Възможност за обучение и повишаване на професионалната квалификация на служители над 54 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, процедура BG05M9OP001-1.021„Обучение за заети лица“ – Компонент 1.

Уважаеми дами и господа, собственици и управители на фирми от строителния сектор,
Бихме искали да ви уведомим за възможността за обучение и повишаване на професионалната квалификация на Ваши служители над 54 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, процедура BG05M9OP001-1.021„Обучение за заети лица“ – Компонент 1.
В рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заети лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия, за да се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса. Ще се инвестира приоритетно в придобиване или повишаване на професионална квалификация и ключови компетенции на заети лица със средна или по-ниска степен на образование и на заети лица на възраст над 54 г. Предвиденото обучение трябва да съответства на необходимостта на работодателя, дейността на фирмата или да е в съответствие със задълженията на обучаващите се.
Минимални изисквания към обучението за професионална квалификация:
- Професионалното обучение се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО);
- Допустимо е обучението единствено по професии и специалности включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от министъра на образованието и науката;
- Обучението да води до придобиване на степен на професионална квалификация или придобиване на квалификация по част от професия, удостоверени със съответните документи съгласно чл. 38, ал. 2 и ал. 3 от ЗПОО;
- При по-голям брой лица (например повече от 15 лица), включени в обучение, лицата следва да бъдат разпределени по групи в зависимост от вида и/или спецификата на обучението за постигане на максимална ефективност.
Допустимата стойност на финансовата помощ за придобиване на професионална квалификация, която включва безвъзмездната финансова помощ и стойността на собственото участие за един обучаем е:
1. за обучения за придобиване на професионална квалификация:
а) за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 600 лв.;
б) за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа -1200 лв.;
в) за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа -1800 лв.;
г) за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 200 учебни часа -400 лв.;
д) за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа -600 лв.;
е) за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа -1125 лв.
Приоритетен по схемата се явява и сектор „Строителство“ по КИД 2008:
Код 42.91 Строителство на хидротехнически съоръжения
Код 43.22 Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
Код 43.99 Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде.

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от него проект, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници за Компонент I:
• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 000 лева
• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3 911 660 лева
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура, в рамките на Компонент 1 в зависимост от категорията на предприятието-кандидат е както следва:
- За големи предприятия не надхвърля 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
- За средни предприятия не надхвърля 60% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
- За малки/микро предприятия не надхвърля 70% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите е 30.06.2019 г.
Крайния срок за подаване на проекти предложения е 30.06.2017 г.
Допълнителна информация и документи за кандидатстване може да откриете на интернет страницата на ИСУН 2020: www.eumis2020.government.bg.
При заявен интерес след детайлно проучване на условията за кандидатстване по процедурата, Камара на строителите в България може да Ви съдейства чрез свързване с релевантни обучителни организации, които да подпомогнат подготвката на проектно предложение.

На 15-ти ноември за 19-та поредна година България ще отбележи ...

Дирекция "УССД" - МВР провежда пазарно проучване за възлагане на ...

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ-ВЕТЕРАНИ

1784, София, ул. Михаил ...

От името на фирма Енерконтрол и Унистав – Словакия бихме желали да ...

На вниманието на фирми и предприемачи, създали иновативни технологии ...