#CedefopPhotoAward 2017 „Професионално образование и обучение: разкажете своята история“

#CedefopPhotoAward” е конкурс, организиран от СEDEFOP, Европейския център за развитие на професионалното обучение. Това един от начините за насърчаване на високи постижения в професионалното образование и обучение (ПОО) в Европейски съюз, също и в контекста на Европейската седмица на професионалните умения.

Конкурсът през 2017 г. е за обучаващи се в рамките на професионалното образование и обучение в ЕС. Желаещите да участват, следва да съставят екип от максимум трима членове. От всеки екип се очаква да изготви оригинална история в снимки, състояща се от три до пет снимки, и словесно изложение в обем до 100 думи. Индивидуални кандидатури не се приемат.
Конкурсът има за цел да мобилизира обучаващите се в рамките на ПОО в цяла Европа да покажат какво означава за тях професионалното образование и обучение и да онагледят всекидневието на своя учебен процес. Снимките трябва да разказват някаква история. Примери: група обучаващи се в институция за ПОО представят разработен от тях проект; снимки от пътуване зад граница като част от техния курс на ПОО; истории в снимки, в които обучаващите се показват как то е повлияло на техния трудов живот.
Конкурсът стартира на 24 април 2017 г. и завършва на 15 юли 2017 г. в 23:59 ч. централно европейско време, което е крайния срок за представяне на историите в снимки.

1. ДОПУСТИМОСТ

Участниците трябва да бъдат екипи от обучаващи се в училища/доставчици в Европейския съюз на професионално образование и обучение.

1.1. Авторско право
• Предоставените снимки и словесни изложения трябва да бъдат оригинални произведения, създадени от членовете на екипа.
• Членовете на екипа заявяват и гарантират, че:
o материалите са тяхна собственост;
o никой, освен тях, няма авторско право, нито права върху интелектуалната собственост на предоставените снимки и текста;
o предоставеното произведение не нарушава права върху интелектуалната собственост на други лица.
• Участниците предоставят на Сеdefop и Европейската комисия неизключителни права да използват предоставените снимки напълно безплатно за нетърговски цели за уебстраници, платформи в социалните медии, рекламни материали и печатни публикации на Сеdefop и Европейската комисия.
• Участниците остават притежатели на авторското право върху предоставеното(ите) произведение(я).
• Авторството на снимките ще бъде надлежно посочвано всеки път, когато се възпроизвеждат или показват публично от Сеdefop и/или от Европейската комисия. Участниците имат правото да решават как искат да бъде посочвано авторството им.
• Участниците заявяват и гарантират, че са получили разрешение от всички лица, показани на снимките, че последните могат да бъдат публикувани.
• Ако наградените снимки съдържат разпознаваеми изображения на ненавършили пълнолетие лица, от фотографа ще бъде поискано да изпрати образцов формуляр за освобождаване, подписан от родителите или законния настойник на ненавършилото пълнолетие лице, с който се разрешава използването на снимките.

2. ВРЕМЕВА РАМКА НА КОНКУРСА

24 април до 15 юли 2017 г., 23:59 ч. Централно европейско време

Изпращане на снимките с електронно съобщение

15 юли до 15 септември 2017 г.

Работа на комисията за подбор:

подбор на кратък списък с до 20 екипа и окончателна оценка на историите в снимки

До края на септември 2017 г.

Обявяване на спечелилите екипи от включените в краткия списък

3. КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ

Кандидатурите трябва да се подадат на електронен адрес: Cedefopphotoaward@cedefop.europa.eu, като в полето ОТНОСНО се посочи „CedefopPhotoAward 2017“, заедно с попълнен формуляр за кандидатстване, който може да се намери на www.cedefop.europa.eu/cedefopphotoaward. Непълнолетни или малолетни членове на екипа трябва да представят писмено съгласие, включено във формуляра за кандидатстване, попълнено и подписано от техния родител или настойник.

Всеки екип трябва да кандидатства с история в снимки, състояща се от три до пет снимки и придружаващо словесно изложение в обем до 100 думи. Всеки екип може да кандидатства само с една история в снимки.

Историите в снимки ще бъдат оценени и предварително подбрани от комисията за подбор на Сеdefop. Оценката на историите ще се основава на следните критерии: обосновка и връзка с темата на конкурса; оригиналност и творчески подход; стил, кадриране и избор на гледна точка; визуално въздействие и естетика, както и техническо качество на снимките.

Документи, подадени по пощата или по други начини, няма да бъдат взети под внимание при процедурата за подбор. Кандидатури, подадени без попълнения формуляр за кандидатстване, няма да бъдат считани за валидни.

Участниците следва да запазят копия от всички предоставени материали, тъй като досиетата за кандидатстване няма да бъдат връщани.

4. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО СНИМКИТЕ

• Снимките следва да разказват история, свързана с преживявания при професионалното образование и обучение.
• Трябва да се подадат в цифров формат чрез електронно съобщение на адрес: Cedefopphotoaward@cedefop.europa.eu.
• Снимките следва да са с минимум 2 480 пиксела, за предпочитане 4 134 пиксела, във формат jpg (приблизителен размер на файла 6 МВ, максималният размер на електронното писмо е 10 МВ).
• Снимките трябва да бъдат номерирани в реда, в който се появяват в историята, а наименованието на файла следва да включва името на екипа, напр. екип име_1_CedefopPhotoAward. Историята в снимки следва да бъде придружена от кратко словесно изложение в обем до 100 думи.
• Снимките могат да бъдат редактирани и манипулирани от участниците. Това означава, че презентацията на мотива може да бъде манипулирана в цвят или композиция (монтаж, колаж, ретуш и пр.) с цел да се различава от оригиналния мотив. Разрешени са също така мерки за подобряване на фокуса и внасяне корекции.

5. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Всички лични данни, съобщени на Cedefop от кандидатите по време на процедурата за подбор, се обработват в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) №45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни. Те се обработват единствено за целите на настоящия конкурс.

Кандидатите имат право на достъп до своите лични данни и право да изискват актуализирането на тези данни, ако те са неточни или непълни. Ако кандидатите имат каквито и да било въпроси относно обработката на техните лични данни, те следва да ги отправят към Сеdefop.

Кандидатите дават съгласието си за използване и публикуване на уебстраници, платформи в социалните медии, рекламни материали и печатни публикации на Сеdefop и Европейската комисия на данните, съдържащи се в заявлението за кандидатстване, във връзка с работата по подбора.

Участниците трябва да могат да предоставят доказателство за своята самоличност, възраст и място на пребиваване по такъв начин, че Сеdefop да има възможност да провери за евентуално нарушение на правилата.

6. КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР

Предоставените истории в снимки ще бъдат оценени и спечелилите/ класиралите се непосредствено след тях ще бъдат подбрани от комисията за подбор на Сеdefop. Оценката на историите ще се основава на следните критерии: обосновка и връзка с темата на конкурса; оригиналност и творчески подход; стил, кадриране и избор на гледна точка, визуално въздействие и естетика, както и техническо качество на снимките.

7. НАГРАДИ
Първата награда ще бъде пътуване до Брюксел за спечелилия екип и един учител/преподавател за участие в церемонията за награждаване в рамките на Европейска седмица на професионалните умения на 24 ноември 2017 г. Втората награда ще бъде пътуване до Солун за спечелилия екип и един учител/преподавател за откриването на Международния кинофестивал в Солун на 2 ноември 2017 г. Сеdefop и Европейската комисия ще покрият разходите за участието на спечелилите екипи и техните учители/преподаватели в тези събития (пътни разходи и разходи за настаняване за всяко пътуване).

Спечелилите екипи ще бъдат уведомени с електронно съобщение и статия за тях и техните истории в снимки ще бъдат публикувани на уебсайта и платформите на Сеdefop в социалните медии.

На 15-ти ноември за 19-та поредна година България ще отбележи ...

Дирекция "УССД" - МВР провежда пазарно проучване за възлагане на ...

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ-ВЕТЕРАНИ

1784, София, ул. Михаил ...

От името на фирма Енерконтрол и Унистав – Словакия бихме желали да ...

На вниманието на фирми и предприемачи, създали иновативни технологии ...