Камара на строителите в България

СПРАВКА ЗА ОБУЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ КСБ ЧРЕЗ „СТРОИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ“ ЕАД И ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОБУЧЕНИЯ И КУРСОВЕ
1. Информация за служителите от фирми членове на КСБ и вписани в ЦПРС, преминали обучение, организирано от „Строителна квалификация“ ЕАД
• От началото на годината до 16.02.2018 г. лицата, преминали през обучения по темите „Длъжности лица по безопасност и здраве при работа", „Координатор по безопасност и здраве в строителството" и „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност" съгласно Закона за безопасните условия на труд са общо 709, разпределени както следва:

Областно представителство на КСБ

Брой фирми, вписани в ЦПРСТ към 29.01.2018 г.

Брой служители от вписани в ЦПРСТ фирми, реално  обучени по ЗБУТ от „Строителна квалификация“ ЕАД

 

Габрово

63

93

 

Ловеч

42

93

 

Пазарджик

100

41

 

Плевен

81

190

 

София

1706

83

 

Стара Загора

221

209

ОБЩО: 2 213

ОБЩО: 709

• Брой служители от строителни фирми, преминали през платени специализирани курсове за подобряване и актуализиране на знанията и уменията при управление в строителството:
1. Проект мениджъри – 5 лица
2. Строителни скелета, провеждано в партньорство с Българска скеле асоциация – 14 лица
3. Управление на строителни отпадъци – общо 32, от които 23 в ОП Сливен и 9 в ОП София
ОБЩО: 51 лица

2. График на организираните обучения и курсове от „Строителна квалификация“ ЕАД до м.април 2018 г.
МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
ЗБУТ:

Областно представителство на КСБ

Брой фирми, вписани в ЦПРСТ към 29.01.2018 г.

Дата на провеждане

Лектор

 

Бургас

369

23.02.2018 г.

доц.д-р Венцислав Стоянов

декан на Строителен факултет

ВСУ „Любен каравелов“

 

София

1706

26.02.2018 г.

доц. д-р Лъчезар Хрисчев

УАСГ

МЕСЕЦ МАРТ
ЗБУТ:

Областно представителство на КСБ

Брой фирми, вписани в ЦПРСТ към 29.01.2018 г.

Дата на провеждане

Лектор

 

Кюстендил

46

01.03.2018 г.

доц. д-р Лъчезар Хрисчев

УАСГ

 

Пловдив

434

09.03.2018 г.

доц. д-р Лъчезар Хрисчев

УАСГ

3.

Варна

438

09.03.2018 г.

доц.д-р Венцислав Стоянов

декан на Строителен факултет

ВСУ „Любен каравелов“

4.

Добрич

104

15.03.2018 г.

доц.д-р Венцислав Стоянов

декан на Строителен факултет

ВСУ „Любен каравелов“

5.

Силистра

39

16.03.2018 г.

доц.д-р Венцислав Стоянов

декан на Строителен факултет

ВСУ „Любен каравелов“

6.

Смолян

91

16.03.2018 г.

доц. д-р Лъчезар Хрисчев

УАСГ

7.

Велико Търново

129

19.03.2018 г.

доц.д-р Венцислав Стоянов

декан на Строителен факултет

ВСУ „Любен каравелов“

8.

Благоевград

192

23.03.2018 г.

доц.д-р Венцислав Стоянов

декан на Строителен факултет

ВСУ „Любен каравелов“

9.

София

1706

23.03.2018 г.

доц. д-р Лъчезар Хрисчев

УАСГ

Специализирани платени курсове за подобряване и актуализиране на знанията и уменията при управление в строителството:

 

Областно представителство на КСБ

Тема на курса

Дата на провеждане

Лектор

1.

Плевен

Управление на строителни отпадъци

13.03.2018 г.

доц.д-р Венцеслав Стоянов

ВСУ „Любен каравелов“

3.

Стара Загора

Управление на строителни отпадъци

19.03.2018 г.

доц.д-р Венцеслав Стоянов

ВСУ „Любен каравелов“

2.

София

Строителни скелета

29.03.2018 г.

доц.д-р Венцеслав Стоянов

ВСУ „Любен каравелов“ съвместно с Българска скеле асоциация

МЕСЕЦ АПРИЛ ОРГАНИЗИРАНИ ДО МОМЕНТА
ЗБУТ:

Областно представителство на КСБ

Брой фирми, вписани в ЦПРСТ към 29.01.2018 г.

Дата на провеждане

Лектор

 

Шумен

81

13.04.2018 г.

доц. д-р Лъчезар Хрисчев

УАСГ

 

Разград

38

19.04.2018 г.

доц.д-р Венцислав Стоянов

декан на Строителен факултет

ВСУ „Любен каравелов

3.

Варна

438

24.04.2018 г.

доц.д-р Венцислав Стоянов

декан на Строителен факултет

ВСУ „Любен каравелов“

23.02.2018 г.

 

 

 

Строителна квалификация" ЕАД е акционерно търговско дружество с едноличен собственик на капитала Камара на строителите в България. Основен предмет на дейността на дружеството е организиране и провеждане на образователно-квалификационни обучения на кадрите работещи в строителството, както и дейности по реализирането на разработени стратегии и политики на КСБ свързани с професионалната квалификация на работещи в отрасъл строителство.
С оглед осигуряване на качествено обучение за придобиване на професионална квалификация и осъзнавайки необходимостта от квалифицирани кадри в строителния сектор, дружеството се насочи към организиране и провеждане на обучения в някой от най авторитетните учебни заведения, а именно: ДП „БЪЛГАРО – ГЕРМАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ" в Клоновете Плевен и Стара Загора, СГСАГ „Христо Ботев" София и ПГСАГ „Лубор Байер" Стара Загора. КЛОНОВЕТЕ ПЛЕВЕН И СТАРА ЗАГОРА НА ДП „БЪЛГАРО – ГЕРМАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ" са сертифицирани и прилагат европейски норми по ISO 9001:2008.
Обучението в тези центрове е ориентирано към потребностите на фирмите, най-вече в строителния сектор и реалната икономика, като приоритет има усвояването на практически умения. Обучението се провежда по немската дуална система, т.е. теорията и практиката са в непрекъснато развитие и взаимодействие. Екипите от високо квалифицирани преподаватели оптимално съчетават в хода на обучението теория, учебна и производствена практика използвайки модерна техника, съвременни методи и технологии. Дългогодишни партньори при въвеждането и разпространението на нови методи, технологии и материали в обучението са световно признатите фирми, водещи в своята област KNAUF, BAUMIT, CERESIT, BRAMAC. Центровете разполагат с много добра материална база, като осигуряват възможност както за провеждане на качествено обучение, така и за нощуване и хранене на място на обучаващите се.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДБОРА НА ОБУЧАЕМИ: 1. Обучението в БГЦПО ще се реализира с откъсване от работа и продължителността е в зависимост от степента на професионална квалификация. I-ва ПКС – 38 работни дни; II-ра ПКС – 84 работни дни; III-та ПКС – 122 работни дни. 2. Обучението в ПГАСГ в София и Стара Загора ще се реализира без откъсване от работа, като задочна форма в рамките на три семестъра за III-та степен на професионална квалификация. 3. Придобиването на свидетелство за професионална квалификация от I- ва, II-ра и III-та степен е съпроводено с полагане на държавни квалификационни изпити по теория и практика на специалността. 4. На кандидатите за придобиване на II-ра и III-та ПКС се изисква диплом за завършено средно образование или удостоверение за завършен гимназиален етап.
Контакти:

aborisov@ksb.bg
stroit_kvalific@ksb.bg
тел. за връзка: 02/ 806 24 54; 02/ 806 24 53
GSM: 0878 401 462
Лице за контакт: Александър Борисов

„Строителна квалификация“ ЕАД започва изпълнението на дейности по организиране и провеждане на образователно-квалификационни обучения на кадри, работещи в строителството през 2018 г.

Програма за организираните от „Строителна квалификация" ЕАД курсове за професионално образование и обучение през 2017 г.

 

Стойността на обученията за фирми – членове на КСБ ще бъде съфинансирана в определена степен от КСБ.
Началото на курсовете за обучение ще бъде определено след формиране на група от мин. брой 15 участници. "Строителна квалификация"ЕАД може да организира курсове по други професии и специалности от "Списъка на професиите за ПОО" заявени от строителните фирми. При установени други потребности, програмата подлежи на корекции.

Контакти:
е-mail: dpetrova@ksb.bg
aborisov@ksb.bg
stroit_kvalific@ksb.bg
тел. за връзка: 02/ 806 24 54; 02/ 806 24 53
GSM: 0878 401 462
Лице за контакт: Александър Борисов

 

 

Обучения по ЗБУТ и координатор по безопасност и здраве.


Насърчаването на култура по здравословните и безопасни условия на труд е сред основните функции на Камарата. С цел гарантиране на качественото изпълнение на разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Камара на строителите взе решение всички дейности по организиране и провеждане на ежегодните обучения по ЗБУТ и координатор по безопасност и здраве да бъдат осъществявани централизирано чрез „Строителна квалификация" ЕАД.
Програмата на обучителните курсове обхваща актуални теми, които да запознаят курсистите със спецификата на дейността по здравословни и безопасни условия на труд, а така също и с ефективното управление на професионалните рискове. 

 

Наименование на курса за обучение Прогнозен брой участници Продължителност на обучението Минимален брой участници в една група

1. Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа

1600 участници

6 уч. часа

25

2. Координатор по безопасност и здраве в строителството

400

участници

6 уч. часа

20

3. ЗБУТ за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

200

участници

6 уч. часа

15

 

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЗБУТ:

Длъжностни лица - 2016г. 

Координатори - 2016г.

Ръководство към наредбата за съществени изисквания

Полезни документи - Контрол на качеството

 

Организиране на курсове по други професии и специалности от „Списъка на професиите за ПОО“ заявени от строителни фирми.

 

 

На 15-ти ноември за 19-та поредна година България ще отбележи ...

Дирекция "УССД" - МВР провежда пазарно проучване за възлагане на ...

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ-ВЕТЕРАНИ

1784, София, ул. Михаил ...

От името на фирма Енерконтрол и Унистав – Словакия бихме желали да ...

На вниманието на фирми и предприемачи, създали иновативни технологии ...