Агенция по заетостта старира приемането на заявления по процедура „Ваучери за заети лица“

Целта на процедура „Ваучери за заети лица“ е повишаване на квалификацията на заети лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование. След преминаването на обучения целевата група ще има възможност за по-лесна адаптация към условията на труд и съответно за подобряване качеството на своя живот. По този начин ще се насърчи повишаването на заетостта в страната и кариерното развитие на участващите. Ще бъде предоставена възможност на заетите лица да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на квалификация и ключови компетенции. По този начин тези лица ще повишат адекватността на своите умения спрямо актуалните нужди от страна на бизнеса.
В дългосрочен план, предоставяйки им възможност да придобият нови или да усъвършенстват професионалните си знания и умения, операцията ще осигури предпоставки и ще улесни продължителна заетост или заемането на по-качествени работни места. Операцията ще постави акцент върху интеграцията на едни от най- уязвимите групи на пазара на труда, а именно лицата в трудоспособна възраст, които са със средно или по-ниско образование.
Конкретен изпълнител на процедурата е Агенция по заетостта, а предвиденото финансиране е в размер на 50 000 000 лв. Очакванията са, че с планираните средства 54 хиляди заети лица ще могат да повишат своята квалификация. Агенцията по заетостта ще преустанови приема на заявления при достигане на определения финансов ресурс по проекта.
По настоящата процедура одобрени като допустими следните дейности:
1. Набиране на заявления от лица, наети по трудово правоотношение за включване в обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и/или за придобиване на ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ или ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“
2. Изработване и отпечатване на ваучери за обучение
3. Предоставяне на поименни ваучери за придобиване на професионална квалификация по професии или за ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ или ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“.
За реализиране на възможността за съфинансиране на стойността на ваучера от страна на заети лица трябва да са изпълнени следните условия:
1. Съфинансиране в размер на 15 % от стойността на обучението;
2. Издаден ваучер с номинална стойност в размер на конкретно посочена сума, представляваща от стойността на обучението в зависимост от неговия вид;
3. АЗ изплаща на доставчиците на обучения 85 % от конкретно посочената сума в съответствие с номиналната стойност на ваучера, за което доставчикът на обучение предоставя съответния ваучер и потвърждава полученото съфинансиране от страна на заетото лице.
Номиналната стойност на ваучера се определя от вида на обучението и неговата продължителност, както следва:
1. За обучения за придобиване на професионална квалификация:
а) за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 600 лв.;
б) за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа - 1200 лв.;
в) за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа - 1800 лв.;
г) за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 200 учебни часа - 400 лв.;
д) за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 600 лв.;
е) за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа - 1125 лв.;

2. За обучения за придобиване на ключови компетентности:
а) за обучения по ключова компетентност 2 от приложението и с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение - 700 лв.;
б) за обучения по ключова компетентност 4 от приложението и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа - 250 лв.;

Допустимите целеви групи по процедурата са заети лица по трудово правоотношение със средно или по-ниско образование. Те следва да отговарят на минималните образователни изисквания съгласно Закона за професионалното образувание и обучение, за придобиването на съответните степени на професионална квалификация или на квалификация за част от професия.
За повече информация и документи за участие в процедурата: https://www.az.government.bg/pages/vaucheri-za-zaeti-lica/

Повече информация можете да намерите на следните линкове: 

...

Предстоящите акредитирани обучения по договорите на ФИДИК, които ще ...

 

Сдружението за изграждане на паметник на Васил Левски в Русе ...

Военна академия "Г. С. Раковски" и Столична община, подеха инициатива ...

Информация за Администратора на лични данни:
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В ...

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в партньорство ...

Български икономически форум, съвместно с Представителството на ...

Информационен ден за популяризиране на инвестициите в туризма и ...