Публични покани - АОП м.01 2019 г.

 

 

 

 
 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9085287

31.01.2019 г. 

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" /ИА "ВКВПД"/ старо наименование /Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"//

„Извършване на ремонтни дейности в свободни апартаменти с адреси : ж.к "Обеля-2", бл.211, вх.В, ет.1, ап.57; ул."Т. Шевченко" № 13, вх.Б, ет.4, ап.8; ж.к."Дружба", бл.302, вх."Г", ет.5, ап.23; ж.к."Дружба", бл.302, вх."Г", ет.14, ап.73; ж.к."Дружба", бл.304, вх."Г", ет.4, ап.17; ж.к."Дружба", бл.304, вх."Г", ет.9, ап.43; ж.к."Младост", бл.41, вх.Б, ап.76; ж.к."Младост", бл.370, вх.1, ет.12, ап.71; ж.к."Толстой", бл.39, вх.А, ет.16, ап.103; ж.к."Мусагеница", бл.103, вх.Б, ет.16, ап.150; ж.к."Дружба", бл.318, вх.А, ап.1, част от жилищния фонд на Министерството на отбраната в град София“

18.02.2019 г.  17:30 ч.

9085283

31.01.2019 г. 

Община Доспат

Участниците следва да изпълнят поръчката на два етапа : 1-етап – изготвяне , предаване , съдействие за съгласуване и одобрение на проектите по съответните части 2- етап – изпълнение на строителството по одобрените проекти и авторски надзор. Проектантът е длъжен да бъде на разположение на Възложителя през цялото времетраене на СМР и да участва в съответните комисии. Видовете СМР за проектиране и изпълнение са посочени в техническото задание по количества . Възложителят определя срокове за изпълнение : а/ за изготвяне на проектите - не по-дълъг от 30 / тридесет / дни след подписване на договора с избрания Изпълнител ,/ но не по-късно от 30.04.2019 година/ б/за изпълнение на СМР - не по-дълъг от 50 / петдесет / дни след подписване на образец 2 , но не по-късно от 20.08.2019 година .

18.02.2019 г.  17:00 ч.

9085262

31.01.2019 г. 

Община Доспат

В предмета на обществената поръчка са включени дейности за изпълнение на строително ремонтните дейности на покриви с обща площ 714 кв. метра и включва : демонтаж и сваляне на керемиди,разваляне на летвена обшивка по покрив,демонтаж на улуци и водосточни тръби,демонтаж на покривна конструкция, монтаж на покривна конструкция, дъсчена обшивка по покрив,полагане на битумизирана мушама по покрив,летвена общивка, доставка и полагане на челни дъски, доставка и полагане на керемиди,пдоставка и полагане на капаци по била, обшивка с ламарина около комини, улами , капандури, топлоизолация по таван;доставка и монтаж на улуци,доставка и монтаж на водосточни тръби и казанчета .Всички СМР/СРР са подробно описани в приложената Количествена сметка, която е неразделна част от Техническото задание.

22.02.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9085214

29.01.2019 г. 

Община Борино

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Борино по ул. „Христо Ботев“, ул. „Родопи“, ул. „Ален мак“, ул. „Надежда“ и ул. „Топола“

14.02.2019 г.  17:00 ч.

9085212

29.01.2019 г. 

Община Аксаково

„Текущи работи по поддръжка на сгради, общинска собственост – детски заведения, обществени и административни сгради на Община Аксаково ”

13.02.2019 г.  17:00 ч.

9085205

29.01.2019 г. 

Община Куклен

„Основен ремонт и рехабилитация на улица "Плиска" от улица „Паисий Хилендарски” до улица „Райна Княгиня”, гр. Куклен, община Куклен с дължина 220 м"

31.01.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9085198

28.01.2019 г. 

Община Карлово

Възстановяване на настилка от пътни ивици и тротоари на ул. „12-та в с. Христо Даново, възстановяване на асфалтови настилки на ул. „4-та А“ в с. Васил Левски и възстановяване на отводнителен канал на ул. „9-та Б“ в с. Васил Левски, Община Карлово

12.02.2019 г.  17:00 ч.

9085191

28.01.2019 г. 

Община Ракитово

Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Подмяна водопровод и полагане на настилка на ул.“Цепина“ от о.т.51 до о.т.48 по плана на гр.Костандово, община Ракитово“.

12.02.2019 г.  17:00 ч.

9085190

28.01.2019 г. 

Община Ракитово

Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Благоустрояване на ул.“Еверест“ гр.Ракитово, община Ракитово“.

12.02.2019 г.  17:00 ч.

9085189

28.01.2019 г. 

Община Ракитово

Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Благоустрояване на ул.“Бор“ гр.Костандово, община Ракитово“.

12.02.2019 г.  17:00 ч.

9085188

28.01.2019 г. 

Средно училище /СУ/ "Йоан Екзарх Български" , гр. Шумен

„Ремонтни строително-монтажни работи в СУ „Йоан Екзарх Български“ гр. Шумен

12.02.2019 г.  16:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9085163

25.01.2019 г. 

Община Карнобат

Предмет на обществената поръчка e извършване на ремонт и изграждане на настилки на улици, площадкови, пешеходни, паркови и междублокови пространства в гр. Карнобат. Строителните и монтажни работи, ще се извършват по възлагане от страна на Възложителя. Изпълнението ще се извършва в съответствие със Закона за устройство на територията и изискванията на Възложителя. Видовете СМР са посочени в Техническата спецификация. Количествата им ще се доказват с протокол за действително извършени СМР. Видовете СМР ще се изпълняват до изчерпване на финансовият ресурс на поръчката.

12.02.2019 г.  17:30 ч.

9085153

25.01.2019 г. 

"Напоителни системи" ЕАД - София

"Неотложни ремонтно - възстановителни работи на преливник, отводящ канал и подпорна стена на язовир "Тотлебенов вал" под преливника на язовир "Кайлъка" и дъното"

28.01.2019 г.  17:30 ч.

9085147

25.01.2019 г. 

Община Сливен

„Извършване на дейности, осигуряващи безопасността и организацията на движение на пътни превозни средства и пешеходци на територията на Община Сливен”

28.01.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9085133

24.01.2019 г. 

Община Гоце Делчев

„Изпълнение на строителство – изграждане на спорта площадка за мини футбол (20/40 м) с изкуствена трева в с. Мосомище, община Гоце Делчев“ Обектът е четвърта категория строеж, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, б. „г“ от Закона за устройство на територията и чл. 8, ал. 4 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) на обекта: Машинен изкоп с багер и извозване на земни маси – 577 м3; обратно засипване с баласта и механизирано трамбоване – 240 м3; кофраж за стена и фундаменти – 320 м2; доставка и монтаж армировка Ф12-АІ - 3570 кг; полагане на подложен бетон под фундамент клас В10 – 6.10 м3; доставка и полагане армиран бетон за стени и основи клас В20 – 185 м3; доставка и полагане на ПЕ фолио – 800 м2; шлайфане на бетоново настилка – 800 м2; доставка и монтаж на метална конструкция за ограда – 6357 кг; доставка и монтаж на стоманена мрежа прахово боядисана – 720 м2; доставка и полагане на РVС настилка – спортна трева с височина 40мм, вкл. Пълнеж – 790 м2; доставка и монтаж на кабел – 948 м и други.

28.01.2019 г.  17:00 ч.

9085129

24.01.2019 г. 

Община Кубрат

„Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на спортни и детски площадки на открито в Община Кубрат” по пет обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на спортна площадка в с. Мъдрево, Община Кубрат”; Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на спортна площадка в с. Точилари, Община Кубрат”; Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на детска площадка в с. Звънарци, Община Кубрат”; Обособена позиция № 4: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на детска площадка в кв. Дряново, гр. Кубрат”; Обособена позиция № 5: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на детска площадка в с. Севар, Община Кубрат”.

04.02.2019 г.  17:00 ч.

9085128

24.01.2019 г. 

Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД - Стара Загора

„Реконструкция на енергийната система в „УМБАЛ Проф. Д-р Стоян Киркович" АД гр. Стара Загора - Основен ремонт на отоплителна инсталация -първи етап – частично“. С настоящата поръчка, предвид изготвения работен проект и с оглед финансовия си ресурс – капиталови средства, отпуснати от Министерство на здравеопазването, Възложителят има за цел да извърши СМР по част „ГАЗ“ – първи етап, част „Архитектура“ – първи етап и част „СК“ – първи етап, както и частично изпълнение на първи етап на част „ОВК- Водна инсталация – отопление-връзка с абонатни бл. А, Б, В, Д, Е и клиника Педиатрия“ - доставка и монтаж на омекотителна инсталация и два водогрейни котли, комплект с присъединителни, свързващи и монтажни елементи. Видовете строително-монтажни работи и доставки следва да бъдат извършени съгласно приложените към настоящата документация технически спецификации – КС на съответните части на работния проект, описани по-горе и техническата спецификация на омекотителната инсталация и двата водогрейни котли.

28.01.2019 г.  16:00 ч.

9085121

24.01.2019 г. 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй

Модернизация на система за пусков въздух на дизелгенератори-ДГ-1 и ДГ-2 в цех БПС

07.02.2019 г.  16:00 ч.

9085107

24.01.2019 г. 

Община Мъглиж

Избор на изпълнител на строително-ремонтните работи на обект: Водоснабдяване - гр.Мъглиж ул.”Генерал Гурко”.

28.01.2019 г.  17:00 ч.

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9085090

23.01.2019 г. 

Община Лесичово

Избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на основание чл.151, ал.1,т.2 от ЗУТ на улична мрежа в с. Боримечково - ул.„5-та“ и ул.„9-та“.

07.02.2019 г.  17:00 ч.

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9085082

22.01.2019 г. 

Община Костинброд

„Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд”

06.02.2019 г.  17:00 ч.

9085080

22.01.2019 г. 

Община Правец

Предмет на поръчката: "Възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър свързващ с. Джурово с махала "Утявец" по три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Проектиране, строителство и авторски надзор на ремонтно Възстановителни работи за обект:" Въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Джурово с махала "Утявец" Обособена позиция 2:Изготвяне на доклад за оценка на съответствие и упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на ремонтно възстановителните работи за обект:" Въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Джурово с махала "Утявец" Обособена позиция 3: Упражняване на инвеститорски контрол по време на изпълнение на ремонтно възстановителните работи за обект:" Въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Джурово с махала "Утявец". Финансиране: Важно !!! Към момента на обявяване на настоящата обява няма осигурено финансиране поради което на основание чл.114 от ЗОП , възложителят предвижда изпълнение под условие. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

25.01.2019 г.  17:30 ч.

9085079

22.01.2019 г. 

Община Правец

Предмет на поръчката:"Възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Своде с махала „Бурньовица” по три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Проектиране, строителство и авторски надзор на ремонтно Възстановителни работи за обект:" Въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Своде с махала „Бурньовица” Обособена позиция 2:Изготвяне на доклад за оценка на съответствие и упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на ремонтно възстановителните работи за обект:" Въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Своде с махала „Бурньовица”. Обособена позиция 3: Упражняване на инвеститорски контрол по време на изпълнение на ремонтно възстановителните работи за обект:" Въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Своде с махала „Бурньовица”.

25.01.2019 г.  17:30 ч.

9085078

22.01.2019 г. 

Община Правец

Предмет на поръчката: "Възстановителни работи по мостово съоръжение над р.Витомерица, гр.Правец по три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Проектиране, строителство и авторски надзор на ремонтно Възстановителни работи за обект:" Мостово съоръжение над р.Витомерица, гр.Правец” Обособена позиция 2:Изготвяне на доклад за оценка на съответствие и упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на ремонтно възстановителните работи за обект:" Мостово съоръжение над р.Витомерица, гр.Правец”. Обособена позиция 3: Упражняване на инвеститорски контрол по време на изпълнение на ремонтно възстановителните работи за обект:" Мостово съоръжение над р.Витомерица, гр.Правец”

25.01.2019 г.  17:30 ч.

9085077

22.01.2019 г. 

Община Правец

"Възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Видраре с махала „Пеша лъка” по три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Проектиране, строителство и авторски надзор на ремонтно Възстановителни работи за обект:" Въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Видраре с махала „Пеша лъка”” Обособена позиция 2:Изготвяне на доклад за оценка на съответствие и упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на ремонтно възстановителните работи за обект:" Въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Видраре с махала „Пеша лъка”” Обособена позиция 3: Упражняване на инвеститорски контрол по време на изпълнение на ремонтно възстановителните работи за обект:" Въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Видраре с махала „Пеша лъка””

25.01.2019 г.  17:30 ч.

9085066

22.01.2019 г. 

Община Павликени

„Изпълнение на строителни ремонтно-възстановителни работи по сградата на читалище "Зора 1881", с. Стамболово, общ. Павликени“

11.02.2019 г.  17:00 ч.

9085050

22.01.2019 г. 

"Метрополитен" ЕАД - София

Изграждане на нов асансьор в източния вестибюл на метростанция Софийски университет "Св. Климент Охридски"

06.02.2019 г.  17:00 ч.

9085047

22.01.2019 г. 

Община Димитровград

„Дейности за подготовка по зимно поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Димитровград”.

25.01.2019 г.  17:00 ч.

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9085022

21.01.2019 г. 

Многопрофилна областна болница за активно лечение /МОБАЛ/ "Д-р Стефан Черкезов" АД - Велико Търново

„СМР по промяна предназначението на част от съществуваща сграда в Отделение по трансфузионна хематология /ОТХ/”

24.01.2019 г.  16:00 ч.

9085002

21.01.2019 г. 

Община Септември

Извършване на допълнителни строително - монтажни работи за обект: „Ремонт на Народно читалище „д-р Петър Берон-1928“, с. Виноградец.

24.01.2019 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9084996

18.01.2019 г. 

Община Мирково

Ремонт на улици „Градище“, „Бачо Киро“, „Генерал Дандевил“, „Бузлуджа“, „Гоце Делчев“ и „Васил Левски“ в с. Мирково, общ. Мирково.

04.02.2019 г.  17:00 ч.

9084979

18.01.2019 г. 

Община Банско

“Изграждане на пешеходен мост между двата бряга на река „Глазне”, намиращ се между ПИ 02676.501.4449 (ул.”Глазне”) и ПИ 02676.501.9059 (УПИ I, кв.233 по плана на гр.Банско), през ПИ 02676.501.3465 (река „Глазне”) по КК на гр.Банско“

04.02.2019 г.  17:00 ч.

9084977

18.01.2019 г. 

Община Мъглиж

Избор на изпълнител на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: "Рехабилитация на уличното платно за движение на ул.”Гео Милев” от о.т.1115 до о.т. 358 в гр.Мъглиж”.

04.02.2019 г.  17:00 ч.

9084968

18.01.2019 г. 

Община Свищов

„Проектиране и осъществяване на авторски надзор, строителство на обект: „Изграждане на подпорна стена в УПИ VI, кв.206, по ПУП на гр. Свищов, първи етап“.

04.02.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9084960

17.01.2019 г. 

Община Шумен

„Изграждане на санитарен възел и медицински кабинет към Обединено училище „Хр. Ботев” с. Ивански“ в изпълнение на проект: „Взаимодействие с общността – фактор за по добро бъдеще и успешна интеграция” по Българо-Швейцарската програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи“

01.02.2019 г.  17:30 ч.

9084956

17.01.2019 г. 

Средно училище /СУ/ „Антон Попов” – гр. Петрич

„Строително - монтажни и ремонтни работи в обект: СУ „Антон Попов, гр. Петрич“ Предмет на настоящата обществена поръчка включва извършването на „Строително-монтажни и ремонтни работи в обект: СУ „Антон Попов” гр.Петрич, находящ се на адрес: ул.”Тетово”№8. Извършването на строително монтажните/строително ремонтните работи(СМР/СРР) ще се извърши при спазване на изискванията на всички действащи към настоящият момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер. Основната цел на поръчката е да се изпълнят дейностите предвидени в нея, които да доведат до подобряване на общото функционално състояние на сградата и намаляване на енергийните разходи. В обхвата на поръчката влизат следните строително – монтажни и ремонтни дейности: Подмяна на дограма: демонтаж съществуваща дървена и метална дограма; доставка и монтаж на PVC дограма, U1,30W/m2K, 5-камерна с двоен стъклопакет; доставка и монтаж на алуминиева дограма U1,70W/m2K входни врати; доставка и монтаж на автомати за затваряне на външни врати; вътрешно обръщане на дограма (вкл.XPS 2см., гипсова шпакловка, ъгъл с мрежа); боядисване с латекс на правилно оформяща се ивица около дограмата; външно обръщане на дограма (вкл.XPS 2см., гипсова шпакловка, ъгъл с мрежа ); боядисване с бял фасаген. Предвидените СМР са наложителни и неотложни с цел подобряване на съществуващото положение на сградата и нейното модернизиране и естетизиране. Всички строително-монтажни работи трябва да бъдат координирани и съгласувани с Възложителя.

04.02.2019 г.  16:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9084936

16.01.2019 г. 

Община Добричка

Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Бранище, община Добричка“

21.01.2019 г.  17:00 ч.

9084935

16.01.2019 г. 

Община Добричка

Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Батово, община Добричка“

21.01.2019 г.  17:00 ч.

9084934

16.01.2019 г. 

Община Добричка

Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Славеево, община Добричка“

21.01.2019 г.  17:00 ч.

9084925

16.01.2019 г. 

Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД - Стара Загора

„Реконструкция на енергийната система в „УМБАЛ Проф. Д-р Стоян Киркович" АД гр. Стара Загора - Основен ремонт на отоплителна инсталация -първи етап – частично“. С настоящата поръчка, предвид изготвения работен проект и с оглед финансовия си ресурс – капиталови средства, отпуснати от Министерство на здравеопазването, Възложителят има за цел да извърши СМР по част „ГАЗ“ – първи етап, част „Архитектура“ – първи етап и част „СК“ – първи етап, както и частично изпълнение на първи етап на част „ОВК- Водна инсталация – отопление-връзка с абонатни бл. А, Б, В, Д, Е и клиника Педиатрия“ - доставка и монтаж на омекотителна инсталация и два водогрейни котли, комплект с присъединителни, свързващи и монтажни елементи. Видовете строително-монтажни работи и доставки следва да бъдат извършени съгласно приложените към настоящата документация технически спецификации – КС на съответните части на работния проект, описани по-горе и техническата спецификация на омекотителната инсталация и двата водогрейни котли.

24.01.2019 г.  16:00 ч.

9084917

16.01.2019 г. 

"Пазари Възраждане" ЕАД

Текущ ремонт на обект „Амфитеатър с полифункционална сцена“, находящ се в северозападната част на УПИ I, кв. 369, м. „Центъра, Южен парк I-ва част – НДК“ по застроителния план на гр. София

31.01.2019 г.  17:00 ч.

9084903

16.01.2019 г. 

В и К "Стенето" ЕООД - Троян

Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян, съобразно нуждите на дружеството

04.02.2019 г.  16:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9084898

15.01.2019 г. 

Община Септември

„Извършване на допълнителни строително-монтажни работи по бул. „България” от км 0+000 до км 1+480, гр.Септември"

30.01.2019 г.  17:30 ч.

9084893

15.01.2019 г. 

Община Русе

Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект “Довеждащ път в ПИ с идентификатор 63427.85.39 от км. 0+000 до 0+090.00, местност „Слатина“ по кадастрална карта на гр. Русе”

31.01.2019 г.  17:30 ч.

9084887

15.01.2019 г. 

Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Атанас Дафовски" АД - Кърджали

"Вътрешен ремонт на отделение по съдебна медицина в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали". Обществената поръчка включва изпълнение на вътрешен ремонт на коридори, кабинети и служебни помещения в отделението по съдебна медицина в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали. Отделението е съществуващо и е разположено в сутерена на блок В от Нова болница /кота - 3,00/. Светлата височина на помещенията е 2,95м. Прозорците на помещнията са от РVС със стъклопакет, не се променят. Планираните ремонтни дейности са: Демонтаж на съществуващи дървени и метална врати Доставка и монтаж на алуминиеви врати, с пълнеж от термопанел. Подмазване и обръщане около нова дограма Демонтиране на РVC ламперия по коридорите, шпакловане на стените и боядисване с латекс. Подмяна на хоризонтална тръбна мрежа с ПП тръби Подмяна на смесителни батерии, стари мивки и седала Фаянс по стени Теракот по подове Антибактериална облицовка на стени и тавани на хладилна камера Частично шпакловане по стени и тавани Грундиране на стени и тавани Боядисване с латекс на стени и тавани Обекта е четвърта категория: съгласно чл.137,ал.1,т.4, „а“и „б“ от ЗУТ, чл.8, ал.2, т.3 от Наредба 01 от 30 юли 2003г. За номенклатурата на видовете строежи на МРРБ. Строителните и монтажните работи са описани в приложената количествена сметка в раздел "Техническа спецификация" в документацията.

31.01.2019 г.  16:30 ч.

9084886

15.01.2019 г. 

Главна дирекция Национална полиция /ГДНП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/

„Извършване на СМР за обособяването на гаражна клетка в гараж в ЗЖУ – София за щабен автомобил, доставен по проект ISF0046“

30.01.2019 г.  17:30 ч.

9084885

15.01.2019 г. 

"Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД

Изграждане на битова канализационна мрежа за сградите на НЕК ЕАД на площадка "Чаира" по съществуващ проект, съпроводено с доставка и монтаж на ПСОВ

04.02.2019 г.  17:30 ч.

9084881

15.01.2019 г. 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Климатизация на помещения C434 и C435 в радиохимична лаборатория в Спецкорпус-3

05.02.2019 г.  16:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9084867

14.01.2019 г. 

Община Борово

Предмет на поръчката: „Основен ремонт на покривна конструкция над сцена на зрителна зала към НЧ „Искра-1898” – гр.Борово, обновяване на залата и адаптиране на санитарен възел за хора с увреждания”

30.01.2019 г.  17:00 ч.

9084842

14.01.2019 г. 

Средно общообразователно училище "Йордан Йовков" с. Рибново

"Ремонт на СУ Йордан Йовков" село Рибново - филиял село Осиково

29.01.2019 г.  16:00 ч.

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9084790

10.01.2019 г. 

Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ АД - Хасково

„Ремонт на Съдебномедицинско отделение на „МБАЛ-Хасково” АД”.

25.01.2019 г.  16:00 ч.

9084773

10.01.2019 г. 

"Софийска вода" АД

Изпълнение на строително-монтажни работи за: ОБЕКТ: Реконструкция на сграда “Помпена станция за сурова утайка” в ПСОВ “Кубратово”, находящa се в град София, Столична община – район “Сердика”, поземлен имот с идентификатор: 68134.519.15 ЕТАП I: Дейности за повишаване енергийната ефективност (включително съгласно одобрено проектно предложение по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия – BG16RFOP002-3.002) ЕТАП II: Реконструкция на вътрешните инсталации и подови настилки

25.01.2019 г.  16:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9084762

09.01.2019 г. 

Община Сливен

„Извършване на дейности, осигуряващи безопасността и организацията на движение на пътни превозни средства и пешеходци на територията на Община Сливен”

24.01.2019 г.  17:00 ч.

9084760

09.01.2019 г. 

"Напоителни системи" ЕАД - София

"Неотложни ремонтно - възстановителни работи на преливник, отводящ канал и подпорна стена на язовир "Тотлебенов вал" под преливника на язовир "Кайлъка" и дъното"

24.01.2019 г.  17:30 ч.

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9084715

08.01.2019 г. 

Община Котел

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на СМР за възстановяване на дясна предпазна дига на река Луда Камчия и изровен участък от земеделска земя в землището на с.Градец, общ.Котел съгласно одобрен инвестиционен проект. Най-общо видове СМР подлежащи на изпълнение са както следва: почистване на живото сечение на реката от дървета и храсти, почистване от наноси и оформяне на кюнето на реката, възстановяване на скъсания участък от предпазната дига, надзиждане на короната на дигата при ниски участъци, попълване и подравняване на изровения участък от земеделските земи. Категорията на обекта, съгласно ЗУТ и Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи е I (първа) категория. За обекта има издадено Разрешение за строеж. За финансиране на настоящата обществена поръчка Възложителя ще използва целеви средства от държавния бюджет, разпределени на Община Котел с ПМС № 125 от 29.06.2018 г.

21.01.2019 г.  17:00 ч.

9084708

08.01.2019 г. 

Община Мъглиж

Избор на изпълнител на строително-ремонтните работи на обект: Водоснабдяване - гр.Мъглиж ул.”Генерал Гурко”.

23.01.2019 г.  17:00 ч.

9084707

08.01.2019 г. 

Българска академия на науките /БАН/

„Подмяна на външни водопроводни отклонения на територията на Научен комплекс – 1 на БАН в гр. София, 4-ти км“.

11.01.2019 г.  17:30 ч.

9084703

08.01.2019 г. 

Община Банско

“Изграждане на пешеходен мост между двата бряга на река „Глазне”, намиращ се между ПИ 02676.501.4449 (ул.”Глазне”) и ПИ 02676.501.9059 (УПИ I, кв.233 по плана на гр.Банско), през ПИ 02676.501.3465 (река „Глазне”) по КК на гр.Банско“

11.01.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9084695

07.01.2019 г. 

Община Гоце Делчев

„Изпълнение на строителство – изграждане на спорта площадка за мини футбол (20/40 м) с изкуствена трева в с. Мосомище, община Гоце Делчев“ Обектът е четвърта категория строеж, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, б. „г“ от Закона за устройство на територията и чл. 8, ал. 4 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) на обекта: Машинен изкоп с багер и извозване на земни маси – 577 м3; обратно засипване с баласта и механизирано трамбоване – 240 м3; кофраж за стена и фундаменти – 320 м2; доставка и монтаж армировка Ф12-АІ - 3570 кг; полагане на подложен бетон под фундамент клас В10 – 6.10 м3; доставка и полагане армиран бетон за стени и основи клас В20 – 185 м3; доставка и полагане на ПЕ фолио – 800 м2; шлайфане на бетоново настилка – 800 м2; доставка и монтаж на метална конструкция за ограда – 6357 кг; доставка и монтаж на стоманена мрежа прахово боядисана – 720 м2; доставка и полагане на РVС настилка – спортна трева с височина 40мм, вкл. Пълнеж – 790 м2; доставка и монтаж на кабел – 948 м и други.

24.01.2019 г.  17:00 ч.

9084693

07.01.2019 г. 

Община Правец

Предмет на поръчката: "Възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър свързващ с. Джурово с махала "Утявец" по три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Проектиране, строителство и авторски надзор на ремонтно Възстановителни работи за обект:" Въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Джурово с махала "Утявец" Обособена позиция 2:Изготвяне на доклад за оценка на съответствие и упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на ремонтно възстановителните работи за обект:" Въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Джурово с махала "Утявец" Обособена позиция 3: Упражняване на инвеститорски контрол по време на изпълнение на ремонтно възстановителните работи за обект:" Въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Джурово с махала "Утявец". Финансиране: Важно !!! Към момента на обявяване на настоящата обява няма осигурено финансиране поради което на основание чл.114 от ЗОП , възложителят предвижда изпълнение под условие. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

22.01.2019 г.  17:30 ч.

9084692

07.01.2019 г. 

Община Правец

"Възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Видраре с махала „Пеша лъка” по три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Проектиране, строителство и авторски надзор на ремонтно Възстановителни работи за обект:" Въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Видраре с махала „Пеша лъка”” Обособена позиция 2:Изготвяне на доклад за оценка на съответствие и упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на ремонтно възстановителните работи за обект:" Въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Видраре с махала „Пеша лъка”” Обособена позиция 3: Упражняване на инвеститорски контрол по време на изпълнение на ремонтно възстановителните работи за обект:" Въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Видраре с махала „Пеша лъка””

22.01.2019 г.  17:30 ч.

9084691

07.01.2019 г. 

Община Правец

Предмет на поръчката: "Възстановителни работи по мостово съоръжение над р.Витомерица, гр.Правец по три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Проектиране, строителство и авторски надзор на ремонтно Възстановителни работи за обект:" Мостово съоръжение над р.Витомерица, гр.Правец” Обособена позиция 2:Изготвяне на доклад за оценка на съответствие и упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на ремонтно възстановителните работи за обект:" Мостово съоръжение над р.Витомерица, гр.Правец”. Обособена позиция 3: Упражняване на инвеститорски контрол по време на изпълнение на ремонтно възстановителните работи за обект:" Мостово съоръжение над р.Витомерица, гр.Правец”

22.01.2019 г.  17:30 ч.

9084690

07.01.2019 г. 

Община Правец

Предмет на поръчката:"Възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Своде с махала „Бурньовица” по три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Проектиране, строителство и авторски надзор на ремонтно Възстановителни работи за обект:" Въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Своде с махала „Бурньовица” Обособена позиция 2:Изготвяне на доклад за оценка на съответствие и упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на ремонтно възстановителните работи за обект:" Въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Своде с махала „Бурньовица”. Обособена позиция 3: Упражняване на инвеститорски контрол по време на изпълнение на ремонтно възстановителните работи за обект:" Въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Своде с махала „Бурньовица”.

22.01.2019 г.  17:30 ч.

9084684

07.01.2019 г. 

Многопрофилна болница за активно лечение - Национална кардиологична болница /МБАЛ-НКБ/ - София /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания - Университетска национална кардиологична болница /СБАЛССЗ - УНКБ/ ЕАД - София/

Извършване на текущи строително - ремонтни дейности в обекти на МБАЛ „НКБ” ЕАД – гр.София, ул. „Коньовица” 65 и гр. Банкя, ул. „Шейново” 6

11.01.2019 г.  16:30 ч.

9084679

07.01.2019 г. 

Столична община - Район "Надежда"

“ Инженеринг, проектиране и ремонтни работи на силовата и осветителна електро инсталация в сутерена на ДГ №15 „Чучулига“ Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с публикуване на обява е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на възложителя, които да изготвят проекти и да изпълнят строителните работи по електро инсталацията на сутерена на детската градина , в т.ч. изработка и монтаж на помощни ел. табла и ново ГРТ. Отделните дейности са изчерпателно изброени и подробно описани в приложената Техническа спецификация. • При изпълнение предмета на поръчката следва да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба, в т.ч. приложимите технически спецификации и нормативните актове, които поставят изисквания към видовете дейности.

10.01.2019 г.  17:00 ч.

9084678

07.01.2019 г. 

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Шумен към ЕСО

Подмяна на мълниезащитно въже C-50 по ВЛ 110кV „Благово“

10.01.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9084649

04.01.2019 г. 

Многопрофилна областна болница за активно лечение /МОБАЛ/ "Д-р Стефан Черкезов" АД - Велико Търново

„СМР по промяна предназначението на част от съществуваща сграда в Отделение по трансфузионна хематология /ОТХ/”

21.01.2019 г.  15:30 ч.

9084646

04.01.2019 г. 

Община Димитровград

„Дейности по земни работи за полагане на водопровод и отклонения, с. Брод, с. Злато поле и с. Райново, Община Димитровград”

21.01.2019 г.  17:00 ч.

9084645

04.01.2019 г. 

Професионална гимназия по механизация на селското стопанство /ПГМСС/ "П. К. Яворов" - Гоце Делчев

„Изпълнение на строително-монтажни дейности във връзка с ремонт на покрив на ПГ по МСС „Пейо К. Яворов”, гр. Гоце Делчев”

21.01.2019 г.  16:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9084626

03.01.2019 г. 

Община Септември

Извършване на допълнителни строително - монтажни работи за обект: „Ремонт на Народно читалище „д-р Петър Берон-1928“, с. Виноградец.

18.01.2019 г.  17:30 ч.

9084623

03.01.2019 г. 

Община Перник

„Изграждане на детска площадка до бл. 11 („Утинор“), ул. „Юрий Гагарин“, кв. „Изток“

10.01.2019 г.  17:00 ч.

9084614

03.01.2019 г. 

Столична община - Район "Оборище"

„Текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Оборище“ – Столична община“.

14.01.2019 г.  17:00 ч.

9084607

03.01.2019 г. 

Община Попово

„Инженеринг- проектиране и авторски надзор на основна и довеждаща инфраструктура, СМР на основна и довеждаща инфраструктура на площадка за третиране на смесено събрани битови отпадъци в община Попово“

07.01.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9084598

02.01.2019 г. 

Община Казанлък

ИЗГРАЖДАНЕ НА СВЕТОФАРНА УРЕДБА НА КРЪСТОВИЩЕТО НА БУЛ „АЛ. БАТЕНБЕРГ“ И УЛ. „ЧАТАЛДЖА“ В ГР. КАЗАНЛЪК ”

11.01.2019 г.  17:30 ч.

9084596

02.01.2019 г. 

Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/

„Изграждане на една детска площадка в РПЦ – гр. Харманли“.

07.01.2019 г.  17:00 ч.

9084593

02.01.2019 г. 

Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна /Предишно - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна/

Предметът на поръчката включва строително-монтажни работи (СМР), които следва да бъдат извършени във връзка с основен ремонт на лаборатории и кабинети към Клиника по съдебна медицина, находящи се на първия етаж в сградата на Патологоанатомия и Съдебна медицина към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна, бул. "Христо Смирненски " № 1, с идентификатор 10135.2555.2642.1.СМР включва демонтажни и нови строително-монтажни работи, основен ремонт на инсталациите, настилките и облицовките, доставка на строителни материали (продукти). СМР попадат в обхвата на четвърта категория, съгласно чл. 137 ал. 1, т. 4, буква „д“ вр. буква „б“от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 9 ал. 1 вр. чл.8 ал. 2 т. 3 от Наредба №1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи (Наредба № 1/30.07.2003г.). 2.Критерий за възлагане-всяко предложение, допуснато до оценка, отговарящо на изискванията на ЗОП и поставените от възложителя условия, ще се класира въз основа на критерий най-ниска цена. 3. Осн-я за отстр.- чл.54, ал.1,т.1-5 и т.7 ЗОП. участн. предст. еЕЕДОП. 4.Възложителят отстранява от участие в процедурата участник и при наличие на някое от основанията по чл.107 от ЗОП 5.Нац.осн.за отстр.5.1.осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК;5.2.арушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);5.3.нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);5.4.наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;5.5.обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

17.01.2019 г.  16:30 ч.