Обучения

 

"Строителна квалификация" ЕАД е акционерно търговско дружество с едноличен собственик на капитала Камара на строителите в България. Основен предмет на дейността на дружеството е организиране и провеждане на образователно-квалификационни обучения на кадрите работещи в строителството, както и дейности по реализирането на разработени стратегии и политики на КСБ свързани с професионалната квалификация на работещи в отрасъл строителство.
С оглед осигуряване на качествено обучение за придобиване на професионална квалификация и осъзнавайки необходимостта от квалифицирани кадри в строителния сектор, дружеството се насочи към организиране и провеждане на обучения в някой от най авторитетните учебни заведения, а именно: ДП „БЪЛГАРО – ГЕРМАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ" в Клоновете Плевен и Стара Загора, СГСАГ „Христо Ботев" София и ПГСАГ „Лубор Байер" Стара Загора. КЛОНОВЕТЕ ПЛЕВЕН И СТАРА ЗАГОРА НА ДП „БЪЛГАРО – ГЕРМАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ" са сертифицирани и прилагат европейски норми по ISO 9001:2008.
Обучението в тези центрове е ориентирано към потребностите на фирмите, най-вече в строителния сектор и реалната икономика, като приоритет има усвояването на практически умения. Обучението се провежда по немската дуална система, т.е. теорията и практиката са в непрекъснато развитие и взаимодействие. Екипите от високо квалифицирани преподаватели оптимално съчетават в хода на обучението теория, учебна и производствена практика използвайки модерна техника, съвременни методи и технологии. Дългогодишни партньори при въвеждането и разпространението на нови методи, технологии и материали в обучението са световно признатите фирми, водещи в своята област KNAUF, BAUMIT, CERESIT, BRAMAC. Центровете разполагат с много добра материална база, като осигуряват възможност както за провеждане на качествено обучение, така и за нощуване и хранене на място на обучаващите се.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДБОРА НА ОБУЧАЕМИ: 1. Обучението в БГЦПО ще се реализира с откъсване от работа и продължителността е в зависимост от степента на професионална квалификация. I-ва ПКС – 38 работни дни; II-ра ПКС – 84 работни дни; III-та ПКС – 122 работни дни. 2. Обучението в ПГАСГ в София и Стара Загора ще се реализира без откъсване от работа, като задочна форма в рамките на три семестъра за III-та степен на професионална квалификация. 3. Придобиването на свидетелство за професионална квалификация от I- ва, II-ра и III-та степен е съпроводено с полагане на държавни квалификационни изпити по теория и практика на специалността. 4. На кандидатите за придобиване на II-ра и III-та ПКС се изисква диплом за завършено средно образование или удостоверение за завършен гимназиален етап.
Контакти:

aborisov@ksb.bg
stroit_kvalific@ksb.bg
тел. за връзка: 02/ 806 24 54; 02/ 806 24 53
GSM: 0878 401 462
Лице за контакт: Александър Борисов

„Строителна квалификация“ ЕАД започва изпълнението на дейности по организиране и провеждане на образователно-квалификационни обучения на кадри, работещи в строителството през 2018 г.

Програма за организираните от „Строителна квалификация" ЕАД курсове за професионално образование и обучение през 2017 г.

 

Стойността на обученията за фирми – членове на КСБ ще бъде съфинансирана в определена степен от КСБ.
Началото на курсовете за обучение ще бъде определено след формиране на група от мин. брой 15 участници. "Строителна квалификация"ЕАД може да организира курсове по други професии и специалности от "Списъка на професиите за ПОО" заявени от строителните фирми. При установени други потребности, програмата подлежи на корекции.

Контакти:
е-mail: dpetrova@ksb.bg
aborisov@ksb.bg
stroit_kvalific@ksb.bg
тел. за връзка: 02/ 806 24 54; 02/ 806 24 53
GSM: 0878 401 462
Лице за контакт: Александър Борисов

 

 

Обучения по ЗБУТ и координатор по безопасност и здраве.


Насърчаването на култура по здравословните и безопасни условия на труд е сред основните функции на Камарата. С цел гарантиране на качественото изпълнение на разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Камара на строителите взе решение всички дейности по организиране и провеждане на ежегодните обучения по ЗБУТ и координатор по безопасност и здраве да бъдат осъществявани централизирано чрез „Строителна квалификация" ЕАД.
Програмата на обучителните курсове обхваща актуални теми, които да запознаят курсистите със спецификата на дейността по здравословни и безопасни условия на труд, а така също и с ефективното управление на професионалните рискове. 

 

Наименование на курса за обучение Прогнозен брой участници Продължителност на обучението Минимален брой участници в една група

1. Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа

1600 участници

6 уч. часа

25

2. Координатор по безопасност и здраве в строителството

400

участници

6 уч. часа

20

3. ЗБУТ за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

200

участници

6 уч. часа

15

 

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЗБУТ:

Длъжностни лица - 2016г. 

Координатори - 2016г.

Ръководство към наредбата за съществени изисквания

Полезни документи - Контрол на качеството

 

Организиране на курсове по други професии и специалности от „Списъка на професиите за ПОО“ заявени от строителни фирми.

 

 

На 15-ти ноември за 19-та поредна година България ще отбележи ...

Дирекция "УССД" - МВР провежда пазарно проучване за възлагане на ...

Форум „Водна инфраструктура“ организиран от Австрийското посолство в ...

От името на фирма Енерконтрол и Унистав – Словакия бихме желали да ...

На вниманието на фирми и предприемачи, създали иновативни технологии ...

Заповядайте на Деня на отворените врати по енергийна ефективност и ...