Проекти/програми

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”

 

 

Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос1„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционни приоритети 1, 3 и 6посредством процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване: „ГЪВКАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРОМЕНЛИВ ИНТЕНЗИТЕТ НА ДЕЙНОСТТА”

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

  • да се предостави възможност за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено с актуалните нужди на бизнеса;
  • създаване на условия за повишаване производителността на труда за по-устойчива заетост, както и заемане на по-качествени работни места чрез преодоляване на разминаването между търсенето и предлагането на пазара на труда.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд и е разработена като схема за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) 1407/2013.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. „Включване в обучения на неактивни и/или безработни лица и заети лица за придобиване или повишаване на професионална квалификация, вкл. по част от професия, по професионални направления с кодове 54, 582, 811, 812 и 813 по СППОО“

и/или

2. „Включване на неактивни и/или безработни лица и заети лица в обучения по ключови компетентности (ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ и ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности) за заемане на конкретни работни места“

3. „Включване на неактивните/безработните лица в несубсидирана заетост  при работодател“

4. „Предоставяне на възможност за последващи обучения в рамките на заетостта на лицата при непълно работно време, вкл. осигуряване на достъп до продължаващо обучение с цел по-добра професионална реализация и повишена професионална подготовка на кадрите“

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg; https://eumis2020.government.bg

Краен срок за представяне на предложенията: 17:30ч. на 07.03.2017г.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

 

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА СТАРИРА ПРИЕМАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ
ПО ПРОЦЕДУРА „ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

Целта на процедура „Ваучери за заети лица“ е повишаване на квалификацията на заети лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование. След преминаването на обучения целевата група ще има възможност за по-лесна адаптация към условията на труд и съответно за подобряване качеството на своя живот. По този начин ще се насърчи повишаването на заетостта в страната и кариерното развитие на участващите. Ще бъде предоставена възможност на заетите лица да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на квалификация и ключови компетенции. По този начин тези лица ще повишат адекватността на своите умения спрямо актуалните нужди от страна на бизнеса.
В дългосрочен план, предоставяйки им възможност да придобият нови или да усъвършенстват професионалните си знания и умения, операцията ще осигури предпоставки и ще улесни продължителна заетост или заемането на по-качествени работни места. Операцията ще постави акцент върху интеграцията на едни от най- уязвимите групи на пазара на труда, а именно лицата в трудоспособна възраст, които са със средно или по-ниско образование.
Конкретен изпълнител на процедурата е Агенция по заетостта, а предвиденото финансиране е в размер на 50 000 000 лв. Очакванията са, че с планираните средства 54 хиляди заети лица ще могат да повишат своята квалификация. Агенцията по заетостта ще преустанови приема на заявления при достигане на определения финансов ресурс по проекта.
По настоящата процедура одобрени като допустими следните дейности:
1. Набиране на заявления от лица, наети по трудово правоотношение за включване в обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и/или за придобиване на ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ или ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“
2. Изработване и отпечатване на ваучери за обучение
3. Предоставяне на поименни ваучери за придобиване на професионална квалификация по професии или за ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ или ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“.
За реализиране на възможността за съфинансиране на стойността на ваучера от страна на заети лица трябва да са изпълнени следните условия:
1. Съфинансиране в размер на 15 % от стойността на обучението;
2. Издаден ваучер с номинална стойност в размер на конкретно посочена сума, представляваща от стойността на обучението в зависимост от неговия вид;
3. АЗ изплаща на доставчиците на обучения 85 % от конкретно посочената сума в съответствие с номиналната стойност на ваучера, за което доставчикът на обучение предоставя съответния ваучер и потвърждава полученото съфинансиране от страна на заетото лице.
Номиналната стойност на ваучера се определя от вида на обучението и неговата продължителност, както следва:
1. За обучения за придобиване на професионална квалификация:
а) за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 600 лв.;
б) за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа - 1200 лв.;
в) за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа - 1800 лв.;
г) за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 200 учебни часа - 400 лв.;
д) за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 600 лв.;
е) за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа - 1125 лв.;

2. За обучения за придобиване на ключови компетентности:
а) за обучения по ключова компетентност 2 от приложението и с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение - 700 лв.;
б) за обучения по ключова компетентност 4 от приложението и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа - 250 лв.;

Допустимите целеви групи по процедурата са заети лица по трудово правоотношение със средно или по-ниско образование. Те следва да отговарят на минималните образователни изисквания съгласно Закона за професионалното образувание и обучение, за придобиването на съответните степени на професионална квалификация или на квалификация за част от професия.
За повече информация и документи за участие в процедурата: https://www.az.government.bg/pages/vaucheri-za-zaeti-lica/

На 15-ти ноември за 19-та поредна година България ще отбележи ...

Дирекция "УССД" - МВР провежда пазарно проучване за възлагане на ...

Форум „Водна инфраструктура“ организиран от Австрийското посолство в ...

От името на фирма Енерконтрол и Унистав – Словакия бихме желали да ...

На вниманието на фирми и предприемачи, създали иновативни технологии ...

Заповядайте на Деня на отворените врати по енергийна ефективност и ...