлението на многофамилните жилищни сгради. Повишава обществената осведоменост за начините за повишаване на енергийната ефективност.
2. Поставени цели
• по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване па разходите за енергия.
• подобряване па експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите.
• осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.
3. Очаквани резултати
• Намаляване разходите за отопление за домакинствата.
• Подобрена жилищна инфраструктура и промяна в облика на градовете.
• По-чиста околна среда - спестени емисии на парникови газове (С02 и др.)
• Удължаване на живота па сградите, които ще имат и по-висока цена.
4. Обхват и видове допустими дейности.
• Дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията на многофамилните жилищни сгради. които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване.
• Обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (покрив, фасада, стълбищна клетка и др.)
• Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност.
• Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части подмяната на дограма в самостоятелния обект.
5. Стойност и референтни цени за СМР.
• Стойността на CMP по Програмата за дадена сграда калкулира в себе си материали, доставно-складови разходи, механизация, труд, допълнителни разходи върху труда, печалба и др. допълнителни разходи необходими за цялостното и качествено изпълнение.
• Референтни цени, прилагани от общините за определянето на прогнозните стойности при провеждане на Обществени поръчки по реда на ЗОП.
6. Качеството
Качественото изпълнение е пряко свързано с:
• Наличието на достатъчен финансов ресурс обезпечаващ изпълнението на всички необходими и допустими дейности и използването на качествени материали и продукти.
• Ясни правила и критерии относно допустими и недопустими видове дейности.
• Непроменяне на условията от началото до края на целия цикъл па изпълнение: от енергийното и техническото обследване на сградата, проектирането, изпълнението до разплащането и въвеждането в експлоатация.
• Безкомпромисен контрол от страна на инвеститорски контрол от община и областна управа, независим строителен надзор, авторски контрол от проектантите и техническите лица представители на Сдружението на собствениците.
7. Проблеми и рискове
• Недостатъчно наличие на квалифицирана работна ръка.
• Непрекъснаго повишаване цената на труда.
• Повишаване цената на основните строителни материали.
• Непрекъснато намаляване на максимално допустимите референтни цени.
• Всичко това в комбинация ще доведе до все по-намален обхват от дейности, лошо качество и компрометиране на Програмата.


С оглед на всичко това ние от КСБ изразяваме следното становище:


Ползите от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са доказани, безспорни и осъзнати от обществото.
Програмата поставя високи цели, които не се ограничават само до по-високо ниво на енергийната ефективност, а има за цел и подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл па сградите, както и осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие и много по-добра градска среда.
Очакваните резултати също освен намаляване разходите за отопление на домакинствата и по-чиста околна среда, се очаква да постигнат и подобрена жилищна инфраструктура и промяна в облика на градовете, какго и удължаване на живота на сградите, които ще имат и по-висока цена.
За да се постигнат високите цели и очакваните резултати, Програмата ясно дефинира четири допустими видове дейности:
- Дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен, предписани каго задължителни за сградата в техническото обследване. 
- Обновяване на общите части (покрив, фасада, стълбищпа клетка и др.)
- Мерки за енергийна ефективност, предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност.
- Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани е изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване па общите части.
В тази връзка ние от КСБ апелираме към всички политически сили да спрат свободните интерпретации по въпроса кои дейности влизат и кои не, в обхвата на Програмата. Тъй като това е въпрос от компетенцията па МРРБ. апелираме Министерството да регламентира още веднъж допустимите и недопустими видове дейности.
Стойността на СМР по Програмата за дадена сграда калкулира в себе си материали, доставно-складови разходи, механизация, труд, допълнителни разходи върху труда, печалба.
Освен това конкретно при изпълнение па Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, поради спецификата на обектите, в които се извършват СМР при постоянно живеещи стотици граждани, всеки със собствените си проблеми и претенции, е необходимо да се предвидят допълнително и непредвидени разходи за неравномерност на работата (неосигурен своевременен достъп до апартаментите за демонтаж на старите остъклявания на балконите, за демонтаж на климатиците, за смяна на дограмата, впоследствие и нейното завършване отвътре, за обратния монтаж, пуск и наладка на климатиците, спазване па разрешените часове за работа в жилищен квартал и др.), осигуряване безопасността на живущите и мерки за нормалната им жизнена среда по време на строителството, заплащане на всички консумативи (ток, вода и др.)
След направен анализ, отчитайки практиката и постигнатите резултати до момента, ние стигнахме до заключението, че за да постигне Програмата целите си и за да се изпълнят качествено допустимите дейности в пълния им обхват за сгради, за които това е необходимо, максимално допустимите рефереитни стойности да бъдат не по-ниски от референтите стойности обявени на сайта на МРРБ с дата 25.01.2016 г. и действащи до 10.10.2016 г.
В противен случай, имайки предвид недостатъчното наличие на квалифицирана работна ръка, непрекъснатото повишаване цената на труда, повишаване цената на основните строителни материали, съществува риска всичко това в комбинация да доведе до все ио-намален обхват от дейности, лошо качество и компрометиране на Програмата.

Повече информация можете да намерите на следните линкове: 

...

Предстоящите акредитирани обучения по договорите на ФИДИК, които ще ...

 

Сдружението за изграждане на паметник на Васил Левски в Русе ...

Военна академия "Г. С. Раковски" и Столична община, подеха инициатива ...

Информация за Администратора на лични данни:
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В ...

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в партньорство ...

Български икономически форум, съвместно с Представителството на ...

Информационен ден за популяризиране на инвестициите в туризма и ...