Добрият опит на българските строителни фирми при реализацията на инфраструктурни проекти с подкрепата на ЕСИ фондовете

в-к Строител

Представяне на Камарата на строителите в България по време на конференцията „Опростяване на ЕСИ фондовете за подобряване ефикасността на инфраструктурните проекти”

 

Камара на строителите в България

Сградно строителство, мащабни инфраструктурни проекти, частни и обществени инвестиции...
Десетки хиляди строители, експерти, професионалисти – това е строителната индустрия на България. Ключов икономически сектор, който допринася милиарди левове за брутния национален продукт. Този сектор има своето официално, авторитетно лице.

КСБ е юридическо лице, създадено на основание на Закона за Камарата на строителите и е независимо доброволно професионално сдружение, което официално представлява строителния бранш в страната.
Камарата на строителите
в България:

– създава и поддържа Централен професионален регистър на строителя;
– подпомага изготвянето на стратегии, анализи и програми за развитие на строителството и съдейства за изпълнението им;
– дава становища и участва в създаването на нормативни актове за строителството;
– подпомага разработването на браншови стандарти за здравословни и безопасни условия на труд и ги предоставя в Националния (отрасловия) съвет по условия на труд;
– приема кодекс на професионалната етика в подотраслите на строителния бранш, не допуска монополизъм, нелоялна конкуренция и неравнопоставеност между фирмите;
– участва в написването на ръководства за изпълнение на строителни и монтажни работи и за добри строителни практики;
– организира провеждането на курсове за повишаване квалификацията на кадрите, работещи в строителството.

Освен централата в столицата, Камарата разполага и с 27 регионални офиса, чрез които се осъществява по места политиката на организацията и които координират усилията и помагат в професионалната дейност наС цел прозрачност в дейността и информиране за действията на Камарата – както на членовете, така и на институциите на централната и местната власт, организацията има и официално седмично издание – вестник „Строител“. Чрез него се постига постоянна комуникация с обществото и популяризиране на идеите и виждания на КСБ за развитие на строителния сектор. От създаването си през 2009 г. до сега в. „Строител“ се утвърди и зае лидерска позиция като най-доброто издание в бранша, вестника на българските строители.

В отговорностите на Камарата влизат още:

разработването на комплексни анализи и прогнози за бранша и развиване на активна международна дейност. Камарата също така работи по конкретни проекти и осъществява цялостен мониторинг на строителната индустрия.
Според визията на нейния Управителен съвет КСБ е сериозна браншова организация, призвана да има осезаемо влияние върху икономиката и развитието на страната. Тя вече е увърден и надежден партньор, с който институциите се съобразяват и съвместно разработват различни нормативни актове.

В перспектива целта на Камарата е да бъде все така активна и да продължава да се развива. Сред най-първостепенните й задачи са: подобряването на нормативната база, касаеща бранша, професионалното образование и квалификацията на кадрите, спазването на етичните правила в сектора. Камарата на строителите в България реализира и подкрепя проекти и инициативи
с висока обществена значимост и се включва в дарителски кампании. Благодарение на нейната инициативност и на съпричастността на нейните членове е извършена реконструкция на къщата-музей на Кольо Фичето в Дряново и художествено-архитектурното осветление на каменния мост, дело на големия строител, реализирана е цялостна реставрация на един от най-красивите паметници в столицата – този на Цар Освободител Александър Втори, подкрепени са ремонти на църкви и домове за деца, изложби.

КСБ е член на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC)
и на Федерацията на европейските международни контрактори (EIC). През 2015 г. в Брюксел по време на годишния конгрес на FIEC лично председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер подчерта: „Строителният отрасъл е фундаментален за икономиката на Европа.“

В светлината на плана „Юнкер” за инвестиции, растеж и работни места строителната индустрия има важна роля. От новите мащабни проекти се очаква да предвиждат добавена стойност за икономиката, защото европейският план на стойност 315 млрд. евро има за цел възстановяването на растежа и създаването на повече работни места. Европейските политици са съпричастни и разбират трудностите, през които преминава строителният сектор. Затова планът „Юнкер” е огромна възможност за промяна на ситуацията и съдържа потенциала строителните компании да работят по различен начин със своите партньори, изпълнители и подизпълнители.

В тази посока са и последователните усилия на българската Камара, която вече
работи по предизвикателствата и перспективите на програмен период 2014 – 2020 г.

Сред акцентите са популяризирането и стимулирането на добрите практики при изпълнението на проекти в строителния сектор, както и целесъобразното усвояване на всяко евро, идващо от европейския бюджет по оперативни програми.

Всички тези амбициозни планове и проекти чертаят активни вълнуващи хоризонти и КСБ е готова за новите предизвикателства.

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ

Вече повече от 45 години ние в ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ създаваме нови места, в които хората да живеят, работят, пазаруват, спортуват и почиват. Пътища, по които да се движат, и съоръжения, които да подобряват живота им.

От основаването си до днес компанията е реализирала проекти с обща застроена площ от над 23 млн. кв. м. Внушителен обем, зад който стои непрестанният ни стремеж за усъвършенстване, оптимизация на процесите и предоставяне на най-качествената услуга на нашите клиенти.
Нашата компания е първата, развила основни стандарти в строителната индустрия както в България, така и в региона на Балканите. Ние продължаваме да утвърждаваме тази лидерска позиция основно чрез иновативно управление във всички фирмени направления. Ние не просто следваме най-новите тенденции в строителната индустрия, ние ги създаваме.

С реализацията на редица знакови проекти на територията на България, Косово, Русия, Украйна, Беларус, Казахстан, Узбекистан, Германия, Африка, Средна Азия и Близкия изток името ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ се е наложило като синоним на коректност и качество. Надежден партньор, който може да предложи пълен 4

цикъл от услуги, свързани с реализацията на един проект – преди, по време и след строителните работи.

Като лидер на пазара ние се ангажираме с особено мащабни и изискващи взискателност проекти, чието изпълнение е обезпечено от гаранции на първокласни български и международни банки. Компанията ни има богат опит и успешно участва в търгове, финансирани от международни институции, публични и частни инвеститори във всички точки на света.

ГЕОСТРОЙ АД

„Геострой” АД е една от водещите строителни компании в България. С натрупания си 10-годишен опит в изпълнението на разнородни обекти, като 2 метростанции с прилежащи тунелни участъци, 3 системи за управление на отпадъците, водни проекти, включително пречиствателни станции за отпадъчни и питейни води, водноелектрически централи, както и редица мащабни обекти от гражданското и промишленото строителство, „Геострой” АД предоставя на възложителите си широк спектър от компетенции и потенциал.

5

Компанията е член на Камарата на строителите в България и е регистрирана по всички категории строителни дейности – от I до V група. Дружеството успешно развива своята дейност в следните направления:

• промишлено и гражданско строителство;
• хидротехническо строителство;
• благоустройствена инфраструктура и опазване на околната среда, включително помпени и пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води и системи за управление на отпадъците;
• инфраструктурни проекти;
• ремонтни дейности и минна дейност – изземване, натоварване и транспортиране на минна маса и поддръжка на руднични пътища;
• тунелно строителство;
• услуги по създаване на кадастър и регулация, геодезични, фотограметрични, картографски и други подобни дейности.

Екип и ресурси

В „Геострой” АД работят над 800 квалифицирани инженерно-технически кадри и добре обучени специалисти и работници, които могат да реализират качествено и в срок значими и сложни проекти. Компанията разполага с необходимата за дейността си съвременна тежка и лека механизация, транспортна и подемна техника, автотранспорт.
Сертификати и лицензи

В „Геострой” АД е внедрена интегрирана система за управление (ИСУ), обединяваща стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 и ISO 50001:2011 – система за управление на енергията.

Съществено предимство при реализацията на специализирани проекти е наличието на разрешително за извършване на технологични взривни работи, както и разрешение за употреба на взривни вещества; регистрация за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци за България; правоспособност за поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност; поддържане и преустройство на разпределителни газопроводи и отклонения, газорегулаторни и газоизмервателни пунктове и прилежащите им съоръжения за природен газ. Дружеството има лиценз за автомобилен превоз на товари на територията на Република България.

Членства

„Геострой” АД е член на Камарата на строителите в България, пълноправен член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, редовен член на Българската търговско-промишлена палата, колективен член на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия. Компанията членува в Българската минно-геоложка камара, Асоциацията по водите, Индустриален клъстер „Подземна инфраструктура”, Българското общество по строително право, където е и учредител, Американската търговска камара в България. В началото на ноември 2015 г. дружеството участва в учредяването и на Българската асоциация по управление на проекти в строителството.

6

Награди

„Геострой” АД е носител на златна и две сребърни награди за постигнати най-добри резултати във високото строителство през 2012 г., 2013 г. и 2014 г. в раздел „Големи компании“ на престижната класация „Топ 50+” на Камарата на строителите в България.
В публикуваната от Камарата на строителите в България класация „Топ 50+“ за 2014 г. дружеството заема 5-о място.

ХИДРОСТРОЙ

От основаването си и до днес, вече повече от 50 години „Хидрострой” АД развива строителна и ремонтна дейност и доказва амбициите и възможностите си за качествена и изпълнена в срок работа.
Строителите на „Хидрострой“ са започнали своята дейност с изграждането на язовири, изпълнили са редица водопроводи и канализационни колектори, построили са основните пречиствателни станции по Северното Черноморие. Фирмата е доказала силите си и в областта на пътното строителство при изграждането и поддръжката на пътища на територията на страната. Името й е свързано с успешното реализиране на не една или две обществени и жилищни сгради.

„Хидрострой” АД притежава завидна материална и техническа база, центрове за производство на асфалт и бетони, кариерни стопанства, акредитирана строителна лаборатория, богат парк от транспортни и специализирани строителни машини и оборудване.

Дружеството се ползва със заслужен авторитет и уважение сред останалите български строителни компании. То е и ценен партньор както на частните инвеститори, така и на общините и държавните структури в цялата страна. Успешно работи по проекти с европейско финансиране и има опит с всички предприсъединителни и структурни фондове на Европейския съюз. Самостоятелно и в партньорство с други фирми от бранша са реализирани редица проекти по ОП „Околна среда“, ОП „Регионално развитие“, ОП „Транспорт“, Програмата за развитие на селските райони, Програмата за трансгранично сътрудничество и др.

7

Някои от изпълнените обекти с европейско финансиране:

Обособяване на късноантична крепост Ковачевско кале като атрактивен туристически комплекс

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”.

Изпълнението на обекта включи дейности по развитие на късноримската крепост като туристическа атракция и изграждане на туристическата инфраструктура. Бяха изградени посетителски център, площадка с лапидарий, открита сцена и аудиториум. Освен реставрацията на археологическите находки беше оформена зона за експозиция на открито с антична чешма, антични керамични пещи, пешеходни алеи и атракционен парк.

Рехабилитация на път III – 293 Александрия – Коритен – Северняк

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013”
Рехабилитация на път III – 293 Александрия – Коритен – Северняк в област Добрич от км. 35+927 до км. 44+440.

Реконструкция, адаптация и функционално устройване на остров Света Анастасия

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”.

Остров Света Анастасия е обявен за историческо място с национално значение. Извършени са архитектурно-строителни и реставрационни работи, реконструкция, адаптация и социализация на обектите, разположени на остров Света Анастасия: на манастирската църква „Света Анастасия Фармаколитрия“, на Малката манастирска сграда, която е превърната в къща за гости с ресторант, на

Голямата манастирска сграда, вече адаптирана в музей, на Манастирската лекарна. Реконструиран е съществуващият пристан за малки плавателни съдове. Изградени са площадкови ел. и ВиК мрежи, локално пречиствателно съоръжение, направени са озеленяване и вертикално планиране.

След осъществяване на проекта остров Света Анастасия се превърна в една от най-посещаваните туристически дестинации в България.

Реконструкция на общински път SML 1031 /път III – 197 Борино – Тешел/Буйново – Кожари

8

Проектът е финансиран по „Оперативна програма за развитие на селските райони 2007 – 2013”.

Извършена е реконструкция на общински път SML 1031 /път III – 197 Борино – Тешел/Буйново – Кожари км. 7+770 – км. 16+915 и км. 17+495 – км. 20+167 на територията на община Борино, област Смолян.
Инженеринг – реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Варна – втори етап

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”.

Завършен е втори етап от цялостната реконструкция и модернизация на ПСОВ – Варна, чрез който се постигат в завършен вид следните процеси: биологично отстраняване на азот, фосфор и органични замърсители, утилизация на биогаза. Подобрено бе състоянието на екологичната система и бяха намалени вредните емисии до допустимите за тях норми при заустването на отпадъчните води във Варненското езеро.

Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в рамките на проект „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I етап”

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”.

След изграждането на ПСОВ Созопол беше постигнато механично и биологично пречистване, денитрификация, дефосфатизация и обеззаразяване на отпадъчните води, както и стабилизиране и уплътняване на утайката. Подобрено бе състоянието на екологичната система, както и състоянието на флората и фауната. Повишено е качеството на живот на жителите на населените места, включени в обхвата на проекта. Постигнат е траен положителен ефект от предотвратяване риска за здравето на жителите. Подобри се и качеството на повърхностни води, елиминирано е неблагоприятното въздействие върху околната среда.

Инженеринг на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), довеждащ колектор и довеждаща техническа инфраструктура, гр. Трявна

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”.

Извършени са проектиране и строеж на нова ПСОВ, включително доставка и монтаж на технологично оборудване, обучение на персонала и пуск в експлоатация. Изградени са довеждащ колектор и довеждаща техническа инфраструктура.

Проект „Интегриран градски транспорт” – Варна

Финансиран с Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”.

Изграден е BRT коридор с дължина 14,85 км и 30 двойни спирки. Рехабилитирани бяха булевардите „Константин и Фружин“, „Трети март“, „Мария Луиза“, „Осми приморски полк“, „Левски“, ул. „Съборни“, площад „Св. св. Кирил и Методий“, част от бул. „Вл. Варненчик”, а на бул. „Януш Хунияди“ бяха изградени и две нови платна. Подновени са 8,4 км бордюри и над 7000 м2 тротоари. На спирките са понижени тротоарите за улеснение на инвалидите и изпълнени мерки за достъпност. Изградени са нови 16,3 км велоалеи и 50 броя велостоянки. Изпълнено е озеленяване на над 6000 м2 от прилежащите площи.

Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Северна скоростна тангента от км. 0+000 до км. 16+540”

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”.

Северната скоростна тангента е важна връзка между европейските транспортни коридори №№4, 8 и 10. Извършено е ново строителство на пътни участъци с обща дължина 16,54 км с по 6 активни ленти за движение и 2 аварийни. По дължина на трасето има 5 комуникационно-транспортни възела и 19 големи съоръжения: 6 моста, 8 надлеза, 8 подлеза и една естакада.

„Галчев Инженеринг” ЕООД

Защо Галчев?

Нашето изпълнение е базирано на дългогодишни традиции и практики.

Нашите стремежи са към непрекъснато модернизиране на работните процеси и технологии.

Нашите основни ценности са ефективност, завършеност, безопасност, фокус върху детайлите и винаги лична отговорност.

9

За компанията

„Галчев Инженеринг” ЕООД е фамилна компания с частен капитал и с над 25 години традиции, която е изпълнител на мащабни държавни инфраструктурни проекти от транспортната, енергийната и благоустройствената инфраструктура в България, хидротехническото строителство и опазването на околната среда. В сферата на високото строителство фирмата е изградила множество емблематични частни хотели, административни и жилищни сгради, индустриални и заводски комплекси из цялата страна.

За нас

Ние сме компания, която участва във всички сектори на строителството, затова полагаме особени усилия да поддържаме професионални екипи и механизация, които могат да посрещнат всякакви видове изисквания и проектни възлагания. Ние притежаваме индивидуално и гъвкаво отношение и бърза адаптивност към различни инженерни и технологични предизвикателства. Наличието на собствени капиталови инвестиции и активи ни дава възможност да предлагаме на клиентите си комплексни услуги с минимална себестойност, бързи срокове и гарантирано качество. Притежаваме опит и експертна компетенция самостоятелно да извършваме цялостно управление на инвестиционни проекти – от проучване и планиране до проектиране и строителство.

„Галчев Инженеринг” ЕООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя по реда на Закона за Камарата на строителите в българското законодателство. Фирмата участва в дейността на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Българската браншова камара „Пътища”.

Сектори

Инфраструктурно строителство

Със собствено асфалтово производство и тежка специализирана механизация „Галчев Инженеринг” ЕООД има ресурсите и капацитета да реши и най-сложните инженерно-строителни проекти, което ни прави желан партньор в реализацията на значими инфраструктурни обекти от благоустройството и зелените системи. Освен с материалните ресурси разполагаме и с капитала самостоятелно да изпълняваме мащабни проекти от републиканската транспортна мрежа за реконструкция и изграждане на автомагистрали, междуградски пътища, мостове, укрепителни съоръжения за свлачища, речни корита и др. Дружеството е участвало в строителството на някои от най-големите пътни проекти в България – магистрала „Тракия”, магистрала „Люлин” – лот 14, лот 22Б, лот 22А, и др. Фирмата е изпълнител и на множество проекти за подобряване и развитие на зелените градски системи на българските общини – изграждане на улици и паркове, градини, обществени спортни терени, крайбрежни алеи, туристически маршрути и др.

Затворен цикъл на изпълнение

Обединявайки различни инженерни екипи – за геоложко проучване, проектиране и обезопасяване, ние самостоятелно стартираме и приключваме обекти, като използваме собствено производство на асфалтови смеси, асфалтополагащо звено и тежка строителна механизация. Дружеството разполага още и със системи и технологии за проектиране и изпълнение на геозащита и укрепващи съоръжения.

Високо строителство

Нашата мисия е да създаваме функционални сгради, които са запазена марка за висок стил в строителството и гарантират безопасност, сигурност и комфорт на хората. Строим така, че обектите на

„Галчев Инженеринг” ЕООД да бъдат различима и престижна част от съвременния архитектурен облик. Притежаваме богат опит като главен инвеститор и изпълнител на комплексно високо строителство на всички видове сгради – административни, индустриални и жилищни, на хотелски комплекси, инфраструктурни проекти, спортно-развлекателни обекти и др. Във визитната ни картичка има повече от 90 обекта в цялата страна с над 1 180 000 кв. м разгъната застроена площ. Свързани сме със строителството „до ключ” на някои от най-големите и атрактивни хотелски комплекси в известните курорти на България – Слънчев бряг, ваканционно селище Елените, гр. Обзор, гр. Банско и др. „Галчев Инженеринг” ЕООД е също и специалист в областта на реконструкцията, рехабилитацията и модернизацията на съществуващи сгради – детски градини, библиотеки, университети, банки, спортни комплекси и др.

Ние насочваме своите усилия и в разширяване диапазона на строителната си дейност чрез участия в проекти за опазване на културното ни наследство като реставрация и консервация на старинни сгради и исторически обекти, реконструкция на значими архитектурни паметници и др.

10

ВиК строителство

„Галчев Инженеринг” ЕООД работи за подобряване качеството на живот и битовите нужди на хората, като насочва усилията си в реализиране на проекти за рехабилитация, реконструкция и капиталово строителство на нови водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения. Ние сме експерти в изграждането на водопроводни и канализационни мрежи и системи и различни видове пречиствателни съоръжения. Фирмата изпълнява инвестиционни проекти по водопроводната мрежа на територията на Столична община, Зона 1 – изграждане на нови улични водопроводи, подмяна или реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа и съоръженията по нея. Извършваме аварийна поддръжка на около 30% от водопроводната мрежа на територията на Столична община. Осигуряваме 24-часово дежурство на 13 аварийни екипа за отстраняване на възникнали повреди и 6 екипа за възстановяване на разрушените при отстраняване на повредите трайни настилки. Към настоящия момент сме изпълнили около 16,5 км улична водопроводна мрежа.

Активи

„Галчев Инженеринг” ЕООД разполага със собствени производствени активи и механизация за изпълнение на мащабни инвестиционни проекти – асфалтова база, асфалтополагащо звено, широка гама от специализирана строителна механизация и строителни активи, необходими за извършването на инфраструктурно, високо строителство и всички видове ремонти и монтажни дейности по тях.
Дърводелска фабрика
Разполагаме със собствена дървопреработваща фабрика в гр. Добринище за производство на дървени облицовки и материали за строителството. Произвеждат се разнородни елементи от масивна дървесина – фасадни екстериорни дървени облицовки и парапети, както и мебелно обзавеждане от масивна иглолистна и широколистна дървесина.

ХИДРОМАТ ООД

Фирма „Хидромат” ООД е създадена през 1993 г. и е 100% частна българска фирма, която осигурява комплексно обслужване, включващо цялостен инженеринг и проектиране, изготвяне на конкретни детайлни решения, доставка и полагане на хидроизолационни системи за:

• основи на сгради и съоръжения;
• плоски и скатни покриви;
• зелени покриви и тераси;
• пътни и жп съоръжения, мостове и виадукти;
• пътни и метротунели;
• депа за битови и опасни отпадъци;
• инжекционни дейности за спиране на течове и др.

12

„Хидромат” ООД е една от най-големите фирми в България, вносител на газопламъчни битумни хидроизолации, основно от Чехия и Италия. Предлагаме всички видове рулонни мембрани – SBS и АРР полимер-битумни, мостови, покривни PVC и TPO, тунелни PVC, HDPE мембрани и др. За избора на най-подходящия тип изолация екипи от специалисти извършват оглед на място.

Изпълнението на СМР е под прякото ръководство на висококвалифицирани кадри, проект-мениджъри и технически ръководители, които упражняват ежедневен контрол на обекта и стриктно спазват технологичните изисквания при полагане на хидроизолационните материали, което гарантира експлоатационна дълготрайност на хидроизолационните системи.

Фирмата има много добре развита дистрибуторска мрежа в цялата страна с добре снабдени складове – над 120 броя.

От друга страна фирма „Хидромат” ООД е безспорен лидер за България в подземните хидроизолации. Вече 24 години проектираме и изпълняваме хидроизолационните системи в един от най-отговорните национални обекти – „Софийското метро” – I и II метродиаметър. Там неведнъж сме доказали професионализма в отговорностите, които поемаме и удържаме.

Изпълнени са различни видове хидроизолационни системи при сгради и съоръжения, депа за битови и опасни отпадъци – гр. Габрово и гр. Самоков. Ние сме една от водещите фирми, специализирани в доставка и полагане на мостови хидроизолации за съоръжения от пътната и жп мрежа, като имаме изпълнени над 200 000 м2 мостова хидроизолация по АМ „Струма” и АМ „Тракия”. Годишният оборот на фирма „Хидромат” ООД в сектор битумни хидроизолации е над 3 000 000 м2.

Топлоизолациите са друга силна страна на фирма „Хидромат” ООД.

11

Предлагаме различни решения с експандиран полистирен – EPS, екструдиран полистирен – XPS, и стъклени и каменни минерални вати.

Предлагаме и специализирани дейности за спиране на течове чрез инжектиране, внос Белгия.

Фирма „Хидромат” ООД е член на:

• ITA – AITES – Световна асоциация за подземно и тунелно строителство;
• БАИС – Българска асоциация за изолации в строителството;
• ББКП – Българска браншова камара „Пътища”;
• вписана в Централния професионален регистър на строителя, член на КСБ.

БИАД-С

14

Строителна компания БИАД–С ЕООД е създадена през 1993 година и се утвърждава като надежден партньор в строителството и предприемачеството. Специализира се в изграждането на жилищни и промишлени сгради, на обществени сгради, в реализацията на инфраструктурни проекти, в проектиране на сгради и съоръжения, ремонти дейности, експертни консултантски услуги в областта на строителството, менажиране на строителни обекти.

За своята над двадесетгодишна история компанията изгражда повече от 450 000 кв. м РЗП. В своята дейност фирма БИАД-С ЕООД е участвала в изграждането на редица строителни обекти, реконструкции и ремонтни работи като изпълнител и е проектирала и изградила като предприемач комплекси от жилищни и бизнес сгради. Компанията разполага с водещи висококвалифицирани инженери, които гарантират за качественото изпълнение на всички обекти. В последните десет години БИАД–С ЕООД е сертифицирана по международно признати стандарти за управление:

БДС EN ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001, чиито принципи са основни в работата на компанията заедно със стриктното спазване на законите и изискванията към дейността на строителния бранш.

15

Строителна компания БИАД-С ЕООД е редовен член на Камарата на строителите в България и е вписана в Централния професионален регистър със следните категории:

-    ПЪРВА ГРУПА – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, паметници на културата – строежи от първа до пета категория;

-   ВТОРА ГРУПА – строежи от транспортната инфраструктура – строежи от първа до четвърта категория;

– ТРЕТА ГРУПА – строежи от енергийната инфраструктура – строежи от първа до трета категория;

– ЧЕТВЪРТА ГРУПА – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда – строежи от първа до трета категория.

ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ

Гласът на КСБ

20

Вестник „Строител” е официалното издание на Камарата на строителите в България (КСБ). За първи път излиза през април 2009 г. в обем 24 страници, за да прерасне по-късно в 32-страничен, а след това и в 40-страничен седмичник. Изданието цели да улови проблемите, съвременните тенденции и предизвикателства, касаещи строителния бранш в България, а и по света. Воден от стремежа на една модерна медия, в. „Строител” поддържа и свой уебсайт www.vestnikstroitel.bg, където ежедневно се публикува актуална информация, в това число законодателна, обявления за обществени поръчки в сферата на строителството, проектирането и строителния надзор, интервюта с водещи специалисти в об­ласт­та на строителството, архитектурата, благоустройството, транспорта, инфраструктурата, екологията, информация за българските общини. Водещо за вестника е отразяването на работата и инициативите на КСБ.

Изданието се публикува всеки петък (52 броя в годината) във формат А3, 40 страници, пълноцветен печат. Разпространява се чрез абонамент. В този смисъл вестникът е с ясно определена читателска аудитория. Наши абонати са 100% от строителните фирми, опериращи на територията на страната, множество проектанти, инженери, архитекти и нотариуси. Също така вестникът достига до държавната администрация, всички общини, дипломатически представителства и областни управи. На страниците на в. „Строител” е отделено място и за акцентите от седмицата, преведени на английски език.

През осемте години, в които излиза изданието, неотменно следваме приоритет №1 – да бъдем полезни най-вече на представителите на строителния бранш, но и на институциите и обществото. Останахме верни на стремежа си да представяме пълноценна, актуална и точна информация. Поставянето на по-високи цели, изпълнението им и безкомпромисността по отношение на качеството са трите правила, към които се придържаме. Показател за това са двата сертификата, на които вестникът е носител.

„Бюро Веритас“ (Италия) – световен лидер в областта на изпитването, инспекциите и сертификацията (TIC), създадено в далечната 1828 г., установи, че изданието отговаря на всички изисквания, необходими за получаването на два сертификата: за качество – ISO9001:2008, и за устойчиво управление на събития – ISO 20121:2012. „Вестник Строител“ ЕАД стана първата компания от България, а и от Източна Европа, защитила сертификата. До получаването му се стигна след задълбочен одит, детайлни проверки и наблюдение на работата, за които специално пристигна одитор от Италия. За нас сертификатът носи удовлетворение за положените усилия, а за читателите и партньорите ни – уверението, че получават най-висококачествен продукт, създаден при спазване на правилата за социална отговорност и в условията на опазване на околната среда.

Вестник „Строител“ е партньор на КСБ в провеждането на научни форуми и конференции. Екипът ни осъзнава, че организираните събития могат да имат както позитивно, така и негативно екологично, социално и икономическо въздействие. Чрез въвеждането на тази политика се стремим да увеличим позитивното въздействие и да намалим негативното такова. За да постигнем това, принципите на устойчивост се разглеждат наравно с логистичните, креативните, финансовите и други аспекти при планирането на събития и бизнес практиките ни. Осъзнаваме своята роля и принос при осигуряване на устойчиво бъдеще за всички.

Ежегодно сме партньори на КСБ в организацията на редица, станали вече традиционни събития, като кръглата маса за модернизацията на обществените поръчки.

В началото на новия програмен период стартирахме още една инициатива. Конференцията „Кохезионна политика 2014 – 2020 г. – предизвикателства и перспективи“ под патронажа на г-жа Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие, се състоя през май за втора поредна година. Тя събра висши представители на държавната власт у нас, на Европейския парламент, Европейската комисия и ОЛАФ – Европейската служба за борба с измамите.

С КСБ провеждаме и превърналото се в ключово ежегодно събитие за бранша – септемврийския дискусионен форум за перспективите и предизвикателствата в строителството. Специален гост за изданието му през 2016 г. ще бъде новият президент на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) Жан-Луи Маршан.
За националния ден на строителя, който отбелязваме на 26 октомври, заедно с КСБ и Столичната община две години поред подготвяме изложба от авторски творби на фотографа на в. „Строител“ Денис Бучел на знакови обекти. Такава ще организираме и през месец октомври на настоящата госина. Отново по повод празника Камарата и изданието организират традиционен бал, на който се връчват отличия на най-добрите компании в сектора.

Вестникът в партньорство с Националното сдружение на общините в Република България има съвместна рубрика, в която се представят постиженията в развитието на регионите и проблемите пред българските общини. За тази рубрика изданието на КСБ бе отличено с Голямата годишна награда на НСОРБ „Партньор на общините“ в категория „Печатни медии”.

Вестник . „Строител“ е носител и на редица други награди. По повод своя 50-годишен юбилей Научно-техническият съюз по строителство в България награди екипа ни с грамота за цялостен принос. Останалите отличия, на които сме носители, са: Годишната награда на ББПАБ „Медия на годината“ за 2014 г. за принос в областта на пътната безопасност, Наградата на НКЖИ за 2014 г., Наградата за 2014 г. на Националната асоциация на медиаторите и Съюза на юристите в България за специален принос и подкрепа за утвърждаването на медиацията, Грамота за цялостно коректно и обективно отразяване на дейността на МРРБ през 2012 г., Наградата за 2010 г. на СЮБ и на Висшия съдебен съвет за публикация в централния печат на правна тематика и за точно и обективно отразяване на дейността на съдебната система.

През 2014 г. мениджмънтът на вестника бе удостоен със специалната награда на Националния конкурс за най-добър ръководител, организиран под патронажа на вицепремиера и министър на труда и социалната политика.

 

                  ...

ЧЕСТИТ 8 МАРТ!

Уважаеми дами, избрали достойната професия на ...

В рамките на посещението на министър Караниколов в Рияд е договорено ...