Устав

УСТАВ
НА НАЦИОНАЛЕН КЛУБ
НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

I. СТАТУТ

Чл. 1. Национален клуб на строителите ветерани е доброволно неформално сдружение с нестопанска цел, което обединява физически лица – строители, и се ръководи от решенията на Общото събрание, настоящия Устав и правилник.
Чл. 2. Този Устав урежда статута, устройството и дейността на сдружението на строителите ветерани в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

II. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл. 3. Наименованието на клуба е Национален клуб на строителите ветерани, наричан по-долу Клубът.
Чл. 4. Седалището на Клуба е София – сградата на КСБ, ул. „Михаил Тенев“ №6, офис 5.2. НКСВ има кръгъл печат с надпис „НКСВ – София“.
Чл. 5. Клубът не е ограничен със срок или друго прекратително условие.

III. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ

Чл. 6. Основните цели на Клуба са:
1. Поддържане активността на своите членове, тяхната информираност по проблемите на съвременното строителство, проектирането, строителното образование и наука.
2. Подпомагане дейността на Камарата на строителите в България (КСБ).
3. Честване на кръгли годишнини на изтъкнати строители ветерани.
4. Осъществяване на дейност за развитието на строителното производство, образование и наука.
5. Взаимодействието на НКСВ с КСБ, ОП на КСБ, КАБ, КИИП, Българска браншова камара „Пътища“, Камара на геодезистите в България, Българска минно-геоложка камара, НТС по строителство.
6. Разширяване на съвместната дейност на клубовете и секциите на НКСВ с ОП на КСБ и общинските съвети.
Чл. 7. За осъществяване на своите цели Клубът развива следните дейности:
1. Организира и провежда срещи на своите членове на национално и регионално ниво с изтъкнати строители, ръководството на КСБ и с представители на различни нива по проблемите на съвременното строителство, проектирането, строителното образование и наука.
2. Организира и провежда срещи на членовете си за честване на кръгли годишнини на изтъкнати строители ветерани.
3. Подпомага дейността на КСБ чрез включването на свои членове в дейността на секциите на КСБ.
4. Участва със статии и други разработки във в. „Строител”.
5. Подпомага фирми – членове на КСБ, с мнения по проблемите на строителството, проектирането и строителното образование и наука.
6. (Приет с решение на ОС от 25.04.2014 г.) Съдейства на КСБ за спазването на етичните норми.
Чл. 8. Клубът на строителите ветерани е неправителствена организация на гражданското общество за извършване на дейност в частна полза, като изразходва финансовите си средства за нуждите на своите членове и за утвърждаване на строителния бранш, образованието и науката.

IV. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 9. Членството в Клуба е доброволно. Членове на Клуба могат да бъдат дееспособни физически лица, без разлика на раса, пол, вероизповедание, гражданство и политически възгледи, участвали в строителството, образованието и науката, които споделят целите на Клуба и средствата за тяхното постигане, изпълняват настоящия Устав и вътрешните нормативни актове и плащат редовно членския си внос.
Чл.10. Членуването в Клуба се осъществява чрез регионалните клубове и секциите.
Чл.11. Приемането на членове в Клуба става въз основа на заявление и анкетна карта в регионалните клубове и секции.
Чл.12. Почетни членове и заслужили деятели са физически лица, наградени от НКСВ по предложение на регионалните клубове и секции за особени заслуги към строителството, дейността на Клуба, клубовете и секциите, и решение на Управителния съвет. За присъждането на тези звания Управителният съвет изготвя и приема съответен правилник.
Чл. 13. Членовете на Клуба имат право:
1. Да участват в дейността на Клуба чрез Общото събрание и органите за управление.
2. Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Клуба по реда, предвиден в този Устав.
3. Да бъдат информирани за дейността на Клуба и за взетите решения.
4. Да напускат доброволно Клуба.
Чл. 14. Всеки член на Клуба е длъжен:
1. Да спазва Устава и Правилника за дейността на Клуба.
2. Да участва при осъществяване на целите и задачите на Клуба.
3. Редовно да заплаща членския си внос.
4. Да зачита правата и интересите на другите членове на Клуба.
5. Да спазва етичните норми.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл. 15. (1) Членството в Клуба се прекратява:
1. С едностранно писмено волеизявление до Председателя на клуба или секция.
2. Поставяне под пълно запрещение на лицето или кончина.
3. При отпадане поради не плащане на членски внос повече от 12 месеца.
4. С прекратяване дейността на Клуба.
(2) Прекратяването на членството става с решение на ръководствата на клубовете или секциите.
(3) Решението за прекратяване на членството по ал. 1, т. 2, т. 3 може да се обжалва пред Общото събрание на Клуба и пред съда по ред и начин, предвидени в закона.

VI. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КЛУБА

Чл. 16. Органите за управление на Клуба са:
1. Общо събрание.
2. Управителен съвет.
3. Председател на Управителния съвет.
4. Контролен съвет.

VII. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 17. Върховен орган за управление на Клуба е Общото събрание, което се състои от делегати, избрани от регионалните клубове и секциите, при квота 1 (един) делегат на 25 (двадесет и пет) членове.
Чл. 18. Общото събрание:
1. Променя и изменя Устава.
2. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет.
3. Приема основни насоки и програма за дейността на УС на Клуба.
4. Приема бюджета на Клуба.
5. Приема отчета за дейността на Клуба и Управителния съвет и на Контролния съвет.
6. Взема решения за прекратяване дейността на Клуба.
7. Отменя решенията на всички други органи на Клуба, които противоречат на закона, настоящия Устав или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.
(2) По т.т.1, 2, 6 решенията се вземат с квалифицирано мнозинство с 2/3 от присъстващите на Общото събрание делегати.
Чл. 19. Решенията на Общото събрание са задължителни за всички органи и структури на Клуба.

VIII. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 20. Общото събрание се свиква от Управителния съвет (УС) или по искане на 1/3 от членовете на регионалните клубове и секциите. Ако в последния случай УС в двуседмичен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то може да се свика от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите клубове и секции или натоварено от тях лице.
Чл. 21. Поканата съдържа деня, часа, мястото на заседанието, неговия дневен ред и по чия инициатива се провежда.
Чл. 22. Поканата се публикува във в. „Строител”, на сайта на Клуба и се поставя в управлението на Клуба най-малко един месец преди насрочения ден.
Чл. 23. Заседанията на ОС се открива от Председателя на УС и под негово ръководство се избират ръководствата и работните органи на събранието с явно гласуване.
Чл. 24. Решенията на Общото събрание са законни, ако на неговите заседания присъстват повече от половината от делегатите при квота един делегат на 25 членове. При липсата на този кворум заседанието се отлага за един час и се провежда независимо от броя на участниците при същия дневен ред.
Чл. 25. Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване с обикновено мнозинство, ако не е гласувано друго.
Чл. 26. Всички делегати на Общото събрание имат право на един глас.
Чл. 27. Едно лице може да представлява не повече от трима делегати на клубовете и секциите в Общото събрание. Това представителство е въз основа на писмено пълномощно.
Чл. 28. Членовете на Управителния и на Контролния съвет, председателите на регионалните клубове и секции на НКСВ са делегати на Общото събрание по право.
Чл. 29. За заседанието на Общото събрание се води протокол.
Чл. 30. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието.
Чл. 31. Дейността на регионалните клубове и секциите се осъществява въз основа на този Устав и Правилника за дейността на Клуба.

IХ. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 32. Клубът се ръководи от Управителен съвет в състав от 9 (девет) членове, които са избрани от Общото събрание за срок от 5 години, но не повече от два последователни мандата. Членовете на УС се избират измежду делегатите на Общото събрание на НКСВ.
Чл. 33. Броят на членовете на УС се определя от годишните отчетни събрания на НКСВ.
Чл. 34. Председателят на Клуба се избира от Общото събрание с явно гласуване. През мандата при необходимост Управителният съвет определя друг председател по реда, предвиден в този Акт.
Чл. 35. Управителният съвет е в състав: председател, трима зам.-председатели, от които един първи, и членове.
Чл. 36. Управителният съвет има следните пълномощия:
1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
2. Подготвя и внася в Общото събрание проекта за бюджет.
3. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Клуба и изпълнението на бюджета.
4. Определя реда, организира дейността на Клуба и носи отговорност за това.
5. Минималният годишен членски внос се определя от Управителния съвет.
6. Събраният членски внос остава изцяло в клубовете и секциите.
7. Отговаря за имуществото на Клуба.
Чл. 37. Заседанията на Управителния съвет се свикват най-малко един път на тримесечие и се ръководят от председателя. Той е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на някой от членовете му.
Ако председателят не свика заседание в едномесечен срок, то може да се свика от всеки един от членовете му.
Чл. 38. Управителният съвет взема решения, когато на заседанието му присъстват най-малко шест от членовете му.

Х. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЛУБА

Чл. 39. Представлява Клуба пред Камарата на строителите в България и пред други органи.
Чл. 40. Има право да присъства на заседанията на УС на КСБ, ако не е член на Управителния съвет, без право на глас при покана от председателя.
Чл. 41. Осигурява общото ръководство и контрол по изпълнение на решенията, взети от ръководните органи на Клуба.
Чл. 42. Когато председателят поради отсъствие или друга причина не е в състояние да изпълнява функциите си съгласно чл. 33 от Устава, те се осъществяват в пълния им обем от първия зам.-председател.
Чл. 43. Ръководството на регионалните клубове и секциите се състои от три, пет или седем членове: председател, зам.-председател, секретар и членове.
Чл. 44. Председателите на регионалните клубове и секциите участват в заседанията на Управителния съвет на ОП на КСБ без право на глас при покана от председателя на Управителния съвет.

ХI. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл. 45. Контролният съвет на Клуба се състои от трима членове. От своя състав Контролният съвет избира председател.
Чл. 46. Контролният съвет извършва следното:
1. Контролира изпълнението на решенията на Общото събрание.
2. Следи за законосъобразността и уставосъобразността на приетите от Управителния съвет решения и предлага отмяната им при констатиране на нарушения.
3. Осъществява контрола по законосъобразността и целесъ­образ­ността на разходите на Клуба.
4. Проверява и дава мнение за баланса и отчета за приходите и разходите на Клуба.
5. Представя годишния отчет за дейността си.
Чл. 47. Председателят на Контролния съвет по право присъства на заседанията на Управителния съвет на НКСВ.

ХII. ИМУЩЕСТВО

Чл. 48. Клубът, регионалните клубове и секциите осигуряват финансови средства за своята дейност от:
1. Парични средства, включени в годишния бюджет на КСБ.
2. Членски внос, редовен и допълнителен.
3. Дарения и помощи от спонсори.
4. Други предвидени от закона.
Чл. 49. Паричните средства на Клуба се съхраняват в банкова сметка.
Чл. 50. Разходите на Клуба се извършват съобразно годишния бюджет, изготвен и одобрен съгласно чл. 18.4 от Устава.
Чл. 51. Годишният финансов отчет за дейността на Клуба се изготвя съгласно действащото законодателство и се внася за одобрение в Общото събрание.


ХIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КЛУБА

Чл. 52. (1) Дейността на Клуба се прекратява по решение на Общото събрание.
(2) При обявяването му в несъстоятелност.
(3) С решение на съда по седалището на Клуба в определените от ЗЮЛНЦ случаи.
Чл. 53. (1) Прекратяване на Клуба се извършва чрез ликвидация.
(2) Решението за ликвидация се взема от Общото събрание с мнозинство от 2/3 от дадените действителни гласове.
(3) Ликвидацията се извършва от УС на Клуба, който извършва предвидените от закона действия по ликвидация на Клуба, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Клуба при спазване на изискванията на ЗЮЛНЦ.

ХIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 54. За тълкуването на разпоредбите на настоящия Устав и на всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство.
Настоящият Устав е приет с решение на Общото събрание на Националния клуб на строителите ветерани, проведено на 29.03.2013 г., допълнен и изменен с решение на Общото събрание от 25.04.2014 г. и с решение от 27.05.2016 г., и влиза в сила от датата на приемането му.

 

Правилник
за дейността на НКСВ, клубовете и секциите

I. СТАТУТ

Чл. 1. Настоящият Правилник е изготвен въз основа на чл. 31 от Устава на клуба и е неразделна част от него.

II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ

Чл. 2. Основни цели на Клуба са:
2.1. Поддържане активността на своите членове, тяхната информираност по проблемите на съвременното строителство, проектирането, строителната наука и образование.
2.2. Подпомагане дейността на Камарата на строителите в България (КСБ).
2.3. Честване на кръгли годишнини на изтъкнати строители ветерани.
2.4. Осъществяване на дейност за развитие на строителното производство, образование и наука.
2.5. Взаимодействие на НКСВ с КСБ, ОП на КСБ, КАБ, КИИП, Българска браншова камара „Пътища“, Камара на геодезистите в България, Българска минно-геоложка камара, НТС по строителство.
2.6. Съвместна дейност на клубовете и секциите на НКСВ с ОП на КСБ и кметовете на общините и областните управители.
Чл. 3. За осъществяване на своите цели Клубът развива следните дейности:
3.1. Организира и провежда срещи на своите членове на национално и регионално ниво с изтъкнати строители, с ръководството на КСБ и с представители на държавата и общините на различни нива по проблемите на съвременното строителство, проектирането, строителното образование и наука.
3.2. Организира и провежда срещи на членовете си за честване на кръгли годишнини на изтъкнати строители ветерани.
3.3. Подпомага дейността на КСБ чрез включване на свои членове в дейността на секциите на КСБ.
3.4. Участва със статии и други разработки във вестник „Строител“.
3.5. Подпомага фирми – членове на КСБ, с мнения по проблемите на строителството, проектирането, строителното образование и наука.
3.6. Съдейства на КСБ за спазването на етичните норми.
3.7. Осъществява по-тясна връзка на Централното ръководство с клубовете и секциите.
3.8. Подпомага съвместната дейност на клубовете и секциите на НКСВ с ОП на КСБ.

III. РЕГИОНАЛНИ КЛУБОВЕ И СЕКЦИИ

Чл. 4. Към Националния клуб на строителите ветерани се учредяват Регионални клубове и секции, съгласно Устава и настоя­щия Правилник.
4.1. Учредяването на клубовете и секциите става на Учредителни събрания, организирани от УС на НКСВ и със съдействието на Управителните съвети на ОП на КСБ .
4.2. Ръководството на клубовете и секциите се осъществява от трима, петима и седмина членове: Председател, зам.-председател, контрольор и членове.
4.3. Председателят на съответния клуб или секция участва в заседанията на УС на ОП на КСБ без право на глас при покана от председателя.
4.4. Дейността на клубовете и секциите се осъществява въз основа на Устава и настоящия Правилник.
4.5. В големите клубове могат да се създават районни и секционни звена.
4.6. В общинските градове, които имат строителна традиция, могат да се учредяват Общински регионални клубове.

IV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА КЛУБОВЕТЕ И СЕКЦИИТЕ

Чл. 5. Съвместно с ОП на КСБ
5.1. Организират честване на кръгли годишнини на членовете си и годишнини от учредяването на Клуба.
5.2. Организират честване на Деня на строителя.
5.3. Организират и провеждат срещи за обмяна на опит.
5.4. Организират срещи с кметовете на общините и областните управители и сключване на Меморандуми за сътрудничество.
5.5. Организират екскурзии до исторически места.
5.6. Провеждат съвместни срещи с ръководствата на съответните училища и сключване на Меморандуми за сътрудничество.
5.7. Събират паметни снимки и други материали, свързани с историята на съответния град.
5.8. Подготвят предложение до Общинските съвети за удостояване на изтъкнати строители ветерани със званието „Почетен гражданин“ на съответния град.
5.9. Провеждат съвместни срещи с други клубове и секции на НКСВ.
5.10. Подписват Меморандуми за съвместни действия между Клубовете и Областните представителства на КСБ.
5.11. Удостояването със званието „Заслужил деятел“ се предлага от Управителния съвет на РК или секция и се утвърждава на общо събрание на Регионалния клуб или секцията.
5.12. В работата на Управителния съвет на НКСВ при покана участват председателите на клубовете и секциите. Ежегодно може да се провежда разширен Управителен съвет с участието на председателите на клубовете и секциите, със съвещателен глас, без тяхното участие да влияе на кворума за вземане на решения.
Чл.6. Финансирането на дейността на клубовете и секциите се осъществява на основание чл. 47, 48, 49 и 50 от Устава, както следва:
6.1. От членски внос, който остава 100% в съответния клуб и секция.
6.2. От дарения и помощи от спонсори.
Чл. 7. Клубовете и секциите отчитат финансовата си дейност в съответствие с изготвените Указания.
Чл. 8. Клубовете осъществяват своята дейност, използвайки базата на съответното представителство на КСБ.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият правилник за дейността на Национален клуб на строителите ветерани е изготвен въз основа на Устава и Решение на УС от 15.04.2016 г. и решение на Общото събрание от 27 май 2016 г.

 

Българската търговско-промишлена палата има удоволствието да ...