Публични покани

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9073163

20.02.2018 г. 

Водоснабдяване и канализация ООД - Русе

„Изпълнение на СМР за обект: Реконструкция на уличен водопровод Ф100 мм чугун с ПЕВП Ф110 мм, с дължина L=234 м, по ул. „Баба Тонка“, в участъка от бул. „Придунавски“ до ул. „Любен Каравелов“, гр.Русе“

23.02.2018 г.  17:00 ч.

9073148

20.02.2018 г. 

ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД

Реконструкция и преустройство на склад в съблекални с учебен център

23.02.2018 г.  16:00 ч.

9073133

20.02.2018 г. 

Топлофикация - Русе ЕАД

Реконструкция на котел 5 - обособена позиция - Монтажни работи - Реконструкция на прахови бункери 5 А/Б към ПГ-5, по техническо задание.

06.03.2018 г.  16:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9073122

20.02.2018 г. 

Община Севлиево

Предмет на поръчката е „СТРОИТЕЛСТВО“ като включва дейности по полагане на хоризонтална пътна маркировка с акрилна боя (при необходимост и стъклени перли) и с двукомпонентен студен шприц-пастик на обект: Улична мрежа гр.Севлиево

23.02.2018 г.  17:00 ч.

9073118

19.02.2018 г. 

Община Тунджа, област Ямбол

Предмета на обществената поръчка включва извършване на реконструкция на площад, с обхват на пространство между о.т.69, 67, 65 и о.т.56 в кв.27 и тротоарна настилка по улица между о.т.59, 65 и о.т.55 по ПУП на с. Дражево, Община „Тунджа“.

07.03.2018 г.  17:00 ч.

9073101

19.02.2018 г. 

Община Брезово

„Ремонт на общинска пътна мрежа, републиканска пътна мрежа в регулацията на гр.Брезово и улична мрежа на територията на община Брезово през 2018 година”

12.03.2018 г.  16:00 ч.

9073093

19.02.2018 г. 

Профилирана природоматематическа гимназия - Акад. Никола Обрешков, гр. Разград - /Старо наименование - Природоматематическа гимназия - Акад. Никола Обрешков/

Извършване на ремонтни дейности в част от сградата на СУ „Христо Ботев“, която ще бъде използвана от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“

06.03.2018 г.  16:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9073078

16.02.2018 г. 

Община Калояново

Предмет на поръчката: Изпълнение на строеж "Реконструкция на открит отводнителен канал по бул. “Райко Даскалов“ в с. Калояново, община Калояново" Кратко описание: Целта на поръчката е избор на изпълнител/и за изпълнение на строителство, съставляващо реконструкция на съществуващ отводнителен канал с дължина 918,46 м -съоръжение към бул."Райко Даскалов" с. Дълго поле, като се предвиждат и ремонтни работи на тротоарната настилка по протежение на рекоструирания участък от канала, съгласно изготвен инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ. Срокът за изпълнение е според предложения от участника в техническото предложение. Пълна информация относно предмета на поръчката в т.ч. видове и количества работи, изисквания към строителството и др се съдържат в техническите спецификации и документацията - неразделна част от цялата поръчка, публикувани в профила на купувача на община Калояново.

19.02.2018 г.  17:30 ч.

9073074

16.02.2018 г. 

Община Самуил

„Ремонт на покрив на молитвен дом с. Богомилци”

06.03.2018 г.  17:00 ч.

9073073

16.02.2018 г. 

Народно читалище "Пробуда - 1935" гр. Септември

„Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане на ново строителство в рамките на контура на съществуващата сглобяема сграда на народно читалище „Пробуда-1935”.

06.03.2018 г.  17:00 ч.

9073070

16.02.2018 г. 

Народно читалище "Отец Паисий-1910" гр. Септември

„Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Основен ремонт на сградата на Народно Читалище "Отец Паисий – 1910”.

06.03.2018 г.  17:00 ч.

9073062

16.02.2018 г. 

Народно читалище - Иван Вазов 1999 - гр.Мадан

„Избор на изпълнител на СМР на обект: „Ремонт и реконструкция на сграда на Народно читалище „Иван Вазов – 1999“, гр. Мадан, община Мадан, област Смолян“ по договор № 21/07/2/0/00184/16.10.2017 г., финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони“

06.03.2018 г.  17:00 ч.

9073050

16.02.2018 г. 

"Софийска вода" АД

Извършване на СМР свързани с изграждането, реконструкцията, поддържането, възстановяването или рехабилитацията на обекти или строителни съоръжения, разположени на територията на община Самоков и съседните общини и експлоатирани от "Софийска вода" АД;

20.02.2018 г.  16:30 ч.

9073047

16.02.2018 г. 

Община Хаджидимово

„Текущ ремонт и рехабилитация на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към нея) на територията на община Хаджидимово за 2018г. по 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция №1: „Текущ ремонт и рехабилитация на улична мрежа и съоръжения към нея в село Абланица, Община Хаджидимово“ Обособена позиция №2: „Текущ ремонт и рехабилитация на улична мрежа и съоръжения към нея в село Беслен, Община Хаджидимово“ и Обособена позиция №3 „Текущ ремонт и рехабилитация на улична мрежа и съоръжения към нея в село Теплен, Община Хаджидимово“ .

06.03.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9073035

15.02.2018 г. 

Община Етрополе

„Извършване на строително монтажни работи на обект: „Разширяване на нов гробищен парк в поземлен имот №066063, м.”Котката”, землището на гр. Етрополе - първи етап, подобект I г – квартал 15 и подобект I е, кв. 16“

02.03.2018 г.  17:00 ч.

9073023

15.02.2018 г. 

Община Монтана

„Ремонт на сгради на читалища на територията на Община Монтана” по четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 „Основен ремонт на читалище с. Вирове“ Обособена позиция №2 „Основен ремонт на читалище с. Крапчене“ Обособена позиция №3 „Основен ремонт на читалище „Просвета – 1928” с. Славотин“ Обособена позиция №4 „Основен ремонт на читалище с. Стубел“

06.03.2018 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9072996

14.02.2018 г. 

Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Изграждане на оптична свързаност между основен и резервен център за управление на територията на гр. София“. В този смисъл, цел на обществената поръчка е за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ да се изгради и въведе в експлоатация на оптично кабелно трасе между " основен и резервен център за управление на територията на гр. София ", чрез кабелни линии, по две независими трасета. Кабелните линии да са с крайни точки както следва: - Основен център в гр. София в сградата на НИСИ – полагане и монтаж на тръба в която да се изтегли оптичен кабел с минимум 12 броя черни влакна от които 6 броя с категория G.655 и 6 броя с категория G.652, свързани към ODF в сградата. - Резервен център в гр. София в сградата на Геоплан – полагане и монтаж на тръба в която да се изтегли оптичен кабел с минимум 12 броя черни влакна от които 6 броя с категория G.655 и 6 броя с категория G.652, свързани към ODF в сградата. - Доставка и монтаж на комуникационен шкаф и ODF в двата центъра - Собствеността на оптичните влакна и тръбата в която се намират, както и комуникационния шкаф и ODF, включително и всяко друго оборудване доставено в изпълнение с настоящата поръчка е собственост на Агенция „Пътна инфраструктура“. В предмета на поръчката се включва и поддръжка на оптичните кабелни трасета за срок от 12 месеца, в рамките на която, следва да се отстраняват проблеми възпрепятстващи нормалната работоспособност на изграденото оптично трасе, както и таксата за едногодишен период за употреба на използвана канална инфраструктура. Правата и задълженията на избрания изпълнител са подробно разписани в проекта на договор за възлагане на поръчката, приложен към обявата. При изпълнение на предмета на поръчката, следва да се спазват следните спецификации: Вид на тъмното влакно – Едномодово – single mode G.652D Коефициент на затихване на влакното : 0,4 dB/km (1285nm до 1330 nm); 0,25 dB/km (1530nm до 1565 nm) Коефициент на хроматична дисперсия (CD): до 3.5 ps/(nm.km) при 1285nm до 1330 nm, до 20 ps/(nm.km) при 1530nm до 1565 nm – по стандарт ITU Rec. G. 652.D /IEC 60793-2-Category B1.2 Коефициент на поляризационно – модова дисперсия (PMD) на влакното : до 0,2 ps/km-1/2 - по стандарт Вид на тъмното влакно – Едномодово – single mode G.655 Коефициент на затихване на влакното : 0,25 dB/km (между 1530nm и 1565 nm) Коефициент на хроматична дисперсия (CD): (1530 – 1565nm) +0.1 до +6.0ps/(nm.km) (1565 – 1625nm) +4.0 до +8.9ps/(nm.km) Коефициент на поляризационно – модова дисперсия (PMD) на влакното : <0,2 ps/km-1/2 - ITU Rec. G. 655/ IEC 60794-3 По отношение на посочените в документите от настоящия раздел конкретни стандарти, спецификации, технически одобрения или други технически референции, Възложителят ще приеме за отговарящи на изискванията и техните еквиваленти. Когато се касае за стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, ако участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл. 52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническите спецификации, неговата оферта няма да бъде предложена за отстраняване. Когато се касае за български стандарт, въвеждащ европейски стандарт, европейска техническа оценка, обща техническа спецификация, международен стандарт или стандартизационен документ, установен от европейски орган по стандартизация, ако участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл. 52 от ЗОП, че тези стандартизационни документи се отнасят до определените от Възложителя изисквания за работни характеристики и функционални изисквания, неговата оферта няма да бъде предложена за отстраняване.

01.03.2018 г.  17:30 ч.

9072989

14.02.2018 г. 

Община Калояново

Предмет на поръчката: Изпълнение на строеж "Изграждане на тротоари и подпорни стени към тях, пешеходна пътека към ДГ Иглика-с. Дуванлии, община Калояново". Кратко описание: Целта на поръчката е избор на изпълнител за извършване на строителство, съставляващо реконструкция на съществуващото състояние-по протежение на републикански път III-642 „Хисар-Калояново“ от км 26+055-дясно до км 26+106-дясно и от км 26+059-ляво до км 26+106-ляво в урбанизираната територия на с. Дуванлии, община Калояново. Дължината на реконструирания участък е 55,00 метра. Съществуващият габарит и настилка на улицата, съставляваща републиканския път не се засягат от реконструкцията. Предвижда се уширение за паркиране на МПС от към страна на съществуващата детска градина, както и изграждане на нови тротоарни настилки от двете страни на улицата. От външната страна на тротоарните настилки ще се изпълнят монолитни стоманобетонови подпорни стени с цел укрепването им. Срокът за изпълнение е според предложения от участника в техническото предложение. Пълна информация относно предмета на поръчката в т.ч. видове и количества работи, изисквания към строителството и др се съдържат в техническите спецификации и документацията - неразделна част от цялата поръчка, публикувани в профила на купувача на община Калояново.

01.03.2018 г.  17:30 ч.

9072983

14.02.2018 г. 

Топлофикация - Русе ЕАД

Възстановяване на участъци (отстраняване на аварии) по топлопреносни трасета, елемент от водната топлопреносна мрежа на Топлофикация Русе ЕАД, по техническо задание

22.02.2018 г.  16:00 ч.

9072982

14.02.2018 г. 

Община Свиленград

Текущ ремонт на НЧ "Изгрев 1922", с.Мезек

01.03.2018 г.  17:30 ч.

9072981

14.02.2018 г. 

Топлофикация - Русе ЕАД

Възстановяване на подземна стоманобетонова галерия и гумено-лентови транспортьори със ст.№21АБ в ТЕЦ Русе Изток – по техническо задание и проект

26.02.2018 г.  16:00 ч.

9072980

14.02.2018 г. 

Топлофикация - Сливен ЕАД

« ИЗГРАЖДАНЕ ОБСАДНИ ДИГИ И КЛЕТКА 1 НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД»

01.03.2018 г.  16:30 ч.

9072976

14.02.2018 г. 

Топлофикация - Русе ЕАД

Възстановителен ремонт на метални козирки и бункери на ГЛТ01А в Топлофикация Русе ЕАД , ТЕЦ Изток по техническо задание

26.02.2018 г.  16:00 ч.

9072966

14.02.2018 г. 

Община Сливо поле, област Русе

Рехабилитация и реконструкция на улица Родопи, село Юделник, община Сливо поле

01.03.2018 г.  16:00 ч.

9072963

14.02.2018 г. 

Община Стрелча

„Рекултивация на депо „Черни ниви“/“Окопана“ в землището на гр. Стрелча“

01.03.2018 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9072955

14.02.2018 г. 

Община Асеновград

„Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на обект : „Преустройство на етаж от сградата на ДДЛРГ “Таню Войвода“ в Дневен център за деца с увреждания“

19.02.2018 г.  17:00 ч.

9072942

13.02.2018 г. 

Администрация на Президента на Република България

Изпълнение на основни ремонти, реконструкции, строителна поддръжка, текущи и аварийни ремонти.

01.03.2018 г.  17:30 ч.

9072916

13.02.2018 г. 

Община Павел баня

„РЕМОНТ НА КАНАЛИЗАЦИИ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

28.02.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9072913

12.02.2018 г. 

Община Петрич

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ОБЩИНСКИ ПЪТ BLG 2177 КЪРНАЛОВО – ДРЕНОВО: УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕН УЧАСТЪК ПРИ КМ 8+020 ДО КМ 8+120

01.03.2018 г.  17:00 ч.

9072907

12.02.2018 г. 

Община Борован

„ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОТЛОЖНО АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА – МОСТ И ПОДПОРНА СТЕНА ПРИ С. МАЛОРАД, ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ Р.БАТЛАК, ЛЯВ ПРИТОК НА РЕКА БЪРЗИЦА“

27.02.2018 г.  17:00 ч.

9072890

12.02.2018 г. 

Народно Читалище /НЧ/ "Напредък 1869" гр. Пирдоп

„Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Модернизация на културните услуги, предоставяни от Народно читалище „Напредък 1869” гр. Пирдоп, за подобряване културния живот на територията на Община Пирдоп“

27.02.2018 г.  16:00 ч.

9072889

12.02.2018 г. 

Община Велинград

Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Ремонт и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа по бул.“Съединение“ в участъка от ул.Св.Св.Кирил и Методи до ул. Юндола, гр.Велинград“.

27.02.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9072874

09.02.2018 г. 

Община Хаджидимово

„Текущ ремонт и рехабилитация на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към нея) на територията на община Хаджидимово за 2018г. по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция №1: „Текущ ремонт и рехабилитация на улична и пътна мрежа, (път IV клас с. Садово – гр. Хаджидимов и с. Петрелик – гр.Хаджидимово) и съоръжения към тях на територията на Община Хаджидимово“ и Обособена позиция №2: „Текущ ремонт и рехабилитация на общинска пътна мрежа, (път IV клас с. Копривлен-Тешово и разклона на с. Лъки – с. Тешово) на територията на Община Хаджидимово“.

26.02.2018 г.  17:00 ч.

9072871

09.02.2018 г. 

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Стара Загора към ЕСО

Подмяна мълниезащитно въже на ВЛ 110kV “Струпец” от п/ст „Речица“ до ст. № 45

27.02.2018 г.  17:00 ч.

9072866

09.02.2018 г. 

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО

“Подмяна на мълниезащитно въже на ВЛ 110кV „Калето“

26.02.2018 г.  16:30 ч.

9072857

09.02.2018 г. 

Община Свиленград

Текущ ремонт на читалище "Искра 1932" в с.Димитровче

26.02.2018 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9072839

08.02.2018 г. 

Община Свиленград

Текущ ремонт на читалище в с.Левка

26.02.2018 г.  17:30 ч.

9072836

08.02.2018 г. 

Община Монтана

„Основен ремонт на бул. Хаджи Димитър, гр. Монтана – II етап”

26.02.2018 г.  17:30 ч.

9072831

08.02.2018 г. 

Община Монтана

Разширение на Гробищен парк Монтана – II етап

23.02.2018 г.  17:30 ч.

9072829

08.02.2018 г. 

Община Ветово

“Доставка и монтаж на термопомпен агрегат за отопление тип „Вода-Земя“

12.02.2018 г.  17:00 ч.

9072828

08.02.2018 г. 

Община Поморие

„СМР по изграждане на топла връзка, евакуационно стълбище и авариен изход между съществуваща сграда на детска градина „Детелина” и нова сграда-разширение, изградено по проект № 33292-26-С-1413 за проектиране и изграждане на разширение към детска градина „Детелина” гр. Поморие”

23.02.2018 г.  17:00 ч.

9072819

08.02.2018 г. 

Основно училище /ОУ/ "Св. Климент Охридски" с. Професор Иширково, общ. Силистра

Вътрешни строително - ремонтни работи в ОбУ Свети Климент Охридски, с. Професор Иширково

23.02.2018 г.  17:00 ч.

9072813

08.02.2018 г. 

Пристанищна инфраструктура ДП - Териториално поделение-клон Русе

„Рехабилитация горен ръб, облицовка и опорен ръб на южна кейова наклонена стена в района на 19 и 20 корабно място и на северна кейова наклонена стена в района на 15 и 16 корабно място, Пристанищен терминал Русе-запад“

26.02.2018 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9072806

07.02.2018 г. 

Водоснабдяване и канализация ООД - Силистра

Полагане на водопровод по БЕЗИЗКОПНА ТЕХНОЛОГИЯ за обекти на територията на "ВиК" ООД гр. Силистра, съобразно нуждите на дружеството.

26.02.2018 г.  17:00 ч.

9072805

07.02.2018 г. 

Община Несебър

“Избор на изпълнител за извършване на СМР по пътна маркировка и пътна сигнализация, съобразно нуждите на Община Несебър, както следва: 1 - Полагане на нова хоризонтална пътна маркировка и възстановяване на стара и демаркировка; 2- Изработка, доставка, монтаж, ремонт и поддръжка на вертикална пътна сигнализация и принадлежности”

22.02.2018 г.  17:00 ч.

9072801

07.02.2018 г. 

Водоснабдяване и канализация ООД - Русе

„Поддръжка, текущ и основен ремонт на сгради и съоръжения собственост на „ВиК” ООД- гр. Русе в 6 ЛОТА: ЛОТ 1- ВиК район Русе; ЛОТ 2-ВиК райони Борово и Две могили; ЛОТ 3-ВиК райони Бяла и Ценово; ЛОТ 4-ВиК райони Ветово и Иваново; ЛОТ 5-ВиК райони Сливо поле и Щръклево; ЛОТ 6-ВиК район Ново село“

22.02.2018 г.  17:00 ч.

9072798

07.02.2018 г. 

Община Ракитово

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на строеж: “Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа, квартал запад – гр.Ракитово, общ.Ракитово“ – първи етап: „реконструкция на довеждащ водопровод“ с дължина 1 346.60 л.м.“.

22.02.2018 г.  17:00 ч.

9072795

07.02.2018 г. 

Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Екатерина" - /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно - съдови заболявания /УСБАЛССЗ/ "Света Екатерина" ЕАД /старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания "Света Екатерина" ЕАД/ /старо наименование - Университетска Национална Специализирана болница за активно лечение /УНСБАЛ/ "Света Екатерина" ЕАД/

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА АНГИОГРАФСКА ЗАЛА В ЗАЛА ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ НА УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД, съгласно подробна количествена сметка, технически изисквания и спецификация на Възложителя.

22.02.2018 г.  16:30 ч.

9072794

07.02.2018 г. 

Община Разлог

„Смяна и доизграждане на уличен водопровод по ул. „Кирил и Методий“от о.т.76 до о.т. 108, гр. Разлог: II етап - Смяна и доизграждане на уличен водопровод по ул. „Кирил и Методий“от о.т.108 до о.т. 168, гр. Разлог“

22.02.2018 г.  17:00 ч.

9072789

07.02.2018 г. 

Водоснабдяване и канализация ООД - Монтана

"Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр.Монтана, съобразно нуждите на дружеството "

23.02.2018 г.  17:00 ч.

9072788

07.02.2018 г. 

Основно училище /ОУ/ "Св. Климент Охридски" с. Професор Иширково, общ. Силистра

Вътрешни строително - ремонтни работи в ОбУ Свети Климент Охридски, с. Професор Иширково

23.02.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9072771

06.02.2018 г. 

Община Русе

Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект “Изграждане на три броя пилони пред комплекс „Левента“, гр. Русе”

22.02.2018 г.  17:30 ч.

9072769

06.02.2018 г. 

Община Русе

1. Събаряне на обекти общинска собственост и обекти по Наредбата за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Русе; 2. Събаряне на обекти по Наредба № 25 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Русе; 3. Изпълнение на задълженията на Кмета на Община Русе, съгласно чл. 14 от НАРЕДБА № 13 от 23.07.2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) при възникнала необходимост.

21.02.2018 г.  17:30 ч.

9072767

06.02.2018 г. 

Община Свиленград

Ремонт на санитарни помещения в ДГ "Снежанка"

21.02.2018 г.  17:30 ч.

9072765

06.02.2018 г. 

Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/-Пирдоп ЕАД

„ Извършване на строително - ремонтни дейности (текущ ремонт) за нуждите на „МБАЛ-Пирдоп” АД по две обособени позиции ”: Обособена позиция №1: „Строително - ремонтни и строително –монтажни работи(текущ ремонт) в сградата на МБАЛ-Пирдоп АД, гр.Пирдоп, ул. Г.Бенковски №24”, Обособена позиция №2: „ Ремонт на покрив на сградата на МБАЛ - Пирдоп АД, гр.Пирдоп, ул. Г.Бенковски №24, блок 3-високо ниво ”.

22.02.2018 г.  16:00 ч.

9072757

06.02.2018 г. 

Община Русе

Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект “Изграждане на козирки над два сектора и ВИП ложа над тунела за влизане на Градски стадион – I етап „ВИП сектор (ложа) над тунела за влизане на Градски стадион, стълбище и тоалетни към него, както и част от основите на южен сектор”

23.02.2018 г.  17:30 ч.

9072755

06.02.2018 г. 

Община Павликени

Изпълнение на СМР по проект "Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, чрез обединяване на съществуващите „Дневен център за деца с увреждания” и „Център за социална рехабилитация и интеграция” в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства” в община Павликени", финансиран от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. ПОДОБЕКТ 1„Вътрешни ремонтни работи и преоборудване на помещения в съществуващата сграда при условията на чл. 151, ал.1, т.1. от ЗУТ“; ПОДОБЕКТ 2„Реконструкция на три броя съществуващи площадки за игра, при спазване изискванията на Наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра“.

21.02.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9072736

06.02.2018 г. 

Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей /ИЕФЕМ/ гр. София

Консервация и реставрация на интериора на пет зали от Националния етнографски музей, разположени в южното крило на Княжеския дворец, ул. „Московска“, №6А, гр. София

21.02.2018 г.  17:00 ч.

9072731

05.02.2018 г. 

Водоснабдяване и канализация ООД - Русе

„Изпълнение на СМР за обект: Реконструкция на уличен водопровод Ф100 мм чугун с ПЕВП Ф110 мм, с дължина L=234 м, по ул. „Баба Тонка“, в участъка от бул. „Придунавски“ до ул. „Любен Каравелов“, гр.Русе“

20.02.2018 г.  17:00 ч.

9072728

05.02.2018 г. 

Община Несебър

„Избор на изпълнител за благоустройство, паркоустройство и улично залесяване на ж.к"Черно море " -гр.Несебър“

20.02.2018 г.  17:00 ч.

9072721

05.02.2018 г. 

Община Пловдив - Район "Тракия"

„Благоустрояване на пътната инфраструктура в район „Тракия” - Община Пловдив”

20.02.2018 г.  17:15 ч.

9072717

05.02.2018 г. 

Прокуратура на Република България /ПРБ/ - Главен прокурор

Текущ ремонт на електрическа инсталация и електрически табла в кухненски блок на ПД „Изгрев“ – гр. Бяла. Предметът на обществената поръчка включва: - Изработване на технически проект по част „Електрическа“, включително План по безопасност и здраве за текущ ремонт на електрическа инсталация и електрически табла в кухненски блок на Почивен дом „Изгрев“ – гр. Бяла, при спазване на действащото българско законодателство, както и на специфичните изисквания, заложени в техническата спецификация на поръчката. При разработване на проектната документация Изпълнителят е необходимо да извърши предварително проучване, включващо комплекс от задачи с цел оценка на моментното състояние на инсталациите, оборудването и съоръженията. Изработване на екзекутивна документация. Изпълнителят следва да осигури при изпълнението на поръчката: - Упражняване на контрол от страна на проектанта по време на извършване на строително-ремонтните работи. - Доставка на необходимите материали и оборудване за изпълнение на строителните и монтажни работи /СМР/. - Извършване на предвидените за изпълнение на проекта СМР. - Извършване на лабораторни замервания на оборудването и инсталациите, и на изпитания при експлоатационни условия. - Всички дейности по приемане на изпълнените строително-ремонтни дейности. Във връзка с чл. 151, ал. 1 от ЗУТ, проектът не подлежи на съгласуване и одобряване по реда на чл. 142, ал. 1 от същия закон.

21.02.2018 г.  17:00 ч.

9072716

05.02.2018 г. 

Община Ценово

Предмет на поръчката: „Основен ремонт на улици „Стара планина“ и „Вела Пеева" в с. Ценово, община Ценово, област Русе“ Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Обществената поръчка включва извършване на СМР - основен ремонт на следните подобекти: Подобект №1: Основен ремонт на ул. „Стара планина“ в с. Ценово, община Ценово, област Русе, като уличният участък, който подлежи на основен ремонт е с дължина 425,84 л.м. Подобект №2: Основен ремонт на ул. „Вела Пеева" в с. Ценово, община Ценово, област Русе, като уличният участък, който подлежи на осноен ремонт е с дължина 275,64 л.м. Кратко описание на предмета на поръчката. Предметът на поръчката обхваща извършване на основен ремонт на пътната настилка на улици „Стара планина“ и „Вела Пеева" в с. Ценово, община Ценово, област Русе, като уличният участък е с обща дължина 701.48 л.м. С изпълнението на поръчката в с. Ценово следва да се извършат строително ремонтните работи и операции, които са стандартните за този вид дейност, а именно: Подготвителни и земни работи; Асфалтови работи; Пътни работи; Отводняване на трасето; Организация на движението и ВОБД, включващи: фрезоване, оформяне, почистване, разливане за връзка, полагане и уплътняване на асфалт и всички свързани с това разходи и дейности, в т.ч. и транспортиране и извозване на отпадъците. Пълна информация относно предмета на поръчката в това число дейности на изпълнение, съществуващо положение, изисквания към строежите и други изисквания се съдържат в Техническата спецификация и Техническият инвестиционен проект, които са неразделна част от документацията за участие.

21.02.2018 г.  17:00 ч.

9072715

05.02.2018 г. 

Народно читалище Христо Ботев 1900 гр. Вършец

"Извършване на СМР на обект „Ремонт на съществуваща сграда на НЧ "Христо Ботев - 1900, гр. Вършец“ по договор № 12/07/2/0/00394/18.09.2017 г., финансиран по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони".

22.02.2018 г.  17:00 ч.

9072702

05.02.2018 г. 

Столична община

Извършване на строително-ремонтни дейности в Полигон за обучение на деца, доброволни формирования и аварийни групи в с. Панчарево, ул. „Незабравка“ № 17, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Ремонта на помещенията за обучение”. Обособена позиция № 2 – „Подмяна на остъкляването на учебните зали”.

13.02.2018 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9072682

02.02.2018 г. 

Община Свиленград

Текущ ремонт на читалище, с. Студена

19.02.2018 г.  17:30 ч.

9072678

02.02.2018 г. 

Община Севлиево

Предмет на поръчката е „СТРОИТЕЛСТВО“ като включва дейности по полагане на хоризонтална пътна маркировка с акрилна боя (при необходимост и стъклени перли) и с двукомпонентен студен шприц-пастик на обект: Улична мрежа гр.Севлиево

19.02.2018 г.  17:00 ч.

9072675

02.02.2018 г. 

ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД

Реконструкция и преустройство на склад в съблекални с учебен център

19.02.2018 г.  16:00 ч.

9072666

02.02.2018 г. 

Община Казанлък

„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект №424 Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на здравна служба, с.Дунавци, община Казанлък“

19.02.2018 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9072636

01.02.2018 г. 

Община Павликени

Изпълнение на СМР по проект "Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, чрез обединяване на съществуващите „Дневен център за деца с увреждания” и „Център за социална рехабилитация и интеграция” в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства” в община Павликени", финансиран от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. ПОДОБЕКТ 1„Вътрешни ремонтни работи и преоборудване на помещения в съществуващата сграда при условията на чл. 151, ал.1, т.1. от ЗУТ“; ПОДОБЕКТ 2„Реконструкция на три броя съществуващи площадки за игра, при спазване изискванията на Наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра“.

19.02.2018 г.  17:00 ч.

9072629

01.02.2018 г. 

Столична община - Район "Слатина"

Изготвяне на технически инвестиционни проекти и извършване на ремонтни строително — монтажни работи за осигуряване на условия за безопасна експлоатация на пешеходен мост над р. Слатинска, пред бл. 15, кв. "Хр. Смирненски", р-н „Слатина”.

16.02.2018 г.  17:00 ч.

9072627

01.02.2018 г. 

Община Калояново

Предмет на поръчката: Изпълнение на строеж "Реконструкция на открит отводнителен канал по бул. “Райко Даскалов“ в с. Калояново, община Калояново" Кратко описание: Целта на поръчката е избор на изпълнител/и за изпълнение на строителство, съставляващо реконструкция на съществуващ отводнителен канал с дължина 918,46 м -съоръжение към бул."Райко Даскалов" с. Дълго поле, като се предвиждат и ремонтни работи на тротоарната настилка по протежение на рекоструирания участък от канала, съгласно изготвен инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ. Срокът за изпълнение е според предложения от участника в техническото предложение. Пълна информация относно предмета на поръчката в т.ч. видове и количества работи, изисквания към строителството и др се съдържат в техническите спецификации и документацията - неразделна част от цялата поръчка, публикувани в профила на купувача на община Калояново.

16.02.2018 г.  17:30 ч.

9072624

01.02.2018 г. 

Топлофикация - Русе ЕАД

Реконструкция на котел 5 - обособена позиция - Монтажни работи - Реконструкция на прахови бункери 5 А/Б към ПГ-5, по техническо задание.

19.02.2018 г.  16:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9072576

30.01.2018 г. 

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Пловдив към ЕСО

Ретрофит на КРУ 6,3 kV в п/ст Ерма река

15.02.2018 г.  16:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9072563

30.01.2018 г. 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Почистване от наноси на Подводящ канал и Аванкамера на БПС-1, подводящ канал на БПС-2,3, Аванкамера на БПС-2 и 3 и Лиман на пристанище на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

12.02.2018 г.  16:00 ч.

9072551

29.01.2018 г. 

Община Асеновград

„Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на обект : „Преустройство на етаж от сградата на ДДЛРГ “Таню Войвода“ в Дневен център за деца с увреждания“

13.02.2018 г.  17:00 ч.

9072538

29.01.2018 г. 

Община Козлодуй

„Ремонт покрива на МБАЛ „Св. Иван Рилски”, гр. Козлодуй”

13.02.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9072526

26.01.2018 г. 

Община Русе

Предмет на поръчката: „Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Благоустрояване прилежащите пространства на жилищен блок 304 и жилищен блок 307, ж.к. „Чародейка Г-север“, гр. Русе“ Кратко описание: Териториите предмет на разработка са с преобладаващи жилищни функции. Теренът в кв. 597, кв. ж.к. „Чародейка Г-север“, не е благоустроен. Върху трошенокаменна настилка са обособени места за паркиране на леки автомобили за живущите в жилищните блокове. Териториалният обхват предмет на разработката е терена около жилищните блокове 304 и 307. Територията е елемент от жилищната устройствена зона, застрояването е многоетажно, предимно панелни жилищни сгради. Застрояването е на отстояние от улицата, като предоставя добри възможности за развиване на озеленяване. Благоустрояването е незадоволително, настилките на особените места за паркиране не са в добро състояние, тротоарите са със сериозно нарушени участъци. За благоустрояване на описания по-горе район е възложен и изработен технически инвестиционен проект. С него е дадено проектно решение на теренът около жилищните блокове 304 и 307, за неговото благоустрояване, като по подходящ и оптимален начин са оформени места за паркиране на леки автомобили, обслужващи алеи и озеленяване. При ситуиране на паркоместата годните дървесни видове по възможност са запазени. Предметът на поръчката, включва изпълнението на следните дейности: Строителство, в това число: - временно строителство; - демонтажни работи; - доставка на необходимите материали и оборудване; - строително – монтажни работи; - изработване на изпълнителна и екзекутивна документации; - геодезическо заснемане на кадастрални данни на изградения обект и получаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР; - всички дейности по приемане на обекта с Протокол обр. 16 и получаване на разрешение на ползване и/или удостоверение за въвеждане в експлоатация; - дейности по време на периода за съобщаване на дефекти и гаранционен период на строително – монтажните работи съгласно българското законодателство. При изпълнение на строително-ремонтните работи да се използват материали, отговарящи на БДС и се спазва пълният технологичен ред при извършване на отделните видове работа, съгласно Техническата спецификация. Да се спазва Наредба №2 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР. Пълният обхват, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата обява.

29.01.2018 г.  17:30 ч.

9072499

26.01.2018 г. 

Община Велико Търново

„Разширение на подземна телекомуникационна мрежа на територията на град Велико Търново”.

29.01.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9072466

25.01.2018 г. 

Институт по растителни генетични ресурси "Константин Малков" - Садово

Преустройство на съществуваща лаборатория в хладилна камера за ex situ съхранение на дивите родственици на културните растения (ДРКР) и на застрашени растителни видове в Националната генбанка на Институт по растителни генетични ресурси „К.Малков”, гр. Садово

30.01.2018 г.  16:00 ч.

9072464

25.01.2018 г. 

Община Омуртаг

„Ремонт и рехабилитация на улици в Община Омуртаг”

09.02.2018 г.  17:00 ч.

9072456

25.01.2018 г. 

Топлофикация - Русе ЕАД

Възстановяване на участъци (отстраняване на аварии) по топлопреносни трасета, елемент от водната топлопреносна мрежа на Топлофикация Русе ЕАД, по техническо задание

12.02.2018 г.  16:00 ч.

9072453

25.01.2018 г. 

"Софийска вода" АД

Извършване на СМР свързани с изграждането, реконструкцията, поддържането, възстановяването или рехабилитацията на обекти или строителни съоръжения, разположени на територията на община Самоков и съседните общини и експлоатирани от "Софийска вода" АД;

15.02.2018 г.  16:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9072436

24.01.2018 г. 

Община Камено, област Бургас

“Осъществяване на строителни дейности със строителна техника и механизация за нуждите на Община Камено”

12.02.2018 г.  16:00 ч.

9072429

24.01.2018 г. 

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Малко Търново към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен

„Текущ ремонт на ГАП „ШОПОВЦИ-ВЛАХОВ ДОЛ” с дължина 8 000 м., осигуряващ достъп до обекти, предвидени за ползване на дървесина през 2018г.” в териториалния обхват на ТП ДГС Малко Търново.

08.02.2018 г.  17:00 ч.

9072422

24.01.2018 г. 

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Стара Загора към ЕСО

Подмяна МЗВ ст.39 – портал, п/ст Сахране на ВЛ 110 kV Манолово

12.02.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9072411

23.01.2018 г. 

Община Свиленград

Текущ ремонт на сграда "Бизнес център", гр. Свиленград

07.02.2018 г.  17:30 ч.

9072407

23.01.2018 г. 

Община Ветово

Доставка и монтаж на термопомпен агрегат за отопление тип "Вода-Земя"

07.02.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9072364

22.01.2018 г. 

Община Чавдар

Предмет на настоящата обществена поръчка е: въвеждане на енергоефективни мерки за обект “Поща”, ул. „Георги Димитров” № 22, с.Чавдар, общ.Чавдар

12.02.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9072259

17.01.2018 г. 

Община Златарица

„Избор на изпълнител на СМР на обект „Изграждане на площадка в гр. Златарица, 30962.502.1997 – СУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

22.01.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9072337

19.01.2018 г. 

Община Свищов

Предмета на поръчката включва строително-монтажни работи за разширение на съществуващия Дневен център за деца с увреждания чрез преустройство на допълнителни помещения в сградата на Учебен корпус „Алеко Константинов“ гр. Свищов (бивше СОУ „Алеко Константинов”). С реализирането на СМР ще се създаде възможност да се осигурят подходящи на брой и специализирано обзаведени стаи за групова и индивидуална работа, което съществено ще подобри организацията на предоставяне на социалната услуга в посока осигуряване на равен достъп до всички ресурси на всички деца с увреждания. Използваните към момента помещения ще бъдат ресурс за развитие на допълнителни дейности. Сградата се намира в гр. Свищов, ул.”33-ти Свищовски полк” № 67, УПИ І, кв. 216, гр. Свищов. Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на поръчката – съгласно Техническата спецификация, част от документацията за участие.

25.01.2018 г.  17:00 ч.

9072324

19.01.2018 г. 

Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

Строителни и монтажни работи – ремонт на кранов път СзПу 1378 32/8 т. в участък „Вулканизации“ на рудник „Трояново-3“, с. Медникарово

30.01.2018 г.  16:00 ч.

9072301

18.01.2018 г. 

Община Аксаково

„Текущи работи по поддръжка на сгради, общинска собственост – детски заведения, обществени и административни сгради на Община Аксаково ”

02.02.2018 г.  17:00 ч.

9072259

17.01.2018 г. 

Община Златарица

„Избор на изпълнител на СМР на обект „Изграждане на площадка в гр. Златарица, 30962.502.1997 – СУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

22.01.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9072248

16.01.2018 г. 

"Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД

„Ремонт на сегментен затвор на основен изпускател язовир „Батак“, яз.район „Батак“

23.01.2018 г.  17:30 ч.

9072233

16.01.2018 г. 

Община Венец

"Текущ ремонт на покрива на ОУ "Христо Смирненски", с. Ясенково, общ. Венец, обл. Шумен"

31.01.2018 г.  16:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9072223

16.01.2018 г. 

"Софийска вода" АД

Подмяна на дренажни слоеве и дренажни елементи, възстановяване на преградни стени и настилки на изсушителни полета в СПСОВ Кубратово.

31.01.2018 г.  16:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9072165

12.01.2018 г. 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Преустройство на магазинната част на секции А и Б на бл. 22, гр. Козлодуй в офиси за нуждите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД – I етап

31.01.2018 г.  16:00 ч.

9072160

12.01.2018 г. 

Столична община - Район "Лозенец"

Реконструкция и облагородяване на съществуващ площад "Велчова завера", кв. 170А, м. "Лозенец 3 ч."

18.01.2018 г.  16:00 ч.

9072147

11.01.2018 г. 

Профилирана езикова гимназия "Йоан Екзарх" - гр. Враца

„Вътрешен ремонт на сградата на Профилирана езикова гимназия „Йоан Екзарх“, град Враца”

26.01.2018 г.  16:00 ч.

9072145

11.01.2018 г. 

Община Русе

Предмет на поръчката: „Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Благоустрояване прилежащите пространства на жилищен блок 304 и жилищен блок 307, ж.к. „Чародейка Г-север“, гр. Русе“ Кратко описание: Териториите предмет на разработка са с преобладаващи жилищни функции. Теренът в кв. 597, кв. ж.к. „Чародейка Г-север“, не е благоустроен. Върху трошенокаменна настилка са обособени места за паркиране на леки автомобили за живущите в жилищните блокове. Териториалният обхват предмет на разработката е терена около жилищните блокове 304 и 307. Територията е елемент от жилищната устройствена зона, застрояването е многоетажно, предимно панелни жилищни сгради. Застрояването е на отстояние от улицата, като предоставя добри възможности за развиване на озеленяване. Благоустрояването е незадоволително, настилките на особените места за паркиране не са в добро състояние, тротоарите са със сериозно нарушени участъци. За благоустрояване на описания по-горе район е възложен и изработен технически инвестиционен проект. С него е дадено проектно решение на теренът около жилищните блокове 304 и 307, за неговото благоустрояване, като по подходящ и оптимален начин са оформени места за паркиране на леки автомобили, обслужващи алеи и озеленяване. При ситуиране на паркоместата годните дървесни видове по възможност са запазени. Предметът на поръчката, включва изпълнението на следните дейности: Строителство, в това число: - временно строителство; - демонтажни работи; - доставка на необходимите материали и оборудване; - строително – монтажни работи; - изработване на изпълнителна и екзекутивна документации; - геодезическо заснемане на кадастрални данни на изградения обект и получаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР; - всички дейности по приемане на обекта с Протокол обр. 16 и получаване на разрешение на ползване и/или удостоверение за въвеждане в експлоатация; - дейности по време на периода за съобщаване на дефекти и гаранционен период на строително – монтажните работи съгласно българското законодателство. При изпълнение на строително-ремонтните работи да се използват материали, отговарящи на БДС и се спазва пълният технологичен ред при извършване на отделните видове работа, съгласно Техническата спецификация. Да се спазва Наредба №2 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР. Пълният обхват, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата обява.

26.01.2018 г.  17:30 ч.

9072143

11.01.2018 г. 

Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация /МБДПЛР/ Вита ЕООД - Велинград

„Изпълнение на дейности по укрепване на конструкции на сгради – блок А и блок Б в „МБПЛР Вита” ЕООД- клон Поморие”

29.01.2018 г.  16:30 ч.

9072140

11.01.2018 г. 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Почистване от наноси на Подводящ канал и Аванкамера на БПС-1, подводящ канал на БПС-2,3, Аванкамера на БПС-2 и 3 и Лиман на пристанище на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

29.01.2018 г.  16:00 ч.

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9072122 10.01.2018 г.  Община Долни Чифлик Изпълнение на инженеринг "Реконструкция и преустройство на част от сграда в Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства" 25.01.2018 г.  17:00 ч.
9072117 10.01.2018 г.  Община Велико Търново „Разширение на подземна телекомуникационна мрежа на територията на град Велико Търново”. 25.01.2018 г.  17:00 ч.
9072104 10.01.2018 г.  "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Ремонт на слабонапорни канали към изливни шахти №№1, 2 и 3 на 6-ти енергоблок и слабонапорни канали №№ 13, 14, 15 и 16 между РШ1 и РШ2 16.01.2018 г.  16:00 ч.
9072079 09.01.2018 г.  Институт по растителни генетични ресурси "Константин Малков" - Садово Преустройство на съществуваща лаборатория в хладилна камера за ex situ съхранение на дивите родственици на културните растения (ДРКР) и на застрашени растителни видове в Националната генбанка на Институт по растителни генетични ресурси „К.Малков”, гр. Садово 24.01.2018 г.  16:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9072072

09.01.2018 г. 

Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс /СБР - НК/ ЕАД - София

Изграждане на вътрешен басейн за подводна гимнастика в "СБР-НК" ЕАД, филиал Сандански

26.01.2018 г.  17:00 ч.

9072067

08.01.2018 г. 

Община Мадан

„Ремонт на микроязовир Букова поляна, община Мадан“

11.01.2018 г.  17:00 ч.

9072066

08.01.2018 г. 

Община Костинброд

„Неотложни аварийно - възстановителни стройтелни работи за почистване и увеличаване водопроводимостта на река Сливнишка в участък от мост при с. Петърч(гарата) на път SFO 2406 до вливането на реката в река Блато, община Костинброд.”

11.01.2018 г.  17:00 ч.

9072057

08.01.2018 г. 

В и К "Стенето" ЕООД - Троян

"Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян, съобразно нуждите на дружеството"

25.01.2018 г.  16:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9072041

05.01.2018 г. 

Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Христо Ботев" АД - Враца

Ремонт и реконструкция на отделение по Акушерство и гинекология към МБАЛ „Христо Ботев” АД. Предметът на поръчката е част от голям инвестиционен проект за ремонт на цялото лечебно заведение от 2009 г. Проектът за ремонт в частта за Отделение по Акушерство и гинекология предвижда: По част Архитектура: подмяна на всички вътрешни врати, нови подови настилки и облицовки по стени, доставка и монтаж на тавани тип “Армстронг“, пребоядисване стени и тавани. По част ВИК: предвижда се изграждане на нова ВиК инсталация съответно с ново санитарно оборудване и за хора в неравностойно положение, изграждане противопожарна инсталация. По част ЕЛ: подмяна на ел. табла и главни линии, нова осветителна инсталация, нова силова инсталация, нова слаботокова инсталация. По част ОВК: изграждане на нова тръбна мрежа и подмяна на отоплителните тела. Строително-монтажните работи следва да се изпълнят съобразно одобрен Инвестиционен проект-фаза Работен по ЗУТ, одобрен от Община Враца през месец април 2009г., изготвени Количествено-стойностни сметки към него. Към документацията на обявата е приложено КС само за частта относно реконструкция и ремонт на Отделение по Акушерство и гинекология. При интерес от страна на кандидати ще им бъдат представени схеми част от проекта, за частта отнасяща се за ремонт на Отделение по Акушерство и гинекология

05.04.2018 г.  16:00 ч.

9072023

05.01.2018 г. 

Летище София ЕАД

„Изпълнение на строително – монтажни и инсталационни работи за увеличаване площта за проверка на пътниците и техния ръчен багаж, ниво +5,25, Терминал 2, летище София” Предметът на поръчката включва изпълнение на строително – монтажни и инсталационни работи по одобрен проект във фаза „ТП”, одобрени и съгласувани от Възложителя работни чертежи и детайли, техническото задание към документацията за участие, при спазване на цялата законова и подзаконова уредба, регламентираща дейността.

16.01.2018 г.  17:00 ч.

9072021

05.01.2018 г. 

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" с. Браниполе

Изпълнение на допълнителни и нови строително-монтажни работи в съществуваща училищна сграда на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ I-за училище, кв.22, с.Брани поле, Община Родопи, Област Пловдив

22.01.2018 г.  16:30 ч.

9072004

05.01.2018 г. 

Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация /МБДПЛР/ Вита ЕООД - Велинград

„Изпълнение на дейности по укрепване на конструкции на сгради – блок А и блок Б в „МБПЛР Вита” ЕООД- клон Поморие”

23.01.2018 г.  16:30 ч.

9071999

05.01.2018 г. 

Община Кюстендил

„Допълнително СМР на обект: „Център за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – хотелска част“

08.01.2018 г.  17:00 ч.

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

На 15-ти ноември за 19-та поредна година България ще отбележи ...

Дирекция "УССД" - МВР провежда пазарно проучване за възлагане на ...

Форум „Водна инфраструктура“ организиран от Австрийското посолство в ...

От името на фирма Енерконтрол и Унистав – Словакия бихме желали да ...

На вниманието на фирми и предприемачи, създали иновативни технологии ...

Заповядайте на Деня на отворените врати по енергийна ефективност и ...