Цели и задачи

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ-ВЕТЕРАНИ

1784, София, ул. Михаил Тенев № 6, тел. 02/8062443 e-mail: nksv@ksb.bg

 

Националният клуб на строителите ветерани беше учреден на 29 март 2013 година.
На учредителното събрание присъстваха 65 строители от цялата страна.
Бяха избрани ръководните органи на клуба – Управителен съвет и Контролен съвет. Клубът беше регистриран в съда по Закона за юридическите лица с нестопанска цел с адрес на управление – гр. София, ул. Михаил Тенев № 6, офис 5.2., с ЕИК 176558197.
Членове на клуба могат да бъдат дееспособни физически лица без разлика на раса, пол, вероизповедание, гражданство и политически възгледи.Членове на клуба са строителни инженери , архитекти, минни инженери, геодезисти , икономисти, счетоводители, техници, всички специалности участвали в строителството.
Основни цели и дейности на Клуба
1. Поддържане активността на своите членове,тяхната информираност по проблемите на съвременното строителство , проектирането и строителната наука и образование.
2. Подпомага дейността на Камара на строителите в България /КСБ/.
3. Честване на кръгли годишнини на изтъкнати строители – ветерани.
4. Осъществяване на дейности за развитието но строителното производство.
За осъществяване на своите цели, клубът развива следните дейности
1. Организира и провежда срещи на своите членове на национално и регионално ниво с изтъкнати строители,ръководството на КСБ и с представители на държавата и общините по проблемите на съвременното строителство.
2. Организира и провежда срещи с кметовете на Общините и сключване на Меморандуми за сътрудничество.
3. Организира и провежда срещи на членовете за честване на кръгли годишнини на изтъкнати строители-ветерани.
4. Подпомага дейността на Камара на строителите в България.
5. Съвместно с КСБ организира и участва в „Деня на строителя”.
6. Участва със статии и други разработки във вестник „Строител”.
7. Съвместно със вестник „Строител” организира публикуването на интервюта с председателите на клубовете и секциите.
8. Подпомага фирми – членове на КСБ с мнения по проблемите на строителството , проектирането и строителната наука и съдейства на КСБ за спазването на етичните норми.


Към 31.12. 2016 год. в НКСВ действат общо 30 /тридесет/ регионални клубове и 6 /шест/ секции.

 

Българската търговско-промишлена палата има удоволствието да ...