"Електроразпределение Юг" ЕАД, в качеството си на Възложител по Закона за обществените поръчки (ЗОП), стартира две квалификационни системи (КС)

"Електроразпределение Юг" ЕАД, в качеството си на Възложител по Закона за обществените поръчки (ЗОП), стартира две квалификационни системи (КС) с обект строителство, а именно:
1. КС № С-17-ЕР-МР-С-19/Р1 / 11.09.2017 г. с предмет: „Извършване на изкопни и възстановителни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД";
2. КС № С-17-ЕР-МР-С-20/Р1 / 11.09.2017 г. с предмет: „Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строи-телни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД".
В Портала на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки (АОП), Възложителят е оповестил откриването на двете квалификационни системи, като същите са заведени под номер 00143-2017-0039 и номер 00143-2017-0040.
Всички документи за участие в двете квалификационни системи са публикувани на Профила на купувача на Възложителя на следните адреси:
1. https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/000_OualitySystems/19-izkopi- er.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfiie/000_QualitvSystems
2. https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/000_OualitySvstems/20-elmont.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile/000_OualitySystems?listnode=/Za-nas/BuyersProfile/000_OualitySystems
Условията, които трябва да бъдат изпълнени от кандидатите, с оглед на тяхното квалифициране в квалификационните системи са следните:

1. За КС № С-17-ЕР-МР-С-19/Р1 / 11.09.2017 г. с предмет: „Извършване на изкопни и възстановителни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД":
a) вписване в ЦПРС на КСБ минимум за ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура;
b) наличие на валидна застрахователна полица за застраховка "Професионална отговорност", съгласно чл.171 от ЗУТ;
c) наличие на опит за изпълнение на строителство идентично или сходно с предмета на системата.
2. За КС № С-17-ЕР-МР-С-20/Р1/ 1 1.09.2017 г. с предмет: „Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД":
a) вписване в ЦПРС на КСБ минимум за ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура;
b) наличие на валидна застрахователна полица за застраховка "Професионална отговорност", съгласно чл. 171 от ЗУТ;
c) наличие на опит за изпълнение на строителство идентично или сходно с предмета на системата.
Основна цел на EVN България е да осигури максимална прозрачност както и конкуренция която ще гарантира успешния избор на изпълнителите за желаните от Възложителя за в бъдеще дейности. Уверени сме че организирането по този на начин провеждането на обществените поръчки ще даде възможност на всяка строителна фирма да прецени оптимално възможностите и интересите си, като кандидатства в профила/квалификационната система където разполага с опита и ресурс за изпълнението им.За кандидати, регистрирани в Централния Професионален Регистър на Строителя /ЦПРС на Камарата на Строителите в България /КСБ/ минимум за ВТОРА и/или ТРЕТА ГРУПА.

На 15-ти ноември за 19-та поредна година България ще отбележи ...

Дирекция "УССД" - МВР провежда пазарно проучване за възлагане на ...

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ-ВЕТЕРАНИ

1784, София, ул. Михаил ...

От името на фирма Енерконтрол и Унистав – Словакия бихме желали да ...

На вниманието на фирми и предприемачи, създали иновативни технологии ...