Писмо МВР Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

 

Във връзка с възникнали въпроси, относно реда за влагане в строежите на строителни продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии, за които няма хармонизирани технически спецификации, Ви уведомявам следното:
В Държавен вестник, бр. 14 от 20 февруари 2015 г. е публикувано Постановление № 32 от 13 февруари 2015 г. за отменяне и изменение на нормативните актове на Министерския съвет. С § 1 от постановлението се отменя Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (Обн. ДВ, бр. 106 от 2006 г.).
В същия брой на Държавен вестник е публикувана Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г.), издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, в сила от 01.03.2015 г.
С чл. 4, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. са определени условията и реда за влагане в строежите на строителни продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии, за които няма хармонизирани технически спецификации. Посочените продукти се влагат в строежите въз основа на декларация за характеристиките на строителния продукт по чл. 4, ал. 1, т. 2 от наредбата, становище за допустимост, издадено от ГДПБЗН-МВР, инструкция и информация за безопасност на български език.


Предвид възникнали въпроси по прилагането на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г., от министъра на регионалното развитие и благоустройството са дадени указания № 03- 01-113/11.06.2015 г. по нейното прилагане, които са публикувани на адрес: http://www.miTb.government.bg/normativni-aktove/ukazatelni-pisma/. Указанията са насочени към всички участници в инвестиционния процес - възложители, строители, проектанти, консултанти, технически ръководители, контролни органи, както и икономическите оператори - производители, упълномощени представители, вносители и дистрибутори на строителни продукти. В т. 9 от указанията е посочено, че разпоредбите на чл. 8, ал. 4 и §4 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. позволяват на производителите на строителни продукти, оценени за съответствие по реда на НСИСОССП веднага да съставят декларации за съответствие на своите продукти, въз основа на извършената оценка съгласно отменената НСИСОССП и осигуряват период от 2 години, през който производителите следва да оценят продуктите, в съответствие с новите изисквания и актуалните стандарти, да получат становище за допустимост, съгласно чл. 11 и чл. 12 от Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. и да съставят'нови декларации за характеристиките на строителните продукти, в съответствие с актуалните изисквания, стандарти и становища за допустимост. Посочено е, че тези строителни продукти, придружени от декларация за характеристиките, издадена на основание чл. 8, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. могат да се влагат в строежите до 01.03.2017 г.


Предвид факта, че посоченият двугодишен преходен период изтече, от страна на ГДПБЗН-МВР са уведомени производителите на строителни продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии, за които няма хармонизирани технически спецификации, за реда за издаване на становища за допустимост по чл. 4, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. Становището за допустимост се издава на производителя на строителния продукт или на неговия упълномощен представител въз основа на внесено в ГДПБЗН-МВР искане с приложени документи с резултати от изпитвания и класификация на продукта и документ за внесена държавна такса в размер на 150 лв. за един продукт, съгласно чл. 31, ал. 8 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси. Изпитванията и класификацията следва да са извършени в съответствие с актуалните версии на техническите спецификации по чл. 8, ал. 1, т. 2 и 3 или отменените версии на същите спецификации в срок до две години от замяната/отмяната им.
На интернет страницата на ГДПБЗН-МВР на адрес: http://www.nspbzn.mvr.bg/Za_NSPBZN/Structura/GDPBZN/INPIPBZN/Ekspertizi/napravlenie+OS.htm е публикувана детайлна информация за необходимите документи и процедурата, по която се извършва издаването на становища за допустимост от ГДПБЗН-МВР, както и за актуалните версии на стандартите за изпитване и класификация на строителни продукти.
Информация за валидността на издадените от ГДПБЗН-МВР становища за допустимост на строителни продукти е публикувана на интернет адрес: http://www.nspbzn.mvr.bg/Sprav_informacia/Registri/default.htm

На 15-ти ноември за 19-та поредна година България ще отбележи ...

Дирекция "УССД" - МВР провежда пазарно проучване за възлагане на ...

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ-ВЕТЕРАНИ

1784, София, ул. Михаил ...

От името на фирма Енерконтрол и Унистав – Словакия бихме желали да ...

На вниманието на фирми и предприемачи, създали иновативни технологии ...